ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania;

2) czas przechowywania ewidencji, nie krótszy niż 1 rok;

3) zakres informacji zawartych w ewidencji, w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji, rzeczywisty czas trwania audycji, tytuł i producenta audycji.

§ 2. 1. Nadawcy programów telewizyjnych obowiązani są do prowadzenia ewidencji czasu nadawania w formie elektronicznej dla:

1) audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, o których mowa w art. 4 pkt 5a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji — zwanej dalej „ustawą”;

2) audycji europejskich, o których mowa w art. 15b ustawy;

3) audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy, z wyodrębnieniem audycji wytworzonych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie.

2. Ewidencja czasu nadawania, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest odrębnie dla każdego z programów rozpowszechnianych przez nadawcę.

§ 3. 1. W ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, o których mowa w art. 4 pkt 5a ustawy, uwzględnia się audycje powstałe na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim i których pierwotna rejestracja została dokonana w języku polskim.

2. Audycji wytworzonych w języku polskim, lecz na podstawie zagranicznych licencji dotyczących audycji, których pierwotna rejestracja została dokonana w języku innym niż polski lub powstałych na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku innym niż polski, nie uwzględnia się w ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim.

3. Kwartalny czas nadawania programu ustalany w celu obliczenia udziału audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych, o których mowa w § 2 ust. 1, jest całkowitym czasem nadawania programu nadawcy z wyłączeniem czasu przeznaczonego na nadawanie serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów oraz czasu emisji obrazu kontrolnego.

4. Rzeczywistym czasem trwania audycji jest czas jej trwania od napisów (plansz) tytułowych do końcowych łącznie z tymi napisami (planszami), z wyłączeniem czasu nadanych w trakcie audycji reklam, autopromocji, zapowiedzi programowych i innych przekazów niebędących częścią tej audycji.

5.  W przypadku audycji, o których mowa w art. 15b ust. 5 ustawy, w ewidencji uwzględnia się jedynie część rzeczywistego czasu trwania audycji w proporcji odpowiadającej proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji audycji.

6. Przez audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie rozumie się audycje wytworzone w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających ich rozpowszechnienie w programie nadawcy, licząc łącznie z rokiem rozpowszechnienia.

§ 4. Ewidencja czasu nadawania obejmuje następujące informacje:

1) nazwę programu, w którym rozpowszechniono audycję;

2) nazwę nadawcy;

3) tytuł audycji;

4) datę rozpowszechnienia audycji w programie: dzień, miesiąc, rok, i dokładną godzinę jej emisji: od — do;

5) rzeczywisty czas trwania audycji wyrażony w minutach, z uwzględnieniem § 3 ust. 5;

6) rok produkcji audycji;

7) nazwę państwa albo państw, na terytorium których stale zamieszkuje większość członków zespołu twórczego audycji, w tym w szczególności: reżyser, autor scenariusza, scenograf, operator, odtwórcy głównych ról, kompozytor;

8) nazwę producenta albo współproducentów audycji;

9) informacje wskazujące, czy producent albo współproducenci audycji są producentami niezależnymi wobec danego nadawcy zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy;

10) nazwę państwa albo państw, w których producent albo współproducenci audycji mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania;

11) w przypadku gdy producent albo współproducenci audycji nie mają siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwach, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy — nazwę państwa, w którym ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania osoba fizyczna albo prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej nadzorujący i kontrolujący produkcję audycji;

12) w odniesieniu do audycji wytworzonych przez współproducentów również:

a) udział współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwach, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w łącznych kosztach produkcji audycji, określony jako proporcja tych kosztów,

b) nazwę państwa albo państw, w których mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania współproducenci, których kontroli podlega współprodukcja audycji;

13) w odniesieniu do audycji zarejestrowanych i nadanych w języku polskim, nietłumaczonych z języka obcego i niedubbingowanych:

a) język pierwotnej rejestracji audycji,

b) język, w którym został wytworzony pierwotny scenariusz audycji,

c) jeśli audycja została wytworzona na podstawie licencji — opis stanu faktycznego w zakresie pochodzenia licencji i ewentualnej adaptacji audycji dla polskiego odbiorcy;

14) rodzaj audycji:

a) audycja informacyjna, z wyłączeniem serwisów informacyjnych,

b) magazyn informacyjno-publicystyczny, z wyłączeniem lit. c,

c) magazyn sportowy,

d) dyskusja lub debata w studio bez udziału publiczności,

e) dyskusja lub debata w studio z udziałem publiczności i talk-show publicystyczny,

f) reportaż, z wyłączeniem audycji określonych w lit. g,

g) audycja interwencyjna, w tym reportaż interwencyjny,

h) audycja edukacyjna, popularnonaukowa, oświatowa,

i) audycja poradnicza lub edukacyjno-poradnicza,

j) audycja religijna, w tym transmisje mszy, nabożeństw i uroczystości religijnych, katechezy, informacja, edukacja i publicystyka na tematy religijne,

k) audycja rozrywkowa: widowisko, gry, konkursy, z wyłączeniem teleturniejów,

l) audycja satyryczna, kabaret, talk-show rozrywkowy,

m) inna audycja rozrywkowa, z wyłączeniem teleturniejów,

n) film fabularny kinowy,

o) film i serial fabularny telewizyjny, z wyłączeniem sitcomu,

p) sitcom, serial komediowy,

r) film lub serial rysunkowy dla dzieci,

s) film lub serial rysunkowy inny,

t) film lub serial dokumentalny,

u) spektakl teatralny, widowisko poetyckie, poetycko-muzyczne,

w) spektakl operowy,

y) musical, wodewil, operetka,

z) spektakl baletowy, spektakl tańca nowoczesnego, pantomima,

za) muzyka poważna: koncerty w studio, transmisje koncertów, audycje muzyczne,

zb) muzyka rozrywkowa: koncerty w studio, transmisje koncertów, wideoklipy, audycje muzyczne, listy przebojów,

zc) inny rodzaj audycji — określić, jaki;

15) kwalifikacja audycji europejskich według następujących kryteriów:

a) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państw, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy (tj. na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną Europejskiej konwencji o Telewizji Ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r., niestosujących środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej), a audycja została wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w tych państwach, albo

b) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państw, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w tych państwach, lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, których siedziba znajduje się w tych państwach, albo

c) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państw, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a udział współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w tych państwach w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w tych państwach, albo

d) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego, a audycja została wyprodukowana samodzielnie przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 ustawy i które zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych, albo

e) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego, a audycja została wyprodukowana — w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej — przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 ustawy, które zawarto ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych, albo

f) audycja została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi, a udział współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, albo

g) audycja, o której mowa w art. 15b ust. 5 ustawy — tj. audycja niespełniająca wymagań określonych w art. 15b ust. 1—4 ustawy, ale której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a audycja powstała w koprodukcji z współproducentami mającymi siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

16) w odniesieniu do audycji, o których mowa w pkt 15 lit. g — proporcja udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji audycji.

§ 5. 1. Nadawca przechowuje ewidencję czasu nadawania audycji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w art. 4 pkt 5a, pkt 12 i 13 oraz art. 15b ustawy, zgodnie z § 2 ust. 1, przez okres 3 lat kalendarzowych, licząc od początku roku następującego po roku, w którym audycję rozpowszechniono.

2. Nadawca obowiązany jest na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dostarczyć dokumenty potwierdzające, że audycje umieszczone w ewidencji czasu nadawania, o której mowa w § 2 ust. 1, spełniają wymagania określone w art. 4 pkt 5a, pkt 12 i 13 oraz art. 15b ustawy.

3. Nadawca w terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału obowiązany jest przekazać Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyciąg z ewidencji, o której mowa w § 2, w formie pisemnej i elektronicznej, zawierający informacje o ewidencjonowanych audycjach nadanych w programie nadawcy w ciągu danego kwartału.

4. Wyciąg z ewidencji, o którym mowa w ust. 3, sporządzany jest przez nadawcę według wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C i 4 do rozporządzenia i według wytycznych zawartych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. (poz. 1676)