ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz. U. Nr 84, poz. 515 oraz z 2010 r. Nr 259, poz. 1776) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pozostałej działalności — rozumie się przez to działalność spółki inną niż działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) środkach publicznych — rozumie się przez to:

a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.:

— wpływy abonamentowe — wpływy z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm. 2) ), z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 tej ustawy,

— wpływy pozaabonamentowe — wpływy, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8 tej ustawy, oraz odsetki z tytułu kapitalizacji i odsetki za zwłokę w przekazywaniu wpływów abonamentowych przez jednostki operatora publicznego,

b) środki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,

c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3) ).

d) środki, uzyskane z tytułu świadczenia usług w zakresie realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, przychody ze sprzedaży wydawnictw służących upowszechnianiu twórczości artystycznej, których koszty wytworzenia pokryte zostały ze środków publicznych,

e) środki stanowiące przychody finansowe od środków publicznych, tj. środki uzyskane jako odsetki od środków publicznych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od papierów wartościowych nabytych za środki publiczne;

3) wydatkach — rozumie się przez to każde wykorzystanie środków pieniężnych, bez względu na cel ich przeznaczenia;

4) stanie środków na początku okresu — rozumie się przez to stan niewykorzystanych środków z poprzedniego okresu sprawozdawczego.”;

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) część I dotyczącą przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów ogólnokrajowych, regionalnych, dla społeczności lokalnych, dla odbiorców za granicą oraz wyspecjalizowanych, uwzględniających audycje realizujące misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) część II dotyczącą przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się językiem regionalnym;

3) część III dotyczącą przedsięwzięć związanych z remontem i eksploatacją środków technicznych oraz nowymi inwestycjami, służących tworzeniu i rozpowszechnianiu programów;

4) część IV dotyczącą przedsięwzięć związanych z usługami realizującymi misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, innymi niż wskazanymi w częściach I-III sprawozdania;

5) część V dotyczącą wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy.”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:

1) część I dotyczącą przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów ogólnokrajowych, regionalnych, dla społeczności lokalnych, dla odbiorców za granicą oraz wyspecjalizowanych, uwzględniających audycje realizujące misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) część II dotyczącą przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się językiem regionalnym;

3) część III dotyczącą przedsięwzięć związanych z remontem i eksploatacją środków technicznych oraz nowymi inwestycjami, służących tworzeniu i rozpowszechnianiu programów;

4) część IV dotyczącą przedsięwzięć związanych z usługami realizującymi misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, innymi niż wskazanymi w częściach I-III sprawozdania.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zarządy spółek wykazują sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w szczególności:

1) łączną liczbę godzin rozpowszechniania audycji w okresie sprawozdawczym;

2) koszty przedsięwzięć realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, według źródeł finansowania, w podziale na:

a) środki publiczne, o których mowa w § 2 pkt 2,

b) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy;

3) koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i koszty ogólnego zarządu;

4) stan środków na początek okresu sprawozdawczego, wpływy, wydatki, nadwyżkę środków w przypadku przedsięwzięć finansowanych ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy;

5) wydatki oraz koszty lub nakłady, według źródeł ich finansowania, przedsięwzięć związanych z remontem i eksploatacją środków technicznych oraz nowymi inwestycjami, finansowanych ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, wraz z oceną procentową realizacji przedsięwzięcia;

6) stan środków na początek okresu sprawozdawczego, wpływy, wydatki i nadwyżka środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, związanych z wykorzystaniem na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy oraz na pozostałą działalność.

2. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów ogólnokrajowych Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna oraz Polskiego Radia — Spółka Akcyjna są wykazywane oddzielnie dla każdego programu.

3. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem regionalnych programów Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna są wykazywane łącznie dla wszystkich oddziałów terenowych.

4. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów dla społeczności lokalnych wykazywane są oddzielnie dla każdego programu.

5. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem przez Telewizję Polską — Spółka Akcyjna programów wyspecjalizowanych wykazywane są oddzielnie dla każdego programu.

6. Zarządy spółek są obowiązane do sporządzania sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w zakresie wszystkich realizowanych w okresie sprawozdawczym przedsięwzięć realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zarządy spółek wykazują sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, łącznie dla wszystkich przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych w szczególności stan środków na początek okresu sprawozdawczego, wpływy, wydatki i nadwyżkę środków.

2. Zarządy spółek są obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, łącznie dla wszystkich przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, finansowanych ze środków publicznych.

§ 5b. 1. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, zarządy spółek wykazują koszty poniesione na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wraz z określeniem źródeł ich finansowania, w szczególności:

1) nazwę audycji, czas trwania audycji oraz łączną liczbę godzin rozpowszechniania audycji w okresie sprawozdawczym;

2) koszty przedsięwzięć realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, według źródeł finansowania, w podziale na:

a) środki publiczne, o których mowa w § 2 pkt 2,

b) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy;

3) koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i koszty ogólnego zarządu;

4) stan środków na początek okresu sprawozdawczego, wpływy, wydatki, nadwyżkę środków w przypadku przedsięwzięć finansowanych ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy;

5) wydatki oraz koszty lub nakłady według źródeł ich finansowania przedsięwzięć związanych remontem i eksploatacją środków technicznych oraz nowymi inwestycjami, finansowanych ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, wraz z wykazem poniesionych wydatków i oceną procentową realizacji przedsięwzięcia.

2. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów ogólnokrajowych Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna oraz Polskiego Radia — Spółka Akcyjna są wykazywane oddzielnie dla każdego programu.

3. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem regionalnych programów Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna są wykazywane łącznie dla wszystkich oddziałów terenowych.

4. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów dla społeczności lokalnych wykazywane są oddzielnie dla każdego programu.

5. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem przez Telewizję Polską — Spółka Akcyjna programów wyspecjalizowanych wykazywane są oddzielnie dla każdego programu.

6. Zarządy spółek są obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, w zakresie wszystkich przedsięwzięć realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Kwota nadwyżki, o której mowa w § 6 ust. 1, wykazana na dzień 31 grudnia 2011 r., podlega zaliczeniu na poczet wydatków na realizację misji w następnym kwartale i zostaje wykazana w sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, za pierwszy kwartał 2012 r., w ramach odpowiedniego przedsięwzięcia w zakresie realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w pozycji stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. (poz. 429)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.