ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

Na podstawie art. 3 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od dnia i października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego — 5,00 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego — 15,80 zł za jeden miesiąc.

§ 2. Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty zatrzy miesiące z góry.

§ 3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 9,70 zł za dwa miesiące,

b) 14,60 zł za trzy miesiące;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 30,80 zł za dwa miesiące,

b) 46,10 zł za trzy miesiące.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.