ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2006 roku

Na podstawie art. 3 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 3 i art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2006 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego — 5,20 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego — 16,70 zł za jeden miesiąc.

§ 2. Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2006 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 5,2 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 5,2 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok z góry.

§ 3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2006, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 10,10 zł za dwa miesiące,

b) 15,20 zł za trzy miesiące,

c) 30,30 zł za sześć miesięcy,

d) 59,20 zł za rok;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 32,60 zł za dwa miesiące,

b) 48,70 zł za trzy miesiące,

c) 97,20 zł za sześć miesięcy,

d) 190,00 zł za rok.

§ 4. Opłaty wnoszone na poczet 2006 r. mogą być przyjmowane w 2005 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.