ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są:

1) (uchylony).

1a) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, zwanej dalej „ustawą",

1b) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy,

2) dowód osobisty, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy,

4) orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15 %), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy,

6) (uchylony).

7) (uchylony).

8) (uchylony).

9) (uchylony).

§ 1a. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są:

1) książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.);

2) legitymacja osoby represjonowanej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);

3) (uchylony).

3a) dokument wystawiony przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym lub inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym, w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);

3b) dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny, w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy;

4) zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie właściwego organu orzekającego wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.).

§ 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2a. 1. Dokumentem potwierdzającym zachowanie uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, jest oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2005 r. 4)

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanieodbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr82, poz. 383, z 1997 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 108, poz. 701,z 1998 r. Nr 6, poz. 23 i Nr 116, poz. 755, z 1999 r. Nr 75, poz. 852, z 2000 r. Nr 54, poz. 653, z 2001 r. Nr 90, poz. 1015, z 2002 r. Nr 140, poz. 1175, z 2003 r. Nr 7, poz. 92, Nr 73, poz. 668, Nr 134, poz. 1264-i-Nr-476, poz. 1723 oraz z 2004 r. Nr 160, poz. 1676).