ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sieci kablowej – rozumie się przez to system rozsyłania do abonentów drogą przewodową programów radiofonicznych lub telewizyjnych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych;

2) operatorze sieci kablowej – rozumie się przez to podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie telekomunikacyjne lub prowadzący gospodarczą działalność telekomunikacyjną i wpisany przez Prezesa URTiP do rejestru gospodarczej działalności telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800);

3) organie rejestracyjnym – rozumie się przez to Przewodniczącego KRRiT.

§ 2. Rejestr programów w sieciach kablowych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się w formie księgi rejestrowej według wzoru rejestru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Księga rejestrowa prowadzona jest osobno dla każdego operatora sieci kablowej.

2. Dla każdej księgi rejestrowej prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania o wpis programu do rejestru oraz wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonanych wpisów.

§ 4. 1. Wniosek o wpis do rejestru może złożyć wyłącznie operator sieci kablowej.

2. W postępowaniu o wpis do rejestru stosuje się wzór zgłoszenia programu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wnioskodawca dołącza do zgłoszenia:

1) kopię zezwolenia telekomunikacyjnego lub zaświadczenie o dokonaniu przez Prezesa URTiP wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2) dokumenty, w szczególności: umowy, zgody lub oświadczenia, wskazujące, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu;

3) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru, których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu.

§ 5. 1. Oznaczenie księgi rejestrowej zawiera numer porządkowy, określenie operatora kablowego i jego siedziby.

2. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza – liczba porządkowa wpisu;

2) rubryka druga – data wpisu;

3) rubryka trzecia – oznaczenie programu;

4) rubryka czwarta – nazwa i siedziba nadawcy programu;

5) rubryka piąta – oznaczenie sieci kablowej;

6) rubryka szósta – oznaczenie zezwolenia telekomunikacyjnego;

7) rubryka siódma – termin ważności wpisu;

8) rubryka ósma – wzmianka o wydaniu zakazu rozprowadzania programu;

9) rubryka dziewiąta – wzmianka o przyczynie wykreślenia wpisu;

10) rubryka dziesiąta – uwagi.

§ 6. 1. Wpis do księgi rejestrowej dokonywany jest na podstawie postanowienia organu rejestracyjnego. W postanowieniu zarządzającym wpis organ rejestracyjny określa treść wpisu oraz rubrykę, w której wpis ma być dokonany.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu.

3. Organ rejestracyjny może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Dokument ten uważa się wówczas za objęty treścią wpisu.

4. Wpis jest dokonywany na czas oznaczony lub nieoznaczony.

§ 7. 1. Księgi rejestrowe są dostępne dla osób zainteresowanych w miejscu ich prowadzenia.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. (poz. 2002)

Załącznik nr 2

WZÓR

ZGŁOSZENIE O WPIS DO REJESTRU

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 874, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru (Dz. U. Nr 79, poz. 375), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.