ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 153 i Nr 90, poz. 1007, z 2002 r. Nr 58, poz. 541 oraz z 2007 r. Nr 124, poz. 870) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za podstawę obliczania wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy przyjmuje się liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu.”;

2) w § 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy wynosi:”;

3) po § 4 dodaje się § 4a—4c w brzmieniu:

„§ 4a. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H wynosi:

1) w przypadku programu radiowego — 500 zł;

2) w przypadku programu telewizyjnego — 10 000 zł.

§ 4b. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T w multipleksie drugim wynosi:

24 000 zł x L0 + 431 500 zł x (L1 + L2 + L3) gdzie:

L0 — oznacza liczbę lat od dnia wydania koncesji do dnia zaprzestania rozpowszechniania programów w sposób analogowy na obszarach: Świnoujście, Koszalin, Lębork, Piła, Białogard, Szczecin, Płock, Konin, Kłodzko, Zakopane— Rabka, Jelenia Góra, Rzeszów, Wisła, Leżajsk — Przemyśl, zaokrągloną do pełnej liczby lat, dla L0 < 0 współczynnik L0 równy jest 0,

L1 — oznacza liczbę lat od dnia zaprzestania rozpowszechniania programów w sposób analogowy na obszarach: Świnoujście, Koszalin, Lębork, Piła, Białogard, Szczecin, Płock, Konin, Kłodzko, Zakopane— Rabka, Jelenia Góra, Rzeszów, Wisła, Leżajsk — Przemyśl do wygaśnięcia koncesji, zaokrągloną do pełnej liczby lat, dla L1 < 0 współczynnik L1 równy jest liczbie lat, na jaką udzielana jest koncesja,

L2 — oznacza liczbę lat od zaprzestania rozpowszechniania programów w sposób analogowy na obszarach: Warszawa, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Opole, Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Olsztyn, Opoczno, Dęblin, Zamość, Elbląg, Giżycko, Iława do wygaśnięcia koncesji, zaokrągloną do pełnej liczby lat, dla L2 <0 współczynnik L2 równy jest liczbie lat, na jaką udzielana jest koncesja,

L3 — oznacza liczbę lat od zaprzestania rozpowszechniania programów w sposób analogowy na obszarach: Gniezno, Katowice, Łódź, Gdańsk, Ostrołęka, Siedlce, Kraków, Tarnów, Szczawnica — Gorlice, Bieszczady, Kielce, Białystok, Suwałki do wygaśnięcia koncesji, zaokrągloną do pełnej liczby lat, dla L3 < 0 współczynnik L3 równy jest liczbie lat na jaką udzielana jest koncesja.

2. W przypadku udzielenia koncesji o zasięgu ludnościowym mniejszym od całkowitego zasięgu ludnościowego multipleksu drugiego opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zmniejszeniu o współczynnik wynikający ze stosunku liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym zasięgiem wynikającym z koncesji do liczby mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4c. Opłatę za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną polegającą na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T w multipleksie pierwszym oblicza się według wzoru:

110 zł x (3 850-K) x (L1 + L2 + L3)

gdzie:

L1 — oznacza liczbę lat od zaprzestania rozpowszechniania programów w sposób analogowy na obszarach: Świnoujście, Koszalin, Lębork, Piła, Białogard, Szczecin, Płock, Konin, Kłodzko, Zakopane — Rabka, Jelenia Góra, Rzeszów, Wisła, Leżajsk — Przemyśl do dnia wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do liczby pełnych lat,

L2 — oznacza liczbę lat od zaprzestania rozpowszechniania programów w sposób analogowy na obszarach: Warszawa, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Opole, Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Olsztyn, Opoczno, Dęblin, Zamość, Elbląg, Giżycko, Iława do dnia wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do liczby pełnych lat,

L3 — oznacza liczbę lat od zaprzestania rozpowszechniania programów w sposób analogowy na obszarach: Gniezno, Katowice, Łódź, Gdańsk, Ostrołęka, Siedlce, Kraków, Tarnów, Szczawnica — Gorlice, Bieszczady, Kielce, Białystok, Suwałki do dnia wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do liczby pełnych lat.

K — oznacza liczbę mieszkańców, w pełnych dziesiątkach tysięcy, objętych rozpowszechnianiem programu telewizyjnego w sposób analogowy.”;

4) w § 9:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku przydzielenia częstotliwości przeznaczonych do współużytkowania przez różnych nadawców służących do rozpowszechniania ich programów radiowych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy opłaty za koncesje udzielone tym nadawcom ustala się w wysokości proporcjonalnej do czasu, w jakim mogą używać częstotliwości do rozpowszechniania programu.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jeżeli w całkowitym zasięgu rozpowszechniania programu radiowego nie znajduje się miasto o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy, opłata za udzielenie lub zwiększenie zasięgu koncesji wynosi 80 % opłaty ustalonej na podstawie przepisów § 1—4 oraz § 9 ust. 1—8.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.