ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 5, poz. 41, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego,

d) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H,”,

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) zmiany koncesji, o której mowa w lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną,”;

2) w § 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wzór formularza „Informacje programowe”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;”,

b) uchyla się pkt 3 i 4,

c) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe — rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną”, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe — rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego”, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;”,

d) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) wzór formularza „Informacje techniczne — rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą satelitarną”, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzór formularza „Informacje techniczne — rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego”, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;”,

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wzór formularza „Rozszerzenie koncesji — rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego”, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.”;

3) w § 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem;”,

b) w pkt 6:

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) listę dłużników i wierzycieli wnioskodawcy, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego,”,

— lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) udokumentowane informacje o bazie technicznej, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego lub, w przypadku braku ujęcia środków w ewidencji, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;”,

c) w pkt 7 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) listę dłużników i wierzycieli, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego;”,

d) w pkt 8:

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości oraz czasu realizacji inwestycji,”,

— po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) oszacowanie wysokości opłaty za udzielenie koncesji;”,

e) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) założenia projektowanego programu — rodzaje audycji, zakres tematyczny oraz formy realizacji.”;

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnienie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy składa się na formularzach określonych w § 4 pkt 1,2, 5,7 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5.”,

b) uchyla się ust. 2;

5) § 6a i 6b otrzymują brzmienie:

„§ 6a. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-9 i 12-14.

§ 6b. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-9 i 12-14.”;

6) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9 i 12-14 oraz:”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9 i 12-14 oraz:

1) umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;

2) umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.

2. Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9, 12 i 13 oraz:

1) umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;

2) umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.”;

8) w § 9:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 6, 9 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5 oraz:”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci telekomunikacyjnej — potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci telekomunikacyjnej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 6 i 9 oraz zawiera dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 4-12.”;

9) § 9a otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 6, 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5 i § 9 ust. 1 pkt 1-10 i 12.

2. Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 6 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5 oraz § 9 ust. 1 pkt 4-10 i 12.”;

10) uchyla się § 10;

11) w § 11:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, polegającą na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób analogowy o kolejną stację nadawczą, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7 i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i 10-14 oraz:”,

b) w pkt 1:

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) listę dłużników i wierzycieli wnioskodawcy, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego,”,

— lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) udokumentowane informacje o bazie technicznej, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego lub, w przypadku braku ujęcia środków w ewidencji, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;”,

c) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) listę dłużników i wierzycieli, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego;”,

d) w pkt 3:

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości, czasu realizacji inwestycji,”,

— po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) oszacowanie wysokości opłaty za udzielenie koncesji;”;

12) § 11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b, polegającą na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7a i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5, 12-14 oraz § 11 pkt 1-5.”;

13) w § 12:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 11 oraz zawiera następujące dokumenty:”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci telekomunikacyjnej — potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci telekomunikacyjnej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;”;

14) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, zawiera wskazanie koncesji, która wygasa, a także określenie sposobu uiszczenia opłaty koncesyjnej zgodnego z przepisami art. 40 ust. 10 ustawy.”;

15) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty są składane w formie:

1) oryginału;

2) urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

3) odpisu dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym;

4) pobranego samodzielnie przez wnioskodawcę wydruku komputerowego mającego na podstawie ustawy moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego lub odpisu dokumentu.”;

16) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

17) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

18) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

21) załącznik nr 7a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

22) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

23) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

24) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

25) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do spraw, w których wnioski zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. (poz. 1443)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 161 i Nr 118, poz. 762, z 2009 r. Nr 30, poz. 204, Nr 66, poz. 561 i Nr 159, poz. 1260 oraz z 2010 r. Nr 116, poz. 782 i Nr 175, poz. 1187.