ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2012 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego — 5,50 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego —18,50 zł za jeden miesiąc.

§ 2. Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2012 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

§ 3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2012, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 10,70 zł za dwa miesiące,

b) 15,85 zł za trzy miesiące,

c) 31,35 zł za sześć miesięcy,

d) 59,40 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 35,90 zł za dwa miesiące,

b) 53,30 zł za trzy miesiące,

c) 105,45 zł za sześć miesięcy,

d) 199,80 zł za rok kalendarzowy.

§ 4. Opłaty wnoszone na poczet 2012 r. mogą być przyjmowane w 2011 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.