ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654 i Nr 153, poz. 903) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania;

2) czas przechowywania ewidencji, nie krótszy niż 1 rok;

3) zakres informacji zawartych w ewidencji, w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji, rzeczywistym czasie trwania audycji, tytule i producencie audycji.

§ 2. 1. Nadawcy programów telewizyjnych obowiązani są do prowadzenia ewidencji czasu nadawania, zwanej dalej „ewidencją”, dla:

1) audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji — zwanej dalej „ustawą”;

2) audycji europejskich, o których mowa w art. 15b ustawy;

3) audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych, o których mowa w art. 4 pkt 26 ustawy, z wyodrębnieniem audycji wytworzonych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest odrębnie dla każdego z programów rozpowszechnianych przez nadawcę.

3. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

4. Audycje europejskie w ewidencji będą oznaczone symbolem — EU, audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim — PL, audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych — EUN i audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie — EUNN.

5. W ewidencji nie uwzględnia się przekazów nadanych pomiędzy audycjami, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy.

§ 3. Ewidencja w formie elektronicznej i dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w art. 4 pkt 14, 25 i 26 oraz art. 15b ustawy jest przechowywana przez okres 3 lat kalendarzowych, licząc od początku roku następującego po roku, w którym audycję rozpowszechniono.

§ 4. 1. Ewidencja zawiera:

1) nazwę programu, w którym rozpowszechniono audycję;

2) nazwę nadawcy;

3) okres sprawozdawczy;

4) tytuł audycji;

5) dzień, miesiąc, rok, godzinę rozpoczęcia rozpowszechnienia audycji w programie;

6) rzeczywisty czas trwania audycji;

7) rok produkcji audycji;

8) nazwę producenta audycji.

2. Rzeczywisty czas trwania audycji to czas od rozpoczęcia do zakończenia rozpowszechniania audycji, z wyłączeniem czasu nadanych w trakcie audycji przekazów niebędących częścią tej audycji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. (poz. 962)