ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 182 ust. 3 i art. 216 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. W wyborach zarządzonych w związku ze skróceniem kadencji Sejmu:

1) terminy, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 12 ust. 2, ulegają skróceniu do 19. dnia przed dniem wyborów,

2) przepisu § 4 ust. 2 nie stosuje się,

3) okręgowe komisje wyborcze, nie później niż w 19. dniu przed dniem wyborów, przekazują oddziałom Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej właściwym ze względu na obszar emitowania programów regionalnych informacje o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe lub kandydatów na senatorów, podając:

a) nazwy tych komitetów i skróty nazw,

b) adresy siedzib komitetów,

c) imiona i nazwiska pełnomocników wyborczych,

d) liczbę zarejestrowanych kandydatów na senatorów.

4) niezwłocznie po nadaniu numerów zarejestrowanym listom okręgowym okręgowe komisje wyborcze przekazują informację o tych numerach oddziałom Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej właściwym ze względu na obszar. emitowania programów regionalnych.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. poz. 512)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.