ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się, z dniem 4 maja 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, obsługującego sprawy działów gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka i zabezpieczenie społeczne, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów gospodarka, praca, rozwój regionalny i turystyka oraz pracowników obsługujących te działy.

§ 2. Znosi się Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. Nr 1, poz. 2).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.