ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącą przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych ustala się na 2,05.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy (Dz. U. Nr 48, poz. 559).