ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U. Nr 212, poz. 2154 oraz z 2006 r. Nr 118, poz. 809) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.”;

2) w § 4 w pkt 3:

a) lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) adnotacje o kwalifikacji wojskowej, w tym o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczenie osoby podlegającej stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczenia czynnej służby wojskowej.

b) rodzaj odbywania czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,”,

b) w lit. h tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„— kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile została zmieniona w stosunku do wpisu w adnotacji o kwalifikacji wojskowej.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Książeczki wojskowe według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być wydawane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Książeczki wojskowe według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i wydane przed upływem terminu określonego w ust. 1 nie podlegają wymianie i zachowują ważność na czas w nich oznaczony.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.