REZOLUCJA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005—2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej województw zagrożonych marginalizacją

§ 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie zrównoważony rozwój Kraju, dla uniknięcia pogłębienia dysproporcji ekonomicznych i społecznych dzielących mniej rozwinięte gospodarczo województwa Polski od innych regionów Kraju, postuluje:

1) przyjąć taki algorytm podziału środków na rozwój kraju, który będzie wspomagał najbiedniejsze województwa i sprzyjał ich rozwojowi;

2) obniżyć próg wartości finansowanych w ramach Funduszu Spójności dla wspólnych projektów małych gmin;

3) określić w powstającej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: Białystok, Lublin, Olsztyn i Rzeszów — jako obszary metropolitalne;

4) uwzględnić w rządowych dokumentach programowych działania zmierzające przede wszystkim do redukcji barier rozwoju województw zagrożonych marginalizacją w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, zwłaszcza zaś:

a) w województwie warmińsko-mazurskim — modernizację drogi ekspresowej nr 7 oraz budowę drogi ekspresowej nr 16,

b) w województwie podlaskim — utworzenie trasy Via Baltica — droga krajowa nr 8, utworzenie trasy kolejowej Raił Baltica oraz modernizację drogi krajowej nr 19,

c) w województwie lubelskim — modernizację drogi krajowej nr 17, drogi krajowej nr 19 i drogi krajowej nr 12,

d) w województwie podkarpackim — modernizację drogi krajowej nr 74, drogi krajowej nr 19 oraz modernizację magistrali kolejowej E-30.

§ 2. Rezolucja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.