REZOLUCJA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

- mając na uwadze fakt jednostronnego zniesienia przez władze Rzeczypospolitej Polskiej w 1991 r. obowiązku wizowego dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki, podróżujących w celach turystycznych do Polski oraz związane z tym istnienie braku wzajemności pomiędzy naszymi krajami w odniesieniu do ruchu osobowego,

- z myślą o budowaniu trwałych podstaw współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych, opartej na bliskich kontaktach międzyludzkich i zbliżaniu społeczeństw,

- w trosce o dobro wielomilionowej społeczności polonijnej w Stanach Zjednoczonych oraz członków ich rodzin w Kraju napotykających ograniczenia prawne przy podróżowaniu do USA,

zwraca się do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki o zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej udających się do USA w celach turystycznych na okres do 90 dni.

Rezolucja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.