REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przygotowania i wprowadzenia w życie Narodowego Programu Wspierania Rodziny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach w Polsce:

— nastąpiło gwałtowne załamanie demograficzne,

— zwiększyła się liczba rozwodów i związków pozamałżeńskich,

— istnieje wysokie bezrobocie,

— rodziny wielodzietne są najsłabszą ekonomicznie grupą społeczną,

— załamuje się system ubezpieczeń społecznych,

— nastąpił wzrost narkomanii, alkoholizmu i innych patologii wśród małoletnich,

— nastąpił wzrost przestępczości i pospolitego bandytyzmu,

uznając wartość i znaczenie rodziny dla życia i prawidłowego rozwoju człowieka, a więc społeczeństwa i narodu, wzywa Radę Ministrów do pilnego przygotowania i wprowadzenia w życie Narodowego Programu Wspierania Rodziny.

Celem programu powinno być przygotowanie spójnej strategii polityki prorodzinnej państwa, która powinna wspierać wszelkie, prowadzone na różnych płaszczyznach, działania wzmacniające rodzinę w jej funkcjach wychowawczych, kulturowych, religijnych, ekonomicznych i społecznych.