REGULAMIN POROZUMIENIA dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjęty w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. Przekład Przelew pocztowy

Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych SPIS TREŚCI

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdziału Przekaz pocztowy

Art.

RF 201      Formularze

RF 301     Wystawianie przekazów pocztowych

RF 302 Wpisy zabronione lub dozwolone

RF 303     Określenie kwoty

RF 304     Polecenie

RF 305     Pokwitowanie

RF 306     Wycofanie

RF 501      Poziom jakości usługi w kraju wystawienia i zobowiązania wysyłającej administracji pocztowej RF 601      Inne sieci elektroniczne

RF 602     Przesyłanie drogą pocztową

RF 701     Wypłacanie przekazów

RF 702     Termin ważności

RF 703     Przeniesienie prawa własności (indos)

RF 704     Przekazy niewypłacone

RF 705 Zastępowanie przekazów mylnie skierowanych, zagubionych lub zniszczonych przed wypłatą RF 706 Zastępowanie przekazów mylnie skierowanych, zagubionych lub zniszczonych po wypłacie

RF 707     Postępowanie z przekazami nieprawidłowymi

RF 708     Przekazy przedawnione

RF 801     Sposoby wynagradzania administracji pocztowej przeznaczenia

RF 901      Poziom jakości usługi w kraju przeznaczenia i zobowiązania administracji pocztowej przeznaczenia

Rozdział III

RF 1001 Formularze

RF 1101 Wystawianie przelewów

RF 1201 Opłaty wejściowe

RF 1301 Poziom jakości usługi w kraju nadania i zobowiązania administracji pocztowej wysyłającej

RF 1401 Wykazy przelewów przesłanych drogą pocztową RF 1501 Odpisywanie kwoty przelewów z bieżącego konta łącznikowego RF 1701 Poziom jakości usługi w kraju przeznaczenia i zobowiązania administracji pocztowej przeznaczenia RF 1702 Niewykonanie przelewu

RF 1703 Weryfikacja przesyłek i postępowanie z nieprawidłowościami przelewów RF 1704 Wycofanie przelewu

Rozdział IV

Konta łącznikowe, rachunki miesięczne, reklamacje, odpowiedzialność

RF 1801    Konto łącznikowe

RF 1802    Funkcjonowanie konta łącznikowego

RF 1803    Wystawianie rachunków miesięcznych za przekazy przesłane drogą pocztową

RF 1804    Wystawianie rachunków miesięcznych za przekazy elektroniczne

RF 1805    Wystawianie rachunku ogólnego

RF 1806    Regulowanie rachunków. Sposoby i terminy płatności

RF1807    Zaliczki

RF 1901     Postępowanie z reklamacjami dotyczącymi przekazów

RF 1902    Postępowanie z reklamacjami dotyczącymi przelewów

RF 2001    Określenie odpowiedzialności

RF 2002    Wypłata należnych kwot. Zwrot kwot

RF 2003    Termin wypłaty

RF 2004    Wynagradzanie administracji pocztowej pośredniczącej/interweniującej.

Odsetki za zwłokę

Rozdział V

Sieć elektroniczna Światowego Związku Pocztowego

Rozdział VI

Postanowienia różne

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

RF 2201 Postanowienia końcowe

RF 2202 Wejście w życie i czas obowiązywania Regulaminu

Protokół
końcowy Regulaminu Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych

RF I        (istniejące zastrzeżenia) Zaliczki

RF II       Poziom jakości usługi w kraju nadania i zobowiązania wysyłającej administracji pocztowej

Wykaz formularzy


Numer Nazwa lub rodzaj formularza Odniesienie
TFP 1 Przekaz pocztowy/przelew międzynarodowy RF 201.1
TFP 2 Zawiadomienie o przelewie RF 1001.1
TFP 3 Międzynarodowy przekaz pobraniowy RF 201.2
TFP 6 Reklamacja/Żądanie wycofania RF 1901.2
TFP 7 Reklamacja lub żądanie anulowania — Polecenie przelewu RF 1704.3
TFP 8 Reklamacja — Kwota pobrania niewypłacona odbiorcy
SFP 1 Żądanie sprostowania międzynarodowego przekazu pocztowego /przelewu/ przelewu pobraniowego RF 707.2
SFP2 Wykaz zbiorczy międzynarodowych przekazów pocztowych /przelewów/ przelewów pobraniowych RF 1803.2
SFP 3 Rachunek miesięczny międzynarodowych przekazów pocztowych/ przelewów/ przelewów pobraniowych RF 1803.1
SFP 4 Rachunek ogólny międzynarodowych przekazów pocztowych/ przelewów/przekazów pobraniowych RF 1805.1
SFP 5 Wykaz przelewów RF 1401.2
SFP 6 Wykaz zbiorczy RF 1401.3
SFP 7 Wykaz sprostowań RF 1702.2

Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych

Rada Eksploatacji Pocztowej (Rada do spraw Operacji Pocztowych), zgodnie z artykułem 22 ustęp 5 Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu w dniu 10 lipca 1964 roku, przyjęła następujące środki w celu zapewnienia wykonania Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych.

Środki te mają zastosowanie zarówno do płatności przesyłanych w przesyłkach listowych, jak też przekazywanych drogą elektroniczną lub w inny, uzgodniony dwustronnie, sposób.

Rozdział i Postanowienia wstępne

Rozdział II

Przekaz pocztowy

Artykuł RF 201

Formularze

1.      Przekazy zwykłe i przelewy wysyłane pocztą są wystawiane na formularzu zgodnym ze wzorem TFP 1.

2.       Przekazy pobraniowe są wystawiane na formularzach zgodnych ze wzorem TFP 3.

3.       Przy przesyłaniu i wypłacaniu przekazów elektronicznych możliwe jest wykorzystywanie innych formularzy.

Artykuł RF 301

Wystawianie przekazów pocztowych

1.     Adres przekazu powinien być wpisany w taki sposób, by wyraźnie określał odbiorcę; adresy skrócone są niedopuszczalne.

2.     W przypadku przelewów, numer rachunku odbiorcy i nazwa centrum czeków pocztowych powinny być wpisane w polu do tego przewidzianym.

3.     Przekazy elektroniczne wystawia się zgodnie z przepisami technicznymi sieci elektronicznej, za pośrednictwem której powinny być przesłane.

4.     Przekazy przekazywane drogą pocztową są wystawiane alfabetem łacińskim i cyframi arabskimi, bez skreśleń ani dopisków, nawet potwierdzonych. Wpisów dokonuje się ręcznie, jeśli możliwe, literami drukowanymi lub maszynowo. Wpisy ołówkiem są niedopuszczalne.

5.   Jeśli przekazy są wystawiane metodą mechaniczną, nie jest konieczny odręczny podpis pracownika lub zastępujący ten podpis identyfikator numeryczny.

Artykuł RF 302

Wpisy zabronione lub dozwolone

1.     Przekazy służbowe powinny posiadać wzmiankę „Służba pocztowa” lub analogiczny wpis.

2.     Przekazy mogą zawierać prywatną korespondencję przeznaczoną dla odbiorcy.

3.     Niedozwolone jest wpisywanie do przekazu innych wzmianek niż te, jakie wynikają z treści formularzy, z wyjątkiem adnotacji służbowych.

Artykuł RF 303

Określenie kwoty

1.     Kwota przekazu podana jest cyframi, ze skrótem nazwy jednostki monetarnej zgodnie z normą międzynarodową ISO 4217. Ułamki jednostki monetarnej wyrażane są za pomocą dwóch (lub trzech) cyfr, w tym zer, odpowiadających częściom dziesiętnym, setnym (i tysięcznym).

2.     W przypadku przekazów przesyłanych drogą pocztową, kwota i nazwa jednostki monetarnej powinny być wpisane słownie, w języku uzgodnionym dwustronnie. Kwota podana słownie może być wyrażona nazwami cyfr pisanymi oddzielnie, cyfra po cyfrze, a nazwa jednostki monetarnej podana w skrócie zgodnie z międzynarodową normą ISO 4217. W przypadku słownego określania kwoty, gdzie powtarzanie ułamków nie jest konieczne, mogą one być wyrażone cyframi po określeniu liczby jednostek monetarnych.

Artykuł RF 304

Polecenie

1. Administracje pocztowe mogą uzgodnić między sobą przypadki przesyłania przekazów pocztowych przesyłkami poleconymi.

Artykuł RF 305

Pokwitowanie

1. Potwierdzenie może być doręczone nadawcy. Jest wolne od opłaty.

Artykuł RF 306

Wycofanie

1.    Jeśli przekaz nie został jeszcze wypłacony lub jego odbiorca nie został jeszcze poinformowany o jego nadejściu, może on być wycofany ze służby.

2.    Każde żądanie wycofania przekazu elektronicznego sporządza się zgodnie z przepisami technicznymi sieci elektronicznej, jaką przekaz jest przesyłany.

3.    Każde żądanie wycofania przekazu wysyłane drogą pocztową lub telefaksem jest sporządzane na formularzu zgodnym za wzorem TFP 6.

Artykuł RF 501

Poziom jakości usługi w kraju wystawienia i zobowiązania wysyłającej administracji pocztowej

1.    O ile nie ma szczególnych zastrzeżeń, przekaz powinien opuścić terytorium kraju wystawienia, wysyłany pocztą priorytetową lub drogą elektroniczną, najpóźniej drugiego dnia roboczego po jego nadaniu w urzędzie pocztowym.

2.    Administracja pocztowa powinna przestrzegać przepisów krajowych dotyczących prania pieniędzy i walki z przestępczością finansową.

Artykuł RF 601

Inne sieci elektroniczne

1. Kierowanie przekazów wymienianych drogą elektroniczną odbywa się zgodnie z wymaganiami technicznymi wykorzystywanych sieci i systemów.

Artykuł RF 602

Przesyłanie drogą pocztową

1.    Przekazy przesyłane są możliwie najszybszym sposobem (pocztą priorytetową) i, z wyjątkiem specjalnego porozumienia, w odsyłkach otwartych. Umieszcza się je w odsyłkach w sposób opisany w artykule RL 177 ustęp 1 Regulaminu poczty listowej.

2.    Artykuł RL 174 Regulaminu poczty listowej dotyczy przesyłania przekazów poleconych.

Artykuł RF 701

Wypłacanie przekazów

1. Kwota przekazów jest wypłacana odbiorcy w walucie obowiązującej w kraju przeznaczenia; może być wypłacona w każdej innej walucie na podstawie specjalnego porozumienia między odpowiednimi administracjami pocztowymi.

2.    Po powiadomieniu zainteresowanych administracji pocztowych, administracja pocztowa przeznaczenia może, jeśli wymagają tego jej przepisy, bądź pominąć ułamki jednostki monetarnej, bądź zaokrąglić kwotę do najbliższej jednostki lub do najbliższej części dziesiętnej.

3.    Wypłata może być prawomocnie dokonana poprzez przelew na bieżący rachunek pocztowy, zgodnie z zasadami stosowanymi przez administrację przeznaczenia.

4.    Jeśli nadawca zleci wystawienie tego samego dnia, na rzecz tego samego odbiorcy kilku przekazów, których ogólna wypłata przekracza maksimum akceptowane przez administrację pocztową przeznaczenia, zobowiązany jest do rozłożenia wypłaty przekazów w taki sposób, by kwota wypłacona odbiorcy tego samego dnia nie przekraczała tego maksimum.

5.    Wypłaty przekazów elektronicznych można dokonać po sprawdzeniu krajowej bazy danych.

6.    Informacja o wypłaceniu przekazów powinna być przekazana administracji pocztowej wystawienia.

Artykuł RF 702

Termin ważności

1. Nie dopuszcza się żadnego przedłużenia terminu ważności określonego w artykule 7 Porozumienia.

Artykuł RF 703

Przeniesienie prawa własności (indos)

1. Każdy kraj ma prawo umożliwić, drogą przeniesienia prawa własności, dokonania na jego terytorium zmiany właściciela przekazów nadchodzących z innego kraju.

Artykuł RF 704

Przekazy niewypłacone

1.    Każdy przekaz, którego przyjęcia odmówiono lub którego odbiorca jest nieznany, lub wyjechał, nie zostawiając nowego adresu, jest natychmiast odsyłany do administracji pocztowej wystawienia.

2.    Dosyłanie przekazów do innego kraju jest niedozwolone.

3.    Każdy przekaz, o którego wypłacenie nie upomniano się w obowiązującym terminie ważności, jest odsyłany natychmiast po wygaśnięciu tego terminu.

4.    Każdy przekaz niewypłacony z jakiegokolwiek powodu jest zwracany nadawcy.

5.    Przekazy przesyłane drogą pocztową, które z jakiegokolwiek powodu nie mogą być wypłacone odbiorcy, są odsyłane bezpośrednio do urzędu wystawienia; wcześniej jednak urząd wypłaty je rejestruje, oznacza stemplem lub nalepką, której zasady użycia są opisane w artykule RL 146 ustęp 8.2 Regulaminu poczty listowej.

6. W przypadku przekazów elektronicznych informacja o ich niewypłaceniu powinna być przekazana do administracji pocztowej wystawienia.

Artykuł RF 705

Zastępowanie przekazów mylnie skierowanych, zagubionych lub zniszczonych przed wypłatą

1.    Przekazy elektroniczne, które nie dotarły do miejsca przeznaczenia, traktuje się zgodnie z przepisami właściwymi dla stosowanego systemu.

2.    Każdy przekaz TFP 1 mylnie skierowany, zagubiony lub zniszczony przed wypłatą może być zastąpiony, na życzenie nadawcy lub odbiorcy, nowym przekazem wystawianym przez administrację pocztową wystawienia. Z wyjątkiem specjalnego dwustronnego porozumienia, wystawianie duplikatu przekazu z wpisanymi tymi samymi referencjami/ numerami spraw, jakie miał przekaz oryginalny, jest niedozwolone.

3.    Przed zastąpieniem przekazu mylnie skierowanego, zagubionego lub zniszczonego przed wypłatą, administracja pocztowa wystawienia powinna się upewnić, w porozumieniu z administracją pocztową przeznaczenia, czy przekaz oryginalny nie został wypłacony ani zwrócony; należy podjąć także wszelkie działania, aby taki przekaz nie został wypłacony później.

4.    Jeśli administracja pocztowa przeznaczenia oświadcza, że nie wpłynął do niej przekaz, administracja pocztowa wystawienia może zastąpić ten przekaz nowym, pod warunkiem że sporny przekaz nie figuruje w żadnym z rachunków miesięcznych odnoszących się do okresu ważności przekazu; jednakże, jeśli administracja pocztowa przeznaczenia nie udzieliła żadnej odpowiedzi w okresie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami artykułu 21 Konwencji, w celu uwzględnienia roszczeń osoby reklamującej i, o ile przekaz nie figuruje w żadnym z rachunków miesięcznych otrzymanych do chwili upłynięcia tego terminu, administracja pocztowa wystawienia ma prawo dokonać zwrotu pieniędzy. Zawiadomienie o tym przesyła się przesyłką poleconą do administracji pocztowej przeznaczenia, a przekaz, uznany od tej pory za ostatecznie zagubiony, nie może być później wpisany do rachunku.

Artykuł RF 706

Zastępowanie przekazów mylnie skierowanych, zagubionych lub zniszczonych po wypłacie

1. Każdy przekaz TFP 1 mylnie skierowany, zagubiony lub zniszczony po wypłacie może być zastąpiony innym dokumentem przez administrację pocztową przeznaczenia, wystawionym na formularzu TFP 1. Formularz ten powinien mieć takie same wpisy jak oryginalny przekaz i powinien być oznaczony wzmianką „Titre etabli en remplacement d'un mandat egare (perdu ou detruit) apres paiement”, „Przekaz wystawiono zamiast przekazu mylnie skierowanego (zagubionego lub zniszczonego) po wypłacie” oraz ostemplowany datownikiem.

2.    Oświadczenie odbiorcy potwierdzające otrzymanie pieniędzy powinno być wpisane na odwrotnej stronie przekazu zastępczego. Wyjątkowo, oświadczenie to może być sformułowane na oddzielnej kartce, załączonej do przekazu jako dowód. To oświadczenie zastępuje pierwotne pokwitowanie.

3.    Jeśli nie ma możliwości zażądania od odbiorcy takiego oświadczenia, na odwrotnej stronie przekazu zastępczego lub na oddzielnym potwierdzeniu dokonuje się wpisu z urzędu, potwierdzającego, że kwota przekazu została istotnie wypłacona.

Artykuł RF 707

Postępowanie z przekazami nieprawidłowymi

1.    Nieprawidłowe przekazy elektroniczne są natychmiast rozpoznawane i wyrzucane przez system albo na poziomie administracji pocztowej nadania, albo na poziomie administracji pocztowej otrzymania.

2.    Każdy przekaz przesyłany drogą pocztową, wykazujący jedną z następujących nieprawidłowości, zwraca się do urzędu wystawienia pocztą priorytetową w kopercie wraz z formularzem zgodnym ze wzorem SFP 1, w celu usunięcia nieprawidłowości:

2.1    niedokładne, niewystarczające, nasuwające wątpliwości lub pominięte nazwisko lub adres odbiorcy, mylnie podany numer bieżącego rachunku pocztowego lub jego brak,

2.2   różnice w kwotach lub ich brak,

2.3   przekroczenie maksymalnej kwoty uzgodnionej między administracjami,

2.4   przekreślenia lub poprawki we wpisach,

2.5   brak stempla, podpisu na przekazach niewystawianych mechanicznie lub innych oznaczeń służbowych,

2.6   podanie kwoty do wypłaty w innej walucie niż dopuszczalna lub pominięcie oznaczenia jednostki monetarnej,

2.7   widoczny błąd w relacji między walutą kraju wystawienia a walutą kraju przeznaczenia, błąd do którego korekty urząd wypłaty nie jest zobowiązany,

2.8   użycie niewłaściwego formularza,

2.9   brak polecenia z urzędu, skoro takie postępowanie jest przewidziane w stosowaniu artykułu RF 304.

3.    Administracja pocztowa przeznaczenia może, na własną odpowiedzialność, dokonać sprostowania z urzędu błędów mniejszej wagi. Sprostowanie to wpisuje się kolorem czerwonym i uzupełnia podpisem naczelnika.

Artykuł RF 708

Przekazy przedawnione

1. Kwoty wpłacone w celu nadania przekazów, o które nikt się nie upomniał przed terminem przedawnienia, ostatecznie przechodzą na własność administracji pocztowej kraju wystawienia. Termin przedawnienia ustala się zgodnie z ustawodawstwem tegoż kraju.

Artykuł RF 801

Sposoby wynagradzania administracji pocztowej przeznaczenia

1. Za każdy wypłacony przekaz administracja pocztowa wystawienia przyznaje administracji pocztowej przeznaczenia zapłatę w wysokości 2 SDR (DTS). Inne sposoby lub stawki opłaty mogą być ustalone dwustronnie. Ogólna kwota wynagrodzenia, liczona na podstawie średniego rocznego kursu SDR (DTS) opublikowanego przez Biuro Międzynarodowe UPU, pobierana jest na podstawie rachunku miesięcznego.

Artykuł RF 901

Poziom jakości usługi w kraju przeznaczenia i zobowiązania administracji pocztowej przeznaczenia

1.    Przekazy nadchodzące, jeśli nie wymagają żadnych dodatkowych działań pośrednich, są natychmiast kierowane do urzędu wymiany przekazów lub do wypłacającego urzędu pocztowego.

2.    O ile nie ma specjalnych zastrzeżeń, nie może upłynąć więcej niż cztery dni robocze między nadejściem przekazu do kraju przeznaczenia, a wypłatą lub wysłaniem odbiorcy zawiadomienia o nadejściu przekazu.

3.    Przekazy, które nie mogą być wypłacone, które nie są reklamowane lub których termin ważności upłynął, są natychmiast odsyłane do urzędu wystawienia z uzasadnieniem powodu ich niewypłacenia.

4.    Instytucja otrzymująca powinna stosować przepisy krajowe dotyczące prania pieniędzy i walki z przestępczością finansową.

Rozdział III

Przelew pocztowy

Artykuł RF 1001

Formularze

1.    Przelewy przesyłane drogą pocztową wystawia się na formularzach zgodnych ze wzorem TFP 2.

2.    Zamiast formularza TFP 2 można stosować wewnętrzne formularze służbowe lub formularze krajowe zgodne z praktyką bankową.

3. W przypadku przelewów elektronicznych dopuszczalne jest stosowanie innych formularzy.

Artykuł RF 1101

Wystawianie przelewów

1.    Polecenie przelewu powinno zawierać:

1.1   nazwisko i numer rachunku nadawcy,

1.2   nazwisko i numer rachunku odbiorcy,

1.3   kwotę w walucie uzgodnionej między administracją pocztową wystawienia i administracją pocztową otrzymania, poprzedzoną skrótem nazwy jednostki monetarnej zgodnym z normą ISO 4217.

2.    Określona część polecenia przelewu może być wykorzystana do wpisania osobistej informacji dla odbiorcy.

3.    Jeśli osoba zlecająca wystawienie przelewu podała kwotę przelewu w walucie kraju pochodzenia, urząd wymiany otrzymujący polecenie przelewu — lub centrum czeków pocztowych — dokonuje przeliczenia na walutę uzgodnioną między administracją pocztową wystawienia i administracją pocztową otrzymania.

4.    Przelewy elektroniczne wystawia się zgodnie z wymaganiami technicznymi sieci elektronicznej za pośrednictwem, której są przesyłane.

5.    W przypadku przelewów przesyłanych drogą pocztową, wpisów dokonuje się alfabetem łacińskim i cyframi arabskimi, bez skreśleń lub poprawek, nawet potwierdzonych. Wpisy powinny być dokonywane maszynowo lub ręcznie, jeśli możliwe, literami drukowanymi. Niedopuszczalne są wpisy dokonywane ołówkiem.

6.    Zawiadomienia o przelewach oznaczane są odciskiem datownika centrum czeków pochodzenia.

Artykuł RF 1201

Opłaty wejściowe

1. Opłaty w kraju przeznaczenia powinny być pobierane od odbiorcy przelewu, chyba że przepisy krajowe lub regionalne lub umowy dwustronne stanowią inaczej.

Artykuł RF 1301

Poziom jakości usługi w kraju nadania i zobowiązania administracji pocztowej wysyłającej

1. O ile nie ma specjalnego zastrzeżenia, przelew powinien być wysłany z terytorium kraju nadania przesyłką priorytetową lub drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po wpłynięciu polecenia dokonania przelewu do centrum czeków pocztowych.

2. Administracja pocztowa wysyłająca powinna postępować zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi prania pieniędzy i walki z przestępczością finansową.

Artykuł RF 1401

Wykazy przelewów przesłanych drogą pocztową

1.    Przelewy TFP 2 przekazywane są przez administrację pocztową wystawienia do administracji pocztowej przeznaczenia za pomocą wykazów.

2.    Wykazy przelewów są sporządzane przez urzędy wymiany na formularzach zgodnych ze wzorem SFP 5. Administracje pocztowe mogą uzgodnić, że nie będą wypełniały kolumny 3 formularza. Na każdym wykazie należy odcisnąć stempel urzędu, który go sporządza.

3.    Kwota ogólna każdego z wykazów przeznaczonych dla tego samego urzędu wymiany jest przenoszona na wykaz zbiorczy sporządzany w dwóch egzemplarzach zgodnie ze wzorem SFP 6, na którym ogólna kwota zapisywana jest słownie lub drukowana cyframi.

4.    W każdym wykazie przelewów nanosi się numer wpisu do wykazu zbiorczego.

5.    Na wykazach zbiorczych umieszcza się odcisk stempla urzędu, który je sporządził i składa się podpis funkcjonariusza lub funkcjonariuszy do tego upoważnionych. Każdy z tych wykazów otrzymuje kolejny numer, którego seria rozpoczyna się na nowo każdego miesiąca dla każdego urzędu wymiany przeznaczenia.

6.    Wykaz zbiorczy przesyła się w dwóch egzemplarzach.

7.    Wykazy zbiorcze, wykazy oraz zawiadomienia o przelewach są zbierane i wysyłane raz dziennie w dniu roboczym, jako wolne od opłat, do urzędu wymiany kraju przeznaczenia najszybszą drogą. Przesyłki te mogą być nadane jako polecone.

Artykuł RF 1501

Odpisywanie kwoty przelewów z bieżącego konta łącznikowego

1.    Po weryfikacji wykazów SFP 5 i wykazów zbiorczych SFP 6 ogólną kwotą otrzymanych poleceń przelewów obciąża się natychmiast bieżące konto łącznikowe otwarte na rzecz administracji pocztowej wystawienia.

2.    Jeden egzemplarz wykazu zbiorczego SFP 6 z odciśniętym datownikiem służby czeków pocztowych przeznaczenia jest dołączany do wyciągu z rachunku dziennego, który wysyłany jest jeszcze tego samego dnia do administracji pocztowej posiadającej bieżące konto łącznikowe, które zostało obciążone.

Artykuł RF 1701

Poziom jakości usługi w kraju przeznaczenia i zobowiązania administracji pocztowej przeznaczenia

1.    Nadesłane przelewy są wpisywane natychmiast lub najpóźniej następnego dnia roboczego po ich nadejściu na dobro rachunku odbiorcy.

2.    O ile nie ma specjalnego porozumienia, w przypadku przekazywania przelewów drogą elektroniczną nie może upłynąć więcej niż cztery dni robocze pomiędzy obciążeniem rachunku nadawcy, a wpisem na dobro rachunku odbiorcy.

3.    Administracja pocztowa otrzymująca powinna postępować zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi prania pieniędzy i walki z przestępczością finansową.

Artykuł RF 1702

Niewykonanie przelewu

1.    Kwota każdego przelewu, która z jakiegokolwiek powodu nie została przelana na konto odbiorcy, jest z powrotem zapisywana na konto wystawcy przelewu.

2.    Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przelew nie może być wpisany na dobro rachunku odbiorcy, wpisuje się go do formularza SFP 7, do którego się dołącza, w razie potrzeby, odpowiednie zawiadomienie o przelewie. Do formularza SFP 7 może być wpisanych kilka niewypłaconych przelewów.

3.    Przelewy odrzucone wpisuje się do formularza SFP 7 w ich kwocie wyrażonej w walucie kraju pierwszego przeznaczenia, tak jak została wyliczona przez administrację pocztową wystawiającą przelew.

4.    Kwota ogólna formularza SFP 7 jest zaliczana na dobro pocztowego bieżącego konta łącznikowego otwartego na rzecz administracji pocztowej, która wystawiła odrzucone przelewy.

5.    Formularz SFP 7 i zawiadomienia o przelewie, stanowiące jego załączniki, dołącza się do wyciągu z rachunku dziennego towarzyszącego wykazowi zbiorczemu SFP 6, który jest w dniu operacji przesyłany administracji, której obciążono pocztowe bieżące konto łącznikowe.

6.    W przypadku przelewów elektronicznych, informacja o niewykonaniu przelewu powinna być przekazana administracji pocztowej wystawiającej przelew.

Artykuł RF 1703

Weryfikacja przesyłek i postępowanie z nieprawidłowościami przelewów

1.    Nieprawidłowe przelewy elektroniczne są automatycznie rozpoznawane i odrzucane przez system na poziomie administracji pocztowej wysyłającej lub na poziomie administracji pocztowej otrzymującej.

2.    Po otrzymaniu pakietu zawierającego wykazy zbiorcze, wykazy i zawiadomienia o przelewach Wysłanych pocztą, urząd wymiany przeznaczenia przystępuje do weryfikacji przesyłki. Jeśli stwierdzi jakąkolwiek nieprawidłowość lub braki zapisów, informuje o tym natychmiast, telefaksem lub pocztą elektroniczną, urząd wymiany nadania, który powinien odpowiedzieć tą samą drogą, i w razie konieczności, przesłać najszybszą drogą (pocztą priorytetową) brakujące dokumenty. W przypadku niemożności skorzystania z telefaksu lub poczty elektronicznej, wymiany informacji dokonuje się za pomocą wykazu sprostowań zgodnego ze wzorem SFP 7.

3. Jeżeli nieprawidłowość polega na rozbieżności sum figurujących na zawiadomieniu o przelewie i w wykazie przelewów, urząd wymiany przeznaczenia jest upoważniony do dokonania przelewu mniejszej sumy; w takim przypadku zawiadomienie o przelewie lub wykaz przelewów i wykaz zbiorczy poprawia się czerwonym atramentem, a zawiadomienie o korekcie przekazuje się do właściwego urzędu wymiany na formularzu zgodnym ze wzorem SFP 7.

Artykuł RF 1704

Wycofanie przelewu

1.     Jeśli przelew nie został jeszcze wpisany na dobro rachunku odbiorcy, może być wycofany ze służby.

2.    Każde żądanie wycofania przelewu elektronicznego powinno być sporządzone zgodnie z wymaganiami technicznymi sieci elektronicznej, za pośrednictwem której przelew został przesłany.

3.    Każde żądanie wycofania przelewu przesyłane drogą pocztową lub telefaksem sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem TFP 7.

Rozdział IV

Konta łącznikowe, rachunki miesięczne, reklamacje, odpowiedzialność

Artykuł RF 1801

Konto łącznikowe

1.    Każda administracja pocztowa wystawienia utrzymuje wystarczające aktywa/zasoby na bieżącym pocztowym koncie łącznikowym otwartym na jej rzecz w administracji pocztowej przeznaczenia, umożliwiające pokrywanie jej bieżących zobowiązań wobec tej administracji. Administracje pocztowe wystawienia i przeznaczenia uzgadniają między sobą sposób wymiany informacji dotyczących debetów i kredytów.

2.    Zasoby te/aktywa nie mogą być w żadnym przypadku użyte w innym celu niż ten przewidziany w artykule 17 ustęp 2.1 Porozumienia bez zgody administracji pocztowej, która je utworzyła. Nawet, mimo że zasoby te są niewystarczające na pokrycie zobowiązań, realizuje się przelewy i wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4.

3.    Administracja pocztowa wierzycielska może domagać się w każdej chwili wypłaty należnych sum, ewentualnie ustala termin, do którego płatność powinna być dokonana, uwzględniając czas transferu.

4.    Jeśli stwierdza się brak pokrycia na koncie łącznikowym, wierzycielska administracja pocztowa ma prawo zastosować odsetki w wysokości 1 % w skali roku powyżej miesięcznej międzybankowej pożyczkowej stopy procentowej w kraju wierzycielskim. Jeśli stopa międzybankowa nie istnieje, administracja pocztowa prowadząca konto ma prawo zapisać odsetki debetu zgodnie z zasadami handlowymi banku prowadzącego konto. Jeśli na nazwę tej samej administracji pocztowej jest otwartych kilka kont łącznikowych, to naliczanie odsetek powinno być uzgodnione dwustronnie. Kwota tych odsetek jest pobierana, zgodnie z umową, z konta lub kont łącznikowych administracji pocztowej.

5.    Informacje dotyczące naliczania i zasad fakturowania odsetek są wymieniane dwustronnie.

6.    Jeśli konto pozostaje bez pokrycia przez więcej niż piętnaście dni w ciągu kolejno następujących po sobie trzydziestu dni, wierzycielska administracja pocztowa może zawiesić usługę po upływie ośmiu dni od wysłania zawiadomienia drogą telekomunikacyjną.

Artykuł RF 1802

Funkcjonowanie konta łącznikowego

1.    Na dobro bieżącego pocztowego konta łącznikowego kraju dokonującego transferu pieniędzy zapisuje się:

1.1   przekazane kwoty na utworzenie lub zasilenie jego stanu; odpowiednich transferów dokonuje się za pomocą czeków bankowych albo weksli płatnych na okaziciela w stolicy lub w ośrodku handlowym kraju wierzyciela, albo przelewów do instytucji bankowych w tej stolicy lub w tym ośrodku,

1.2   transfery kwot, które nie mogły być zrealizowane.

2.    Administracje pocztowe ustalają dwustronnie wszelkie operacje wpisywane na dobro konta łącznikowego.

3.    Ewentualne koszty ponoszone są przez administrację pocztową, na rzecz której otwarte jest konto, z wyjątkiem kosztów prowadzenia konta.

Artykuł RF 1803

Wystawianie rachunków miesięcznych za przekazy przesłane drogą pocztową

1. Przy sporządzaniu rachunków miesięcznych przewidzianych w artykule 18 ustęp 3 Porozumienia (rachunek miesięczny za przekazy według wzoru SFP 3) zestawień dokonuje się, zachowując:

1.1    porządek chronologiczny miesięcy wystawienia,

1.2   porządek alfabetyczny lub numeryczny urzędów wystawienia, w zależności od uzgodnień,

1.3   kolejność numeracji przekazów dla każdego urzędu wystawienia.

2.    W razie potrzeby, wypłacone przekazy zestawia się w specjalnym wykazie zgodnym ze wzorem SFP 2, który dołącza się do rachunku miesięcznego wystawianego, w tym przypadku, na formularzu zgodnym ze wzorem SFP 3.

3.    Administracja pocztowa przeznaczenia wpisuje do tego rachunku także:

3.1    kwotę zapłaty należnej jej na podstawie artykułu 8 Porozumienia,

3.2    w odpowiednim przypadku, kwotę pobrań i odsetek, o których mowa w artykułach RF 1801 ustęp 4, RF 1806 ustęp 6 i RF 2004 ustęp 2.

4.    Przekazy wystawione jako kopie przekazów zagubionych po wypłacie są traktowane jak przekazy i są wpisywane do rachunku SFP 3 lub, ewentualnie, do wykazu SFP 2, na tych samych warunkach jak gdyby chodziło o same przekazy.

5.    Jeśli zaangażowane strony uzgodniły regulowanie swoich rachunków na zasadzie kompensaty i jeśli ich odpowiednie przekazy zostały wypłacone w różnych walutach, najniższa wierzytelność jest przeliczana na walutę najwyższej wierzytelności, przy uwzględnieniu jako podstawy przeliczenia średniego oficjalnego kursu wymiany w kraju administracji pocztowej dłużniczki w okresie, do którego odnosi się rachunek; ten średni kurs powinien być przeliczany niezmiennie do czwartego miejsca po przecinku.

6.    Rachunek miesięczny przesyłany jest administracji pocztowej dłużniczce najpóźniej przed końcem miesiąca następującego po miesiącu, do którego się odnosi, wraz z potwierdzającymi dokumentami (pokwitowane przekazy), sklasyfikowanymi w tej samej kolejności jak na wykazie zbiorczym SFP 2. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, rachunek miesięczny nie może być przesłany we właściwym czasie, to administracja pocztowa dłużniczka powinna być poinformowana, w ciągu ośmiu dni następujących po upłynięciu wymienionego terminu, o przewidywanej dacie wysłania odnośnego rachunku. Informacja powinna być przesłana telefaksem. Administracje pocztowe powinny dołożyć wszelkich starań, by dokument ten dotarł przed upływem drugiego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

7.    W razie braku wypłaconych przekazów, do odpowiedniej administracji pocztowej wysyła się negatywny rachunek miesięczny, chyba że istnieje specjalne porozumienie między zainteresowanymi administracjami pocztowymi.

8.    Stwierdzone przez administrację pocztową dłużniczkę różnice w rachunkach miesięcznych, dotyczące zestawienia przekazów lub obliczenia zapłaty, ujmuje się w pierwszym rachunku miesięcznym, jaki należy sporządzić. Pomija się je, jeśli kwota nie przekracza 3 SDR (DTS) za rachunek.

9.    Administracje pocztowe mogą uzgodnić, na zasadzie dwustronnych porozumień, że będą stosowały inny sposób dokonywania rozliczeń i przekazywania wypłaconych przekazów niż ten przewidziany w artykule RF 1803.

Artykuł RF 1804

Wystawianie rachunków miesięcznych za przekazy elektroniczne

1. Rachunek miesięczny jest automatycznie wystawiany przez system elektroniczny krajów partnerskich.

2.    Ogólna kwota zapłaty ustalona dwustronnie dodawana jest do ogólnej kwoty wypłaconych przekazów.

3.    Rachunek miesięczny wysyłany jest do administracji pocztowej wystawienia bez poświadczonych przez odbiorcę formularzy. Niemniej, administracja ta ma prawo ich zażądać w celu dokonania sprawdzenia.

Artykuł RF 1805

Wystawianie rachunku ogólnego

1.    Rachunek ogólny wystawia administracja pocztowa wierzycielska na formularzu SFP 4 natychmiast po otrzymaniu rachunków miesięcznych, nawet przed szczegółowym ich sprawdzeniem.

2.    Rachunek ten powinien być uregulowany w terminie dwóch miesięcy od zakończenia miesiąca, którego dotyczy.

3. Administracje pocztowe mogą uzgodnić między sobą, że rachunek ogólny będzie wystawiany za okresy kwartalne, półroczne lub roczne.

4.    Wszelkiego rodzaju wymiany mają miejsce jedynie za pośrednictwem urzędów wymiany wyznaczonych przez administrację każdego z umawiających się krajów.

Artykuł RF 1806

Regulowanie rachunków. Sposoby i terminy płatności

1.    Z wyjątkiem specjalnego porozumienia i z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w ustępie 2, saldo rachunku ogólnego lub sumy ogólne rachunków miesięcznych są regulowane w walucie kraju wierzyciela, bez jakiejkolwiek straty dla niego:

1.1    albo za pośrednictwem czeków lub weksli płatnych na okaziciela w stolicy lub ośrodku handlowym kraju wierzycielskiego lub za pomocą przelewów pocztowych,

1.2   albo przez potrącenie ze stanu rachunku utworzonego przez administrację pocztową dłużniczkę w kraju wierzycielskim.

2.    Koszty płatności (należności, opłaty clearingowe, prowizje, opłaty manipulacyjne itp.) pobrane w kraju dłużniczym, jak też opłaty pobrane przez banki pośredniczące w krajach trzecich, ponosi administracja pocztowa dłużniczka. Opłaty pobrane w kraju wierzycielskim są ponoszone przez administrację pocztową wierzycielska.

3.    Płatności należy dokonać w ciągu piętnastu dni po otrzymaniu rachunku ogólnego lub rachunku miesięcznego, jeżeli rozliczenie odbywa się na podstawie takiego rachunku.

4.    W razie rozbieżności między dwiema administracjami pocztowymi dotyczących wysokości kwoty do zapłacenia, można odroczyć jedynie płatność kwestionowanej części; administracja pocztowa dłużniczka powinna powiadomić administrację pocztową wierzycielkę, w terminie określonym w ustępie 3, o przyczynach zakwestionowania płatności.

5.    Jeżeli przesłany rachunek miesięczny nie dotarł do administracji pocztowej dłużniczki, to ma ona prawo uważać, o ile nie otrzyma od swojego partnera kopii tego rachunku, że kwota wpłaconych zaliczek w miesiącu rozliczeniowym pokrywa jej dług za dany okres i może przerzucić na administrację pocztową wierzycielską ciężar odszkodowań należnych nadawcom za przekazy uznane za wypłacone osobom trzecim.

6.    W razie niezapłacenia w terminach określonych w ustępie 3, należne kwoty podlegają oprocentowaniu, zgodnie z zasadami ustalonymi w artykule RF 1801 ustęp 4.

Artykuł RF 1807

Zaliczki

1.    Każda administracja pocztowa, której inna administracja pocztowa jest winna sumę przekraczającą 6000 SDR (DTS) miesięcznie, ma prawo zażądać automatycznego wpłacenia zaliczki najpóźniej do piętnastego dnia miesiąca, w którym wystawiono przekazy. Wysokość tej zaliczki oblicza się na podstawie średniej kwoty ostatnich trzech rachunków miesięcznych zaakceptowanych i przyjętych, w zależności:

1.1    od ważności rachunku dotyczącego okresu analogicznego w roku ubiegłym,

1.2   rozwoju obrotu w roku rozliczeniowym: 6000 SDR (DTS) jest kwotą, poniżej której żadna zaliczka się nie należy i którą to kwotę, w konsekwencji, należy odliczyć od otrzymanej średniej.

2.    W przypadku niezapłacenia we właściwym terminie, stosuje się postanowienia artykułu RF 1806 ustęp 6, chyba że administracja pocztowa dłużniczka może udowodnić, że administracja pocztowa wierzycielską nie przesyła regularnie swoich rachunków w terminie określonym w artykule RF 1803 ustęp 6.

3.    Ustalony w ustępie 1 limit 6000 SDR (DTS) nie dotyczy administracji pocztowej zajmującej się usługą przekazów wyłącznie jako administracja pocztowa przeznaczenia. W takim przypadku, dolną granicę ustala się za obopólnym porozumieniem z pocztową administracją wystawienia.

4.    Administracja pocztowa dłużniczka, która pragnie skorzystać z prawa przewidzianego artykułem RF 1806 ustęp 1, czyli potrącenia ze stanu rachunku utworzonego przez administrację pocztową dłużniczkę w kraju wierzycielskim, a nie otrzymała wcześniej od administracji pocztowej wierzycielskiej żądania wpłacenia zaliczki, określa, w dowolny sposób, kwotę i częstotliwość wpłat, których powinna dokonywać w celu zapewnienia pokrycia wystawionych przez nią dokumentów płatniczych.

5.    Jeżeli ogólna suma wpłat dokonanych z tytułu zaliczki przewyższa kwotę należną właściwej administracji pocztowej za rozpatrywany okres, to różnicę wykazuje się w jednym z następnych rachunków, zgodnie z zaleceniami sformułowanymi przez administrację pocztową dłużniczkę lub, w odpowiednim przypadku, zalicza się ją na dobro rachunku, o którym mowa w artykule RF 1806 ustęp 1.2.

Artykuł RF 1901

Postępowanie z reklamacjami dotyczącymi przekazów

1.    Każda reklamacja dotycząca przekazu elektronicznego jest rozpatrywana i przesyłana przez sieć elektroniczną.

2.    Każdą reklamację dotyczącą przekazu przesłanego drogą pocztową sporządza na formularzu TFP 6 i przesyła, w zasadzie, urząd wystawienia bezpośrednio do urzędu wypłaty. Reklamacje przesyła się z urzędu i zawsze najszybszą drogą (telefaksem, pocztą elektroniczną, pocztą priorytetową).

3.    O ile nie przyjęto szczególnego zastrzeżenia w kraju wystawienia, reklamację rozpatruje się natychmiast i przesyła do kraju przeznaczenia najpóźniej trzeciego dnia roboczego po jej wpłynięciu.

4.    W ciągu trzech dni od dnia wpłynięcia reklamacji, administracja pocztowa przeznaczenia przekazu powinna udzielić odpowiedzi wstępnej (lub ostatecznej) o losie reklamowanego przekazu.

5.    Jeżeli urząd wypłaty jest w stanie udzielić ostatecznych informacji o losie przekazu, odsyła formularz, wypełniony zgodnie z wynikami poszukiwań, do urzędu, który otrzymał reklamację. W przypadku gdy poszukiwania nie dały rezultatu lub zakwestionowano wypłatę, formularz wysyła się do administracji pocztowej wystawienia, za pośrednictwem administracji pocztowej przeznaczenia, która załącza, jeśli to możliwe, oświadczenie odbiorcy potwierdzające, że nie otrzymał kwoty przekazu.

6.    Ostateczna odpowiedź powinna nadejść najpóźniej w ciągu trzydziestu dni roboczych po wpłynięciu reklamacji do kraju przeznaczenia przekazu.

7.    Ostateczne załatwienie reklamacji następuje automatycznie najpóźniej w ciągu piętnastu dni po wygaśnięciu terminu ważności przekazu.

8.    Jeśli reklamacja wynika z błędu administracji pocztowej, osobie reklamującej zwraca się pobrane od niej opłaty za reklamację.

Artykuł RF 1902

Postępowanie z reklamacjami dotyczącymi przelewów

1.    Każda reklamacja dotycząca realizacji przelewu jest wysyłana przez wystawcę przelewu do administracji pocztowej, której zlecił dokonanie przelewu.

2.    Każdą reklamację dotyczącą wykonania polecenia przelewu sporządza na formularzu TFP 7 centrum czeków pocztowych zarządzające rachunkiem debetowym i przesyła, w razie potrzeby, za pośrednictwem urzędów wymiany każdego z zaangażowanych krajów do centrum czeków pocztowych zarządzającego rachunkiem kredytowym.

3.    O ile nie przyjęto szczególnego zastrzeżenia w kraju wystawienia, reklamację rozpatruje się natychmiast i przesyła do kraju przeznaczenia najpóźniej trzeciego dnia roboczego po jej wpłynięciu.

4.    W ciągu trzech dni od dnia wpłynięcia reklamacji, administracja pocztowa prowadząca rachunek powinna być w stanie udzielić odpowiedzi wstępnej (lub ostatecznej) o losie reklamowanego przelewu.

5.    Ostateczna odpowiedź powinna nadejść najpóźniej w ciągu dziesięciu dni roboczych po wpłynięciu reklamacji do kraju przeznaczenia.

6.    Jeśli reklamacja wynika z błędu administracji pocztowych, osobie reklamującej zwraca się pobrane od niej opłaty za reklamację.

Artykuł RF 2001

Określenie odpowiedzialności

1.    Z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w ustępach od 2 do 5, odpowiedzialność spoczywa na administracji pocztowej wystawienia.

2.    Odpowiedzialność ponosi administracja pocztowa przeznaczenia, jeśli nie jest w stanie udowodnić, że wypłaty dokonano zgodnie z warunkami określonymi w jej przepisach.

3.    Odpowiedzialność spoczywa na administracji pocztowej kraju, w którym powstał błąd:

3.1    w przypadku błędu służbowego, w tym błędu w przeliczeniu,

3.2   w przypadku błędu w zbieraniu lub przesyłaniu informacji, popełnionego na terenie kraju wystawienia lub kraju przeznaczenia.

4.    Odpowiedzialność spoczywa, w równych częściach, na administracji pocztowej wystawienia i na administracji pocztowej przeznaczenia:

4.1   jeśli błąd można przypisać obu administracjom pocztowym lub jeśli nie jest możliwe określenie kraju, na terenie którego błąd został popełniony,

4.2   jeśli błąd w przesyłaniu powstał na terenie kraju pośredniczącego,

4.3   jeśli nie można określić kraju, na terenie którego popełniono błąd.

5.    Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, odpowiedzialność spoczywa:

5.1   w przypadku wypłacenia fałszywego dokumentu płatniczego (przekazu lub przelewu) na administracji pocztowej kraju, na terytorium którego fałszywy dokument został wprowadzony do służby,

5.2   w przypadku wypłacenia dokumentu płatniczego (przekazu lub przelewu), którego kwota została fałszywie zawyżona, na administracji pocztowej kraju, w którym dokument został sfałszowany; jednak ciężar jest ponoszony w różnych częściach przez administrację pocztową wystawienia i administrację pocztową przeznaczenia, jeśli nie można wskazać kraju, w którym dokonano fałszerstwa lub jeśli nie można uzyskać odszkodowania za fałszerstwo dokonane na terenie kraju pośredniczącego, nieuczestniczącego w usłudze przesyłania pieniędzy na podstawie Porozumienia.

Artykuł RF 2002

Wypłata należnych kwot. Zwrot kwot

1.    Obowiązek uwzględnienia roszczeń osoby reklamującej spoczywa na administracji pocztowej, której zgłoszono reklamację.

2.    Administracja pocztowa, która uwzględniła roszczenia osoby reklamującej, ma prawo domagać się zwrotu kwoty od odpowiedzialnej administracji pocztowej.

3.    Administracja pocztowa, która ostatecznie pokryła szkodę, ma prawo do zwrotu, do wysokości wypłaconej kwoty, od osoby, która skorzystała w wyniku błędu.

Artykuł RF 2003

Termin wypłaty

1.    Wypłaty należnych kwot osobie reklamującej powinno dokonać się niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności służby, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy, licząc od następnego dnia po dniu złożenia reklamacji.

2.    Jeśli administracja pocztowa uznana za odpowiedzialną, prawidłowo powiadomiona, w ciągu dwóch miesięcy nie załatwiła ostatecznie reklamacji, administracja pocztowa, której zgłoszono reklamację, ma prawo uwzględnić roszczenia osoby reklamującej na rachunek innej administracji pocztowej.

Artykuł RF 2004

Wynagradzanie administracji pocztowej pośredniczącej/interweniującej. Odsetki za zwłokę

1.    Odpowiedzialna administracja pocztowa jest zobowiązana do uwzględnienia roszczeń administracji pocztowej, która wypłaciła kwotę osobie reklamującej, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia wysłania zawiadomienia o wypłacie.

2.    Po upływie tego terminu, kwota należna administracji pocztowej, która wypłaciła pieniądze osobie reklamującej, podlega oprocentowaniu za zwłokę ustalonemu w artykule RF 1801 ustęp 4.

Rozdział V

Sieć elektroniczna Światowego Związku Pocztowego

Rozdział VI

Postanowienia różne

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Artykuł RF 2201

Postanowienia końcowe

1.    Stosowanie Regulaminów Konwencji:

1.1 Do pocztowych usług finansowanych mają zastosowanie we wszystkim, co nie zostało wyraźnie określone przez niniejszy Regulamin, postanowienia Regulaminów Konwencji.

2.    Szczególnie w przypadku Regulaminu poczty listowej postanowienia artykułu RL 111, dotyczące stosowania zwolnienia z opłat pocztowych dla organów zajmujących się jeńcami wojennymi i internowanymi osobami cywilnymi, mają zastosowanie również do płatniczych usług pocztowych.

Artykuł RF 2202

Wejście w życie i okres obowiązywania Regulaminu

1.     Niniejszy Regulamin nabierze mocy wykonawczej z dniem wejścia w życie Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych.

2.     Będzie obowiązywał przez ten sam okres co Porozumienie, chyba że Rada Eksploatacji Pocztowej (Rada do spraw Operacji Pocztowych) zdecyduje inaczej.

Sporządzono w Bernie, dnia 28 stycznia 2005 roku.

W imieniu Rady Eksploatacji Pocztowej (Rady do spraw Operacji Pocztowych) podpisali:


Przewodniczący Sekretarz Generalny
James P. WADE Eduard DAYAN

Protokół końcowy Regulaminu Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych

Z chwilą przystąpienia do zatwierdzania Regulaminu Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, zawartego dnia z poniżą datą Rada Eksploatacji Pocztowej (Rada do spraw Operacji Pocztowych) postanawia, co następuje:

Artykuł RF I
(istniejące zastrzeżenia)
Zaliczki

1. W celu zapewnienia normalnego wypłacania pieniędzy odbiorcom w swoim kraju, administracja pocztowa Wietnamu prosi, aby wszystkie kraje stosujące z nią wymianę przekazów pocztowych dokonywały automatycznie wpłat zaliczek, bez oczekiwania na wszczęcie procedur opisanych w artykule RF 1807 ustęp 11.

Artykuł RF II

Poziom jakości usługi w kraju nadania i zobowiązania wysyłającej administracji pocztowej

1. Administracja pocztowa Tajlandii jest upoważniona do niestosowania postanowień artykułu RF 501 ustęp 1 dotyczącego zobowiązań wysyłającej administracji pocztowej.

Niniejszy protokół będzie miał taką samą moc i taką samą ważność, jak gdyby jego postanowienia stanowiły część tekstu Regulaminu, do którego się odnosi.

Sporządzono w Bernie, dnia 28 stycznia 2005 roku.

W imieniu Rady Eksploatacji Pocztowej (Rady do spraw Operacji Pocztowych) podpisali:


Przewodniczący Sekretarz Generalny
James P. WADE Eduard DAYAN


Dotyczy istniejącego zastrzeżenia odnoszącego się początkowo do artykułu RE 1008 ustęp 1. W nowym Regulaminie artykuł ten stał się artykułem RF 1807 ustęp 1.