PROTOKÓŁ zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, A: Tekst perski:

podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ

ZMIENIAJĄCY UMOWĘ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM ISLAMSKIEJ

REPUBLIKI IRANU

W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Islamskiej Republiki Iranu,

Pragnąc zawrzeć Protokół zmieniający Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisaną w Teheranie dnia 2 października 1998 roku (10 mehr 1377 Solar Hijra) (zwaną dalej „Umową”),

Uzgodniły zmianę tekstów polskiego, perskiego i angielskiego, jak następuje:

Artykuł 1

Zmieniony tytuł Umowy brzmi, jak następuje:

„Umowa między Rządem Islamskiej Republiki Iranu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”.

Artykuł 2 Zmieniony wstęp na początku strony 2 brzmi, jak następuje:

„RZĄD ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU

I RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:”

Artykuł 3

Zmieniony pierwszy akapit ustępu 3 Artykułu 2 brzmi, jak następuje:

„3. Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy Umowa, należą w szczególności:”

Artykuł 4

Zmienione w Artykule 3, ustęp 1, pkt a) określenie Islamska Republika Iranu” brzmi, jak następuje:

„Określenie „Islamska Republika Iranu” oznacza terytorium, będące pod zwierzchnictwem i/lub jurysdykcją Islamskiej Republiki Iranu;”.

Artykuł 5

Zmieniony Artykuł 4, ustęp 1 Umowy brzmi, jak następuje:

„1. W rozumieniu niniejszej mowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce jej stałego zamieszkania, miejsce pobytu, miejsce zarejestrowania albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo lub jego organ lokalny. Określenie to, jednakże, nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie wyłącznie z tytułu dochodu osiągniętego ze źródeł położonych w tym Państwie”.

Artykuł 6

Zmieniony Artykuł 7, ustęp 1 Umowy brzmi, jak następuje:

„1. Zyski z działalności osiągnięte przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w wyżej wymieniony sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie lecz tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane takiemu zakładowi”.

Artykuł 7 Zmienia się ostatnią część ustępu 1 Artykułu 22, jak następuje:

„takie odliczenie w żadnym przypadku nie może jednak przekroczyć tej części podatku od dochodu, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada w zależności od przypadku, na dochód, który może być opodatkowany w tym drugim Państwie”.

B: Teksty polski i angielski:

Artykuł 8

Zmienione w Artykule 3, ustęp 1, pkt a) określenie „Islamska Republika Iranu” brzmi, jak następuje:

„Określenie „Islamska Republika Iranu” oznacza terytorium, będące pod zwierzchnictwem i/lub jurysdykcją Islamskiej Republiki Iranu;”

Artykuł 9

Zmieniony Artykuł 4, ustęp 1 Umowy brzmi, jak następuje:

„1. W rozumieniu niniejszej Umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce jej stałego zamieszkania, miejsce pobytu, miejsce zarejestrowania albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo lub jego organ lokalny. Określenie to, jednakże, nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie wyłącznie z tytułu dochodu osiągniętego ze źródeł położonych w tym Państwie”.

Artykuł 10

Zmienia się datę podpisania Umowy, jak następuje:

„Sporządzono w Teheranie dnia 2 października 1998 roku, co odpowiada dniu 10/mehr/1377 Solar Hijra, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, perskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający”.

Artykułll Stosowanie Protokołu

1.  Umawiające się Państwa poinformują się wzajemnie o spełnieniu wymogów konstytucyjnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Protokołu.

2.  Niniejszy Protokół, który stanowi integralną część Umowy, wejdzie w życie w tym samym dniu, w którym wejdzie w życie Umowa.

3.  Niniejszy Protokół przestanie obowiązywać w czasie, w którym Umowa przestanie być stosowana zgodnie z Artykułem 28 Umowy.

Sporządzono w Warszawie dnia 5 grudnia 2004 roku

Solar Hijra, odpowiadającemu dniu Azar 25 1383 roku,

w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, perskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski będzie przeważający.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez ich odnośne Rządy, podpisali niniejszy Protokół.

Z upoważnienia                       Z upoważnienia

Rządu                               Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej                  Islamskiej Republiki

Iranu