PROTOKÓŁ O WSPÓŁPRACY

między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014,

podpisany w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r.

zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, sporządzonej w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r., uzgodnili następujący Protokół o Współpracy na lata 2011-2014:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać oraz wzmacniać współpracę w zakresie zdrowia i nauk medycznych zgodnie z niniejszym Protokołem o Współpracy.

Artykuł 2

1.  Strony podejmą współpracę w następujących dziedzinach:

1)  nauki medyczne oraz systemy zdrowotne,

2)  produkty lecznicze,

3)  świadczenie usług medycznych,

4)  zawody medyczne, w tym pielęgniarstwo,

5)  medycyna tradycyjna,

6)  leczenie uzależnień (od alkoholu i narkotyków).

2.  Zakres współpracy określonej w ustępie 1 nie wyklucza możliwości współpracy w innych dziedzinach związanych ze zdrowiem i medycyną, ustalonych za obopólną zgodą Stron.

Artykuł 3

Na współpracę, o której mowa w Artykule 2, będzie się składać, co następuje:

1)  wymiana informacji na temat wymagań co do dokumentacji, kryteriów oraz metod oceny jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi w procedurze wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, włącznie z produktami immunologicznymi, biologicznymi i krwiopochodnymi,

2)  wymiana informacji w zakresie cen i refundacji produktów leczniczych,

3)  wymiana informacji w zakresie standardów jakości i bezpieczeństwa zbierania, badania, przetwarzania, magazynowania oraz dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwiopochodnych,

4)  wymiana informacji na temat leków ogólnych, leków tradycyjnych oraz surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych,

5)  wymiana informacji na temat metod i form zarządzania sektorem zdrowia,

6)  wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie nauk medycznych,

7)  wymiana wiedzy i doświadczeń na temat przyznawania prawa do wykonywania zawodów medycznych,

8)  wymiana doświadczeń na temat rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz leczenia uzależnień,

9)  wymiana specjalistów w dziedzinie medycyny klinicznej i personelu pielęgniarskiego,

10) prowadzenie wspólnych badań naukowych i organizowanie wspólnych warsztatów naukowych.

Artykuł 4

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w swoich krajach, wyspecjalizowanymi w zaawansowanych, wielofunkcyjnych praktykach lekarskich.

Artykuł 5

Strony wymieniać będą informacje na temat realizacji współpracy, o której mowa w Artykule 3, do końca stycznia każdego roku, drogą dyplomatyczną.

Artykuł 6

1.  Każdego roku, na okres 30 dni, Strony będą dokonywać wzajemnej wymiany specjalistów, o której mowa w Artykule 3 punkcie 9, w celu dzielenia się doświadczeniami, podnoszenia kwalifikacji oraz zapoznania się z osiągnięciami i doświadczeniami naukowymi. Będzie się to odbywać jedynie na poziomie podmiotów prowadzących działalność leczniczą, wymienionych w Artykule 4. Strony, do końca marca każdego roku, będą wymieniać listy delegowanych specjalistów.

2. Wymiana specjalistów, o której mowa w Artykule 3 punkcie 9, finansowana będzie w następujący sposób:

1)  Strona Wysyłająca pokryje koszty podróży do stolicy Strony Przyjmującej oraz powrotu,

2) Strona Przyjmująca pokryje koszty zakwaterowania oraz diet zgodnie z przepisami obowiązującymi na jej terytorium,

3) Strona Przyjmująca pokryje koszty podróży oddelegowanych specjalistów na swoim terytorium, o ile podróże te odbywają się w ramach przygotowanego i zatwierdzonego planu,

4) koszty wymiany określone w punktach od 1 do 3 zostaną pokryte wyłącznie przez właściwe podmioty prowadzące działalność leczniczą, wymienione w Artykule 4.

Artykuł 7

W przypadku stanów nagłych mających miejsce podczas pobytu osób delegowanych w ramach niniejszego Protokołu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, Strona Przyjmująca zapewni im opiekę medyczną. Strona Wysyłająca zapewni, że osoba delegowana w ramach niniejszego Protokołu posiadać będzie polisę ubezpieczeniową, spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium Strony Przyjmującej, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.

Artykuł 8

1.   Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trzech lat.

2.   Z dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu traci moc obowiązującą Protokół o Współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005-2007, podpisany w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.

3.   Jeżeli żadna ze Stron nie wypowie Protokołu drogą pisemnego powiadomienia na trzy miesiące przed upływem okresu obowiązywania, Protokół zostanie przedłużony na następne trzy lata.

Artykuł 9

Wypowiedzenie niniejszego Protokołu nie naruszy realizacji programów i przedsięwzięć, rozpoczętych w czasie obowiązywania Protokołu, chyba że Strony postanowią inaczej.

Podpisano w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.

W razie rozbieżności w ich interpretowaniu, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.