Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem kultury Chińskiej republiki Ludowej na lata 2012–2015, podpisany w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej „Stronami”,

kierując się pragnieniem pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury i mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Współpraca instytucji

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury, stowarzyszeniami twórców oraz innymi organizacjami działającymi w obszarze kultury w obydwu państwach.

2. Strony będą wymieniać informacje o infrastrukturze kulturalnej każdej Strony, w celu ułatwiania planowania popularyzacji swoich osiągnięć artystycznych.

Artykuł 2

Sezony kultury

1. Strony będą dążyć do organizacji, na zasadach wzajemności, sezonów kultury polskiej w Chińskiej Republice Ludowej i sezonów kultury chińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Terminy, program i podział kosztów organizacji sezonów kultury ustalane będą przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 3

Wymiana artystów i twórców

1. Strony będą ułatwiać rozwijanie kontaktów między artystami i twórcami z obu państw.

2.  Strony będą wspierać organizację wizyt oraz pobytów artystów i twórców. Szczegółowe warunki organizacji i finansowania wizyt i pobytów będą uzgadniane, oddzielnie w każdym przypadku, przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 4

Wymiana zespołów artystycznych

1. Strony będą wspierać udział swoich zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach i konkursach organizowanych w państwie drugiej Strony, jak również w innych znaczących imprezach kulturalnych.

2. Kwestie dotyczące wyboru zespołów artystycznych oraz programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między właściwymi instytucjami.

3. Podział kosztów realizacji wymiany będzie ustalany bezpośrednio przez właściwe instytucje, w oparciu o zasady wzajemności i odpowiedniej partycypacji finansowej.

Artykuł 5

Wizyty studyjne

1. W celu planowania i realizacji wspólnych projektów Strony będą organizować wizyty studyjne specjalistów w dziedzinie kultury pracujących w narodowych instytucjach kultury.

2. Szczegółowe warunki dotyczące organizacji wizyt studyjnych zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 6

Upowszechnianie twórczości

1. Strony będą wspierać prezentowanie dzieł literackich, dramatycznych, muzycznych oraz z zakresu sztuk wizualnych autorów z obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

2.  Strony będą popierać działania na rzecz włączania utworów dramatycznych i muzycznych autorów pochodzących z obu państw do repertuaru instytucji kultury drugiej Strony.

Artykuł 7

Muzyka i taniec

1.  W dziedzinie muzyki i tańca Strony będą wspierać organizację warsztatów mistrzowskich oraz wymianę dyrygentów, solistów, choreografów i reżyserów, a także stwarzać możliwości wymiany partytur i literatury specjalistycznej.

2. Strony będą dążyć do zorganizowania, na zasadach wzajemności, występów zespołów artystycznych (w składzie do 35 osób) prezentujących dzida autorów z obu państw. Warunki organizacji występów zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron.

Artykuł 8

Kinematografia

1. Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. W celu upowszechniania dorobku swojej kinematografii Strony, na zasadach wzajemności, będą organizować tygodnie filmowe. Szczegóły dotyczące organizacji tych tygodni zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron.

3. Strony będą popierać wymianę i współpracę pomiędzy instytucjami filmowymi, filmotekami narodowymi i stowarzyszeniami filmowców.

4. Strony rozważą możliwość podpisania porozumienia o współpracy w dziedzinie kinematografii.

Artykuł 9

Literatura

1.  Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów w dziedzinie wydawnictw z obu państw. Szczegółowe warunki dotyczące organizacji tych wizyt zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje w drodze kontaktów roboczych.

2.  Strony będą wspierać dokonywanie przekładów twórczości literackiej autorów pochodzących z państwa drugiej Strony, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł najnowszych. Instytut Książki będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język chiński. Główny Urząd Prasy i Wydawnictw będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury chińskiej na język polski.

3.  Strony będą wspierać udział w międzynarodowych targach książki odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony.

Artykuł 10

Biblioteki

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między bibliotekami narodowymi obydwu państw, prowadzonej na podstawie Umowy o współpracy pomiędzy Biblioteką Narodową w Chinach a Biblioteką Narodową w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku.

Artykuł 11

Archiwa

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między archiwami obu państw, realizowaną na podstawie Porozumienia o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Archiwów Państwowych Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 12 października 1998 roku.

Artykuł 12

Muzea

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów obu państw obejmującej wymianę obiektów z kolekcji muzealnych oraz wymianę informacji i specjalistycznych publikacji.

2. Strony będą wspierać organizację staży i wizyt studyjnych pracowników muzeów. Instytucja wysyłająca pokrywa koszty podróży międzynarodowej w obie strony oraz koszty wyżywienia. Instytucja przyjmująca zapewnia zakwaterowanie oraz pokrywa koszty wynikające z realizacji programu stażu lub wizyty studyjnej.

3. W 2014 roku Strony zorganizują na zasadzie wzajemności, Festiwale Wieloetniczności obejmujące występy zespołów artystycznych, prezentacje wystaw, projekcje filmowe i spotkania naukowe. Organizatorem festiwalu ze strony polskiej będzie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Biorąc po uwagę specyficzny charakter festiwalu, Stowarzyszenie Chińskich Mniejszości Narodowych do Spraw Współpracy Zagranicznej, (China Ethnic Minorities Association for External Exchanges -CEMAEE), działające pod kierownictwem Państwowego Komitetu do Spraw Narodowości, jest rekomendowane jako organizator festiwalu ze strony chińskiej.

Artykuł 13

Projekty wystawiennicze

1. Strony będą wspierać realizację następujących projektów wystawienniczych:

1)  w Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zorganizuje wystawę „Pekin/Warszawa. Nowe Znaki Chińskiej Sztuki Współczesnej 2012”, przygotowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Xin Dong Cheng,

b)  Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zorganizuje wystawę sztuki ludowej (m.in. lalek z teatru cieni, masek i obrazów związanych z obchodami Nowego Roku) ze zbiorów Chińskiego Narodowego Muzeum Sztuki,

c)  Muzeum Narodowe w Warszawie zorganizuje wystawę ze zbiorów Chińskiego Muzeum Narodowego;

2)  w Chińskiej Republice Ludowej:

a)  Chińskie Narodowe Muzeum Sztuki zorganizuje pokonkursową wystawę współczesnego etnodizajnu polskiego, przygotowaną przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

b)  Centrum Sztuki Współczesnej Xin Dong Cheng zorganizuje wystawę poświęconych tematyce chińskiej prac Aleksandra Kobzdeja, Tadeusza Kulisiewicza i Andrzeja Strumiłły, pochodzących ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie,

c)  zostanie zorganizowana wystawa polskiej sztuki współczesnej. Ze strony polskiej organizację wystawy koordynuje Instytut Adama Mickiewicza, ze strony chińskiej do koordynacji wystawy jest rekomendowane Chińskie Muzeum Narodowe.

2. Strony będą dążyły do wymiany wystaw sztuki dawnej, organizowanych na zasadach wzajemności przez czołowe instytucje muzealne obu państw, w drodze bezpośredniej współpracy między tymi instytucjami. W związku z tym, Strona polska przedstawi projekt zorganizowania w Chińskim Muzeum Narodowym wystawy poświęconej kulturze polskiej na przestrzeni wieków. Szczegółowe warunki organizacji tych wystaw zostaną ustalone przez właściwe instytucje Stron w drodze konsultacji.

3.  Szczegółowe warunki finansowe organizacji wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.

4. W przypadku braku odrębnych ustaleń, organizacja wystaw będzie odbywać się na następujących zasadach:

1)  instytucja wysyłająca przekaże instytucji przyjmującej wszelkie niezbędne informacje dotyczące wystawy, w języku angielskim lub w języku strony przyjmującej, na co najmniej sześć (6) miesięcy przed uzgodnionym terminem jej otwarcia;

2)  eksponaty powinny zostać dostarczone na miejsce ekspozycji na warunkach dogodnych dla obu instytucji;

3)  instytucja wysyłająca pokrywa koszty transportu międzynarodowego eksponatów w obie strony. Jeżeli wystawa będzie prezentowana w różnych miejscach, instytucja przyjmująca pokrywa koszty transportu eksponatów na terytorium swojego państwa;

4)  instytucja wysyłająca jest obowiązana dostarczyć kompletną dokumentację wymaganą do dokonania odpraw y celnej. Ins tytucj a przyj muj ąca j es t odpowiedzialna za prowadzenie procedury odprawy celnej obiektów prezentowanych na wystawie, a jeżeli istnieje taka konieczność, pokrywa koszty opłat celnych z tytułu wystawy;

5)  instytucja przyjmująca zapewnia przestrzeń wystawienniczą i pokrywa koszty związane z organizacją wystawy, w tym wynajmu pomieszczeń, dostosowania ich do potrzeb wystawy oraz zapewnienia ochrony podczas jej trwania;

6)  instytucja wysyłająca pokrywa koszty ubezpieczenia eksponatów na okres transportu i pobytu wystawy poza granicami jej państwa;

7)  w przypadku utraty lub uszkodzenia eksponatów, instytucja przyjmująca dostarczy instytucji wysyłającej pełną dokumentację, która umożliwi uzyskanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Koszty związane z uzyskaniem wspomnianej dokumentacji pokryje instytucja przyjmująca. Uszkodzone eksponaty nie mogą być naprawiane bez uprzedniego upoważnienia instytucji wysyłającej;

8)  instytucja przyjmująca pokrywa koszty promocji i reklamy wystawy, w tym przygotowania druków okolicznościowych (plakaty, zaproszenia i inne niezbędne materiały związane z promocją i reklamą wystawy). Warunki pokrycia kosztów przygotowania i druku katalogów zostaną określone w drodze bezpośrednich uzgodnień właściwych instytucji.

Artykuł 14

Ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja zabytków

1.  Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między instytucjami obu państw zajmującymi się konserwacją i ochroną zabytków, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń między nimi i organizacji szkoleń.

2.  Strony będą wspierać organizację staży i wizyt studyjnych dla specjalistów w dziedzinie ochrony, promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Instytucja wysyłająca pokrywa koszty podróży międzynarodowej w obie strony. Instytucja przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty wynikające z realizacji programu stażu lub wizyty studyjnej.

3. Strony będą popierać współpracę między Narodowym Instytutem Dziedzictwa, ze strony polskiej, a Państwowym Urzędem do spraw Dziedzictwa Narodowego, ze strony chińskiej, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących zarządzania zabytkami i miejscami dziedzictwa.

4. Strony będą popierać współpracę i wymianę między właściwymi instytucjami obu państw zajmującymi się naukowymi i technologicznymi aspektami konserwacji dziedzictwa kulturowego.

Artykuł 15

Ochrona dóbr kultury

1. Strony, w ramach swoich kompetencji, będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe każdego z państw Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron oraz wiążącymi oba państwa konwencjami międzynarodowymi, a także będą współpracować na rzecz podniesienia świadomości społeczeństw obu państw oraz przedstawicieli instytucji kultury, w szczególności muzeów, na temat zagrożeń, na jakie narażone są dobra kultury w wyniku kradzieży, nielegalnych wykopalisk oraz nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności.

2. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwa jednej Strony i wwiezione na terytorium państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi. Strony, w zakresie swoich kompetencji, będą udzielały sobie wzajemnie pomocy w odzyskiwaniu tych dóbr.

3. Strony będą rozwijać współpracę w zakresie udostępniania informacji na temat dóbr kultury skradzionych, nielegalnie przywiezionych lub wywiezionych oraz dóbr kultury, których własność została nielegalnie przeniesiona.

4. W celu realizacji konkretnych projektów, współpracować ze sobą będą, ze strony polskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a ze strony chińskiej, Państwowy Urząd do spraw Dziedzictwa Narodowego. Właściwe instytucje dokonają wymiany doświadczeń i zorganizują szkolenia dla swoich pracowników w zakresie przepisów prawnych obu państw, systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz gromadzenia informacji.

Artykuł 16

Współpraca w ramach ASEM

1. Strony będą współpracować w ramach platformy Asia-Europe Meeting w celu ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego. Strony będą współdziałać przy organizacji Tygodni Dziedzictwa oraz tworzeniu narzędzi, w tym internetowych, umożliwiających prezentację problemów i rozwiązań, a także wymianę dobrych praktyk sprzyjających wypracowywaniu wspólnych standardów we wskazanych obszarach.

2. Strony, za pośrednictwem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, ze strony polskiej, i Chińskiej Akademii Dziedzictwa Kulturowego, ze strony chińskiej, będą wymieniać doświadczenia i dobre praktyki w zakresie ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego.

Artykuł 17

Ubezpieczenie uczestników wymiany osobowej

Instytucja wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie (pobyty, wizyty, staże, szkolenia) będą posiadać ubezpieczenie gwarantujące pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków na terytorium państwa drugiej Strony, jak również pokrycia kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.

Artykuł 18

Postanowienia końcowe

1. Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Okres obowiązywania Protokołu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Protokołu, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

3. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Protokół przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę. Z zastrzeżeniem jednak, że porozumienia o współpracy podpisane przez właściwe instytucje Stron w okresie obowiązywania Protokołu będą obowiązywać nadal.

4. Protokół nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć niż te, które zostały w nim przewidziane. Dodatkowe przedsięwzięcia mogą być realizowane na podstawie osobnych porozumień.

Sporządzono w Warszawie, dnia 25 kwietnia 2012 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.