PROTOKÓŁ o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 roku, podpisany w Warszawie dnia 29 października 2010 r.

PROTOKÓŁ

o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 roku

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Rosyjskiej Federacji, zwane dalej Stronami,

w celu zwiększenia efektywności współpracy w sektorze gazowym, zgodnie z:

— Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r.,

— Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanym dnia 18 lutego 1995 r.,

a także

—  Protokołem Dodatkowym do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanym dnia 12 lutego 2003 roku (zwanym dalej Protokołem Dodatkowym),

— a także z uwzględnieniem Wieloletniego Kontraktu kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej, między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport” i PGNiG spółka akcyjna, podpisanego dnia 25 września 1996 r. , kontraktu z dnia 17 maja 1995 roku na przesył rosyjskiego gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów Europy Zachodniej, między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport” i EuRoPol Gaz spółką akcyjną oraz Kontraktu z dnia 1 lipca 2004 r. na przesył gazu ziemnego zawartego między PGNiG spółką akcyjną i EuRoPol Gaz spółką akcyjną (zwanych dalej Kontraktami na przesył) oraz Umowy o powierzeniu obowiązków operatora na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał — Europa między EuRoPol Gaz spółką akcyjną i Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółką akcyjną z dnia 25 października 2010 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Artykuł 1 Protokołu Dodatkowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Dostawy rosyjskiego gazu ziemnego i/lub innego pochodzenia do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie kontraktu wieloletniego kupna -sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej, między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport” i PGNiG spółka akcyjna, podpisanego dnia 25 września 1996 r. i odpowiednich aneksów do niego następują przez punkty zdawczo-odbiorcze Kondratki, Drozdowicze, Wysokoje i Tietieriowka w następujących wielkościach: w 2010 r. — 9,7 mld m3, w 2011 r. — 10,5 mld m3 i w okresie 2012 do 2022 r. (włącznie) w ilości 11 mld m3 rocznie.

Z wymienionych ilości corocznie nie mniej niż 2,88 mld m3 gazu będzie dostarczane przez punkt zdawczo-odbiorczy „Kondratki” z możliwością zwiększenia.

Wielkości dostaw po 2022 roku będą uzgodnione dodatkowo.

Warunki dostaw gazu ziemnego są określone w stosownych aneksach do wyżej wymienionego Kontraktu Wieloletniego kupna — sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem możliwości technicznych gazociągów przesyłowych.

Strony sprzyjają temu, aby otwarta spółka akcyjna „Gazprom” (reprezentowana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport”, działającą na polecenie otwartej spółki akcyjnej „Gazprom”) i PGNiG spółka akcyjna podpisały odpowiedni aneks do wyżej wymienionego Kontraktu Wieloletniego kupna — sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej.”

Artykuł 2

Artykuł 4 Protokołu Dodatkowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4

1. Kalkulacja stawki taryfowej za, przesył gazu ziemnego, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla dostaw odbiorcom w Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zatwierdzana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rzeczpospolitej Polskiej lub przez inny organ regulujący władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej uprawniony do podejmowania decyzji o zatwierdzaniu stawek taryfowych, (zwanym dalej Organem Regulującym) dokonuje się w taki sposób, aby zapewnić:

•  ciągłą i nie przynoszącą strat działalność gospodarczą EuRoPol Gaz spółka akcyjna;

•  wykonanie w pełnym zakresie przewidzianych w bieżącym biznes planie zobowiązań EuRoPol Gaz spółka akcyjna, w zakresie spłaty istniejących kredytów i pożyczek;

•  pokrycie ekonomicznie uzasadnionych kosztów eksploatacyjnych, amortyzacji i podatków;

•  realizację ekonomicznie uzasadnionego programu inwestycyjnego EuRoPol Gaz spółka akcyjna, uzgodnionego z jego głównymi akcjonariuszami;

•  docelową wielkość corocznego zysku netto EuRoPol Gaz spółka akcyjna na poziomie 21 mln złotych polskich, waloryzowaną średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku taryfowego. Jeżeli rzeczywista wielkość rocznego zysku netto EuRoPol Gaz spółka akcyjna różni się od poziomu docelowego, to różnica między wielkością faktyczną i docelową zysku netto uwzględnia się przy kalkulacji stawki taryfowej na następny rok;

•  nie występowanie nadmiernej akumulacji na rachunkach EuRoPol Gaz spółka akcyjna wolnych środków finansowych, nie przeznaczonych do wykorzystania celowego.

Stawka taryfowa na rok 2010 i lata następne kalkulowana jest zgodnie z treścią niniejszego artykułu.

Kalkulacja stawki taryfowej za usługi EuRoPol Gaz spółka akcyjna oraz składanie wniosku o jej zatwierdzenie do organu regulującego w okresie obowiązywania Kontraktów na przesył realizowane jest przez EuRoPol Gaz spółka akcyjna.

Strony potwierdzają, że wysokość stawki taryfowej, zatwierdzanej przez Organ regulacyjny, ustala poziom, powyżej którego EuRoPol Gaz spółka akcyjna nie ma prawa ustalać wartości swoich usług w zakresie przesyłu gazu dla odbiorców tych usług.

Strona polska zapewnia realizację ustaleń zawartych w niniejszym Artykule przy przesyle gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona rosyjska zapewnia przesył rosyjskiego gazu ziemnego przez terytorium Federacji Rosyjskiej.

2. Strony przyjmują do wiadomości, że EuRoPol Gaz spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport” uregulowały kwestie sporne dotyczące opłat za zrealizowane w okresie 2006-2009 usługi przesyłowe gazu ziemnego przez terytorium Polski, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2010 roku przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport”, PGNiG spółka akcyjna, EuRoPol Gaz spółka akcyjna, które skorygowane zostanie zgodnie z niniejszym Protokołem Dodatkowym i Porozumieniem.

3.  Strony dążą do tego, aby odpowiednie podmioty gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Rosyjskiej w możliwie krótkim terminie podpisały nowy kontrakt na przesył gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2020 — 2045 r. w wysokości około 28 mld m3 rocznie.

4. W przypadku niewykonania przez jedną ze Stron ustaleń Artykułu 4 Protokołu Dodatkowego oraz Artykułu 2.1 i 4 Porozumienia, w tym w związku z wprowadzeniem zmian w prawie Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwiających wykonanie zobowiązań Stron wynikających z wyżej wymienionych Artykułów, Strony są zwolnione ze wszelkich zobowiązań wynikających z Artykułu 1 niniejszego Protokołu Dodatkowego i wszystkie kwestie sporne powstałe w wyniku takiego niewykonania będą rozwiązywane w drodze negocjacji między Stronami.”

Artykuł 3

1) Wykreślić Załącznik 1 do Protokołu Dodatkowego;

2) Punkt 3 Załącznika 2 do Protokołu Dodatkowego otrzymuje brzmienie:

”3. Stawka taryfowa za przesył gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. stawka taryfowa za przesył gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kalkulowana zgodnie z ustaleniami Artykułu 4 niniejszego Protokołu Dodatkowego.”.

Artykuł 4

Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Sporządzono w Warszawie, dnia 29 października 2010 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.