PROTOKÓŁ o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z 25 sierpnia 1993 r., podpisany w Warszawie dnia 29 października 2010 r.

PROTOKÓŁ

o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z 25 sierpnia 1993 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami,

w celu zwiększenia efektywności współpracy w sektorze gazowym, bazującej na:

— Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r, (zwanym dalej Porozumieniem),

—  Protokole między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r. podpisanym dnia 18 lutego 1995 r.,

—  Protokole Dodatkowym do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanym 12 lutego 2003 roku (zwanym dalej Protokołem Dodatkowym),

— a także z uwzględnieniem Wieloletniego Kontraktu kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej, między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport” i PGNiG spółka akcyjna, podpisanego dnia 25 września 1996 r. (zwanego dalej Kontraktem Wieloletnim), Kontraktu z dnia 17 maja 1995 roku na przesył rosyjskiego gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów Europy Zachodniej, między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Gazprom Eksport” i EuRoPol Gaz spółka akcyjna oraz Kontraktu z dnia 1 lipca 2004 r. na przesył gazu ziemnego zawartego między PGNiG spółka akcyjna i EuRoPol Gaz spółka akcyjna (zwanych dalej Kontraktami na przesył) oraz Umowy o powierzeniu obowiązków operatora na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał — Europa między EuRoPol Gaz spółka akcyjna i Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz- System spółka akcyjna z dnia 25 października 2010 r. (zwaną dalej Umową o powierzeniu obowiązków operatora),

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Wykreślić ostatni ustęp z Artykułu 2 Porozumienia.

Artykuł 2

Dodać do Porozumienia Artykuł 2.1 o następującej treści:

”Strony będą sprzyjać, by otwarta spółka akcyjna ”Gazprom” i PGNiG spółka akcyjna:

a)    do dnia 1 grudnia 2010 r. rozpoczęły proces realizacji uzgodnionego przez nie planu przedsięwzięć w zakresie zmian struktury swego udziału w kapitale akcyjnym EuRoPol Gaz spółka akcyjna, w taki sposób, aby każda ze spółek posiadała po 50% akcji oraz zakończyły ten proces w maksymalnie krótkim okresie po dokonaniu wszelkich niezbędnych procedur;

b)    do dnia 1 marca 2011 r. wniosły do Statutu EuRoPol Gaz spółka akcyjna zmiany, odzwierciedlające zasadę parytetowego zarządzania w EuRoPol Gaz spółka akcyjna i przewidujące reprezentowanie interesów EuRoPol Gaz spółka akcyjna w relacjach z osobami trzecimi przez przedstawicieli wyznaczonych przez otwartą spółkę akcyjną ”Gazprom” i PGNiG spółkę akcyjną działających łącznie. Zmiany wnoszone do Statutu i Regulaminu Zarządu EuRoPol Gaz spółka akcyjna (zwanego dalej Zarządem) powinny przewidywać, między innymi:

• zasadę jednogłośnego podejmowania uchwał przez Zarząd we wszystkich sprawach;

•     w przypadku powstania w Zarządzie rozbieżności w zakresie podejmowania uchwał w dowolnej sprawie — przedstawienie danej sprawy do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą EuRoPol Gaz spółka akcyjna;

•     w przypadku nie podjęcia uchwały w danej sprawie przez Radę Nadzorczą EuRoPol Gaz spółka akcyjna — przedstawienie jej do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz spółka akcyjna;

•     brak zasady głosu decydującego Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Artykuł 3

Artykułowi 4 Porozumienia nadaje się następujące brzmienie:

”1. Funkcję operatora na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał — Europa są realizowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka akcyjna zgodnie z Umową o powierzeniu obowiązków operatora. Zmiana funkcji operatora jest niedopuszczalna bez zgody stron Umowy o powierzeniu obowiązków operatora.

2. W przypadku reformy polskiego rynku gazowego i towarzyszących temu zmian w ustawodawstwie polskim, istniejąca struktura akcjonariatu i prawo własności EuRoPol Gaz spółka akcyjna do majątku nie podlega zmianie bez zgody otwartej spółki akcyjnej Gazprom i PGNiG spółka akcyjna.

3. Bez uszczerbku dla postanowienia zawartego w ustępie 2 niniejszego Artykułu:

—  w przypadku wniesienia zmian w prawie polskim wynikających ze zobowiązań prawno-międzynarodowych wiążących Polskę, które to zmiany dopuszczają możliwość zachowania przez właściciela gazociągu funkcji operatora, Strona polska będzie sprzyjać temu, aby EuRoPol Gaz spółka akcyjna, według swojego wyboru miała prawo samodzielnie pełnić funkcję operatora, w tym funkcje przekazane Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka akcyjna zgodnie z umową o powierzeniu obowiązków operatora;

—  jeżeli powyższe zobowiązania prawno-międzynarodowe wiążące Polskę, celem zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej ważnych projektów infrastruktury gazowej, przewidują możliwość zwolnienia gazociągu z obowiązku zapewnienia dostępu stron trzecich, Strona polska będzie sprzyjać temu, aby EuRoPol Gaz spółka akcyjna w tym stopniu, w którym wymienione obowiązki mają zastosowanie do niej, mogła według własnej decyzji skorzystać z takiej możliwości.”

Artykuł 4

Wykreślić Artykuł 8 z Porozumienia.

Artykuł 5

Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Sporządzono w Warszawie dnia 29 października 2010 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.