PROTOKÓŁ
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o przeglądzie umów dwustronnych,
podpisany w Bukareszcie dnia 30 marca 2005 r. PROTOKÓŁ

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 30 marca 2005 r. został podpisany w Bukareszcie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o przeglądzie umów dwustronnych, w następującym brzmieniu:

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o przeglądzie umów dwustronnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

uwzględniając rozwój stosunków traktatowych między obu państwami oraz dążąc do dalszego umacniania dwustronnej współpracy traktatowej,

biorąc pod uwagę rezultaty rozmów przeprowadzonych między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rumunii na temat przeglądu umów dwustronnych,

mając na względzie, że członkostwo w Unii Europejskiej wymaga dostosowania podstaw traktatowych we wzajemnych stosunkach,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony stwierdzają, iż umowy dwustronne zawarte między Rzecząpospolitą Polską i Rumunią, wyszczególnione w załączniku nr 1, zachowują moc obowiązującą.

Artykuł 2

Umawiające się Strony stwierdzają, iż umowy dwustronne zawarte między Rzecząpospolitą Polską i Rumunią, wyszczególnione w załączniku nr 2, tracą moc obowiązującą w dniu wejścia w życie niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej informującej o spełnieniu przez Umawiające się Strony wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życie.

Sporządzono w Bukareszcie dnia 30 marca 2005 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i rumuńskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc obowiązującą.

PROTOCOL

între Guvernul Republicii Polone şi Guvernul României cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral

Guvernul Republicii Polone şi Guvernul României, denumite în continuare Părţi Contractante,

Ţinând cont de dezvoltarea relaţiilor bilaterale pe baza tratatelor încheiate între cele două state şi în dorinţa de consolidare în continuare a cooperării pe baza cadrului juridic bilateral,

Luând în considerare rezultatele convorbirilor desfăşurate între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone şi Ministerul Afacerilor Externe al României cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral,

întrucât calitatea de membru al Uniunii Europene face necesară adaptarea cadrului juridic bilateral,

Au convenit următoarele :

Articolul 1

Părţile Contractante constată că tratatele bilaterale încheiate între Republica Polonă şi România, menţionate în Anexa nr. 1, rămân în vigoare.

Articolul 2

Părţile Contractante constată că tratatele bilaterale încheiate între Republica Polonă şi România, menţionate în Anexa nr. 2, îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului Protocol.

Articolul 3

Anexele 1 şi 2 constituie parte integrantă a prezentului Protocol.

Articolul 4

Prezentul Protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile Contractante îşi comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Semnat la Bukaresti la data de 30 martie 2005 în două exemplare originale, fiecare în limba polonă şi în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

Anexa 1

Anexa 2

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

— będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 września 2005 r.

LS.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka