PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 czerwca 2005 r. został podpisany w Warszawie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych, w następującym brzmieniu:


PROTOKÓŁ

JEGYZŐKÖNYV

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych.

a Lengyel Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Węgierskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

A Lengyel Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: Szerződő Felek
— przyjmując z satysfakcją dynamiczny rozwój stosunków traktatowych między obu państwami, jaki miał miejsce w ostatnich latach oraz dążąc do dalszego umacniania podstaw traktatowych ich wzajemnych stosunków, — Megelégedéssel nyugtázva a két állam közötti szerződéses kapcsolatok utóbbi években tapasztalt dinamikus fejlődését, valamint törekedve a két állam közti kölcsönös kapcsolatok szerződéses alapjaínak további erősítésére,
— uwzględniając rezultaty rozmów przeprowadzonych pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej na temat przeglądu umów dwustronnych. — Figyelembe véve a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma között a kétoldalú szerződések számbavételéről lefolytatott tárgyalások eredményeit.
— mając na uwadze międzynarodowe zobowiązania prawne podjęte przez Umawiające się Strony w Traktacie Akcesyjnym do Unii Europejskiej, — Szem előtt tartva a Szerződő Felek által az Európai Uniós Csatlakozási Szerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeket.
uzgodniły, co następuje: a következőkben állapodtak meg:

Artykuł 1

1. Cikk

Umawiające się Strony stwierdzają, iż umowy dwustronne między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską wyszczególnione w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego protokołu, zachowują moc obowiązującą.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt és annak szerves részét alkotó 1. számú mellékletben szereplő kétoldalú szerződések a Lengyel Köztársaság és a Magyar Köztársaság között továbbra is hatályban levőnek minősülnek.

Artykuł 2

2. Cikk

1. Umawiające się Strony stwierdzają, iż z zastrzeżeniem ustępu 2, umowy dwustronne między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską wyszczególnione w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego protokołu, tracą moc obowiązującą w dniu wejścia w życie niniejszego protokołu, chyba że w tym czasie nie będą już obowiązywać.

(1) A Szerződő Felek megállapítják, hogy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt és annak szerves részét alkotó 2. számú mellékletben szereplő kétoldalú szerződések hatálya jelen Jegyzőkönyv hatályba lépése napján megszűnik, kivéve, ha akkor már nincsenek hatályban.

2. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z jednej strony oraz Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej z drugiej strony w sprawie utworzenia mieszanego przedsiębiorstwa dla wykorzystania hałd odpadów węgla kamiennego w Polsce, podpisana w Budapeszcie dnia 16 kwietnia 1959 r., wymieniona w załączniku nr 2, pozycja 6 wraz z protokołami wymienionymi w załączniku nr 2, pozycje 10 i 18, tracą moc obowiązującą z końcem roku kalendarzowego, w którym niniejszy protokół wejdzie w życie.

(2) A 2. Melléklet 6. pontjában megjelölt, a Lengyel Népköztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a lengyelországi kőszénhányók kitermelése céljából alapítandó vegyes vállalatról szóló, 1959. április 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény, valamint a 2. Melléklet 10. és 18. pontjaiban megjelölt Módosító és Kiegészítő Jegyzőkönyvei azon naptári év végével vesztik hatályukat, mely naptári évben jelen Jegyzőkönyv hatályba lép.

3. Utrata mocy obowiązującej umowy wymienionej w ustępie 2 nie stanowi przesłanki likwidacji przedsiębiorstwa w myśl postanowień jej artykułu 10.

(3) A (2) bekezdésben említett Egyezmény hatályának megszűnése nem jelenti a vegyes vállalatnak az Egyezmény 10. Cikke rendelkezései szerinti megszűnését.

Artykuł 3

3. Cikk

Niniejszy protokół wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej informującej o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życie. Jelen Jegyzőkönyv a hatályba lépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről szóló későbbi jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.
SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r., w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i węgierskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. KELT Varsóban, az 2005. évi június hónap 17. napján, két példányban, lengyel és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

— będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 9 września 2005 r.