PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ W SPRAWIE OBOWIĄZYWANIA DWUSTRONNYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W STOSUNKACH MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KOREAŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWO-DEMOKRATYCZNĄ, podpisany w Phenianie dnia l lutego 2007 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 1 lutego 2007 r. w Phenianie został podpisany Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ

MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ W SPRAWIE OBOWIĄZYWANIA DWUSTRONNYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W STOSUNKACH MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KOREAŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWO-DEMOKRATYCZNĄ

Rząd Rzeczyposplitej Polskiej oraz Rząd Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

dążąc do dalszego rozwoju i rozszerzenia tradycyjnie przyjaznych stosunków współpracy między obu Państwami, oraz pragnąc uściślić stan stosunków traktatowych między Umawiającymi się Stronami,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiotem niniejszego Protokołu są dwustronne umowy międzynarodowe zawarte między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo Demokratyczną w latach 1955-1989.

Artykuł 2

Umowy międzynarodowe wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu stanowią umowy, które zachowują swoją moc obowiązującą.

Artykuł 3

1.  Umowy międzynarodowe wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszego Protokołu stanowią umowy, które tracą swą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu.

2.  Utrata mocy obowiązującej umów wskazanych w ustępie 1 niniejszego artykułu nie uchyla praw i zobowiązań powstałych w oparciu o kontrakty zawarte na podstawie tych umów.

Artykuł 4

Umowy międzynarodowe wymienione w Załączniku nr 3 do niniejszego Protokołu stanowią umowy, które wygasły ze względu na upływ czasu na jaki zostały zawarte, ich wykonanie lub zastąpienie przez inne umowy.

Artykuł 5

Status prawny dwustronnych umów międzynarodowych, które nie są wymienione w żadnym z Załączników do niniejszego Protokołu będzie każdorazowo ustalony w drodze wymiany not.

Artykuł 6

Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część.

Artykuł 7

Protokół niniejszy podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not i wejdzie w życie w dniu otrzymania noty późniejszej.

Sporządzono w Phenianie dnia 1 lutego 2007 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

— będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

dano w Warszawie dnia 14 lutego 2014 r.