PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisany w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.

PROTOKÓŁ

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami,

biorąc pod uwagę, że w Warszawie utworzono Spółkę Akcyjną EUROPOL GAZ S.A.;

uwzględniając, źe zatwierdzono Założenia Techniczno-Ekonomiczne projektu „System Gazociągów Tranzytowych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” i opracowywana jest koncepcja finansowania projektu;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Strona Rosyjska zapewni warunki dla dostaw gazu ziemnego do krajów Europy Zachodniej przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do Rzeczypospolitej Polskiej, a Strona Polska zapewni warunki dla jego transportu przez budowany system gazociągów tranzytowych, w następujących uzgodnionych ilościach w latach;


Lata Wielkość dostaw eksportowych

(gaz towarowy)

Tranzyt mld m3
w tym:

Rzeczpospolita Polska

1996 0.4 0.4
1997 5.0 2.0 3.0
1998 16.2 13.2 3.0
1999 32.3 29.3 3.0
2000 41.4 38.4 3 0
2001 48.8 43.8 5.0
2002 54.0 47.0 7.0
2003 59.2 50.2 9.0
2004 61.7 51.7 10.0
2005 62.7 51.7 11.0
2010 65.7 51.7 14.0

Strony podkreślają że w kontraktach zawieranych zgodnie z niniejszym Protokółem, wielkości tranzytu i dostaw gazu mogą być uściślane,

2. W celu realizacji dostaw i tranzytu wymienionych ilości gazu ziemnego EUROPOL GAZ S,A. zapewni budowę i oddanie do eksploatacji części liniowej gazociągów i tłoczni w następujących terminach;


Lata Cześć liniowa (km) Tłocznie (szt./MW)
I nitka II nitka I nitka II nitka
1996 456
1997 209 2/132
1998 58 3/198
1990 304 -/25
2000 268 3/75
2001 35 1/25
20U2 -/100
RAZEM: 665 665 5 /355 4/200

3. RSA GAZPROM zapewni koordynację wybudowania odpowiednich zdolności przesyłowych do granicy białorusko — polskiej i od granicy polsko -niemieckiej w terminach zgodnych z budową systemu gazociągów tranzytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 2

1.   EUROPOL GAZ S.A. i jej założyciele zawrą w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania niniejszego Protokółu długoterminowe kontrakty na korzystanie z systemu gazociągów tranzytowych, który będzie wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W kontraktach zostaną określone handlowe i techniczne warunki korzystania z systemu tranzytowego, łącznie z zasadami określania stawki tranzytowej. W kontraktach zostaną również uwzględnione zdolności przesyłowe przewidziane w „Porozumieniu o zasadach dysponowania zdolnościami przesyłowymi systemu gazociągów tranzytowych przechodzących przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, zawartym dnia 25 października 1994 roku i w Aneksie Nr 1 do niego podpisanym w dniu 17 lutego 1995 roku.

2.    RSA GAZPROM i podmioty gospodarcze, które zawrą kontrakty na korzystanie z systemu gazociągów tranzytowych zgodnie z ust l niniejszego Artykułu, zawrą w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania niniejszego Protokółu wieloletnie kontrakty, przewidziane w ust 3 Artykułu 3 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25.08.1993 roku. Kontrakty te będą obejmowały ilości gazu zgodne z procentowym podziałem zdolności przesyłowych budowanego systemu gazociągów tranzytowych ustalonym w Aneksie nr 1, wymienionym w ust 1 niniejszego Artykułu.

Artykuł 3

Strona Polska udzieli gwarancji dla pozyskania i spłaty pożyczonych środków dla EUROPOL GAZ S.A. na finansowanie budowy systemu gazociągów tranzytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Artykułem 6 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25.08.1993 roku.

W ramach środków przewidzianych w pierwszym akapicie niniejszego Artykułu, Strona Polska zapewni finansowanie budowy pierwszej nitki systemu gazociągów tranzytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 300-350 mln USD.

Artykuł 4

EUROPOL GAZ S.A i jej założyciele w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania niniejszego Protokółu zawrą porozumienie dotyczące koncepcji finansowania budowy systemu gazociągów tranzytowych, w którym będą przewidziane zasady udzielenia gwarancji pozyskania i zwrotu pożyczonych środków lub bezpośrednich nakładów inwestycyjnych na finansowanie budowy systemu gazociągów    tranzytowych, stanowiących zobowiązania EUROPOL GAZ S.A.

Artykuł 5

Strona Polska zapewni udzielenie pomocy w zatrudnieniu wysokokwalifikowanych, specjalistów rosyjskich w EUROPOL GAZ S.A. w okresie budowy i eksploatacji systemu gazociągów tranzytowych

Artykuł 6

1.   Strona Polska zapewni w ramach obowiązujących przepisów rangi ustawowej;

ulgi celne na przywóz nie produkowanych w Rzeczypospolitej Polskiej materiałów i urządzeń odpowiedniej jakości i asortymentu, niezbędnych do zbudowania systemu gazociągów tranzytowych, a także w ramach procedury odprawy czasowej maszyn i urządzeń służących do budowy tego systemu;

obniżenie podatku od wartości dodanej (VAT/H/JC) z 22% do 7% w odniesieniu do towarów i usług bezpośrednio związanych z budową systemu gazociągów tranzytowych:

zwolnienie z podatku dochodowego firmy EUROPOL GAZ S.A. na okres budowy systemu gazociągów tranzytowych w tej części dochodu, która zostanie zainwestowana w budowę wymienionych gazociągów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub przeznaczona na spłatę zobowiązań związanych z tą budową;

współdziałanie w uzyskaniu w okresie budowy i eksploatacji zwolnień z podatków i opłat ustalanych przez gminy (terenowe organy władzy), w tym z tytułu majątku, gruntu i środków transportu.

2.   Strona Rosyjska w okresie do zakończenia budowy systemu gazociągów tranzytowych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzieli RSA GAZPRÓM ulg celnych i ulg w opłatach, a także będzie współdziałać przy przyznawaniu ulg w zakresie podatków związanych z wyrobami, materiałami i usługami, wykorzystywanymi przy budowie wymienionych gazociągów.

Artykuł 7

Strony będą podejmowały wszelkie niezbędne działania i czynności zgodne z ich ustawodawstwem, dla zapewnienia budowy i eksploatacji systemu gazociągów tranzytowych, a w szczególności potwierdzała, że:

w przypadku likwidacji lub reorganizacji podmiotów gospodarczych

Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, wymienionych w niniejszym Protokole, Strony wskażą następców prawnych, którzy zapewnią pełną realizację kontraktów, zawartych zgodnie z niniejszym Protokółem,

w przypadku zmian w ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Federacji Rosyjskiej Strony będą dążyły do zapewnienia warunków realizacji zawartych umów i kontraktów nie gorszych, niż określone w niniejszym Protokole.

w przypadku przyjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej lub Federacji Rosyjskiej przepisów prawnych, przyznających podmiotom gospodarczym obu krajów ulgi nie przewidziane w niniejszym Protokóle, będą one stosowane przy realizacji umów i kontraktów zawartych zgodnie z niniejszym Protokółem.

Artykuł 8

Budowane gazociągi tranzytowe dla.zapewnienia tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego i dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej jak również inne mienie i obiekty, nabywane przez EUROPOL GAZ SA. w procesie działalności gospodarczej, będą jej własnością.

Artykuł 9

Spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego Protokółu będą rozstrzygane w drodze konsultacji miedzy Stronami, które przy tym kierować się będą postanowieniami niniejszego Protokółu, odpowiednich norm prawa międzynarodowego, a także .uwzględniać postanowienia stosownych umów polsko-rosyjskich,

Jeśli spór nie będzie rozstrzygnięty w wyniku konsultacji przewidzianych w niniejszym Artykule w rozsądnym czasie, lecz nie dłuższym niż 6 miesięcy, Strony przystąpią do rozmów odnośnie możliwości zastosowania innych metod rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją łub realizacją niniejszego Protokółu, w tym arbitrażu i innych instytucji przewidzianych przez prawo międzynarodowe.

Artykuł 10

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25,08.1993 roku,

Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniej noty stwierdzającej, że zostały spełnione przez każdą ze Stron wymagania wewnątrzpaństwowe, niezbędne dla jego wejścia w życie. Postanowienia jego będą jednakże stosowane od dnia podpisania niniejszego Protokółu,

Sporządzono w Warszawie w dniu 18 lutego 1995 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i w języku rosyjskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.