Protokół między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i kultury Fizycznej republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011–2014, podpisany w Pradze dnia 24 stycznia 2012 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej, zwane dalej „Stronami”,

— zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 roku,

— w dążeniu do rozwijania korzystnej wzajemnie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą na żądanie wymieniać się informacjami o systemie szkolnictwa wyższego w swoich Państwach, ofercie programów studiów szkół wyższych i innych możliwościach studiów w szkołach wyższych działających w innych państwach.

Artykuł 2

Strony będą się nawzajem informować o aktualnych kwestiach w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Artykuł 3

Strony będą się nawzajem informować o kongresach, konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach międzynarodowych, które będą się odbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Czeskiej.

Artykuł 4

1. Strony będą wspierać rozwijanie bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi działającymi w obu Państwach.

2. Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej informuje, że czeskie publiczne szkoły wyższe mogą w ramach tzw. Programów rozwojowych dla publicznych szkół wyższych, których tematy są ogłaszane co roku, wnioskować o dotacje na wsparcie projektów bezpośredniej współpracy ukierunkowanych na mobilność studentów i pracowników akademickich. W przypadku zainteresowania Strony polskiej tematy programów rozwojowych mogą być rozszerzone i obejmować wsparcie projektów szkół wyższych ukierunkowanych na tworzenie i/lub realizowanie wspólnych programów.

Artykuł 5

1.  Strony będą wspierać naukę języka polskiego w publicznych szkołach wyższych w Republice Czeskiej i naukę języka czeskiego w publicznych szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowanych przez  ministra właściwego  do spraw szkolnictwa wyższego.

2. W tym celu będą wspierać działanie lektoratów:

1)  języka polskiego i literatury na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.

2)  języka czeskiego i literatury na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3.  Strony nie wykluczają udzielenia wsparcia działalności lektoratów, prowadzonych przez uczelnie inne niż wymienione w ustępie 2.

4.  Strony będą wspierać działania na rzecz tworzenia studiów polonistycznych w Republice Czeskiej oraz bohemistycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Strony będą wspierać wymianę pracowników akademickich na pobyty studialne i badawcze o łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy. Długość każdego pobytu może wynosić od 1 do 5 miesięcy.

Artykuł 7

1. W celu wsparcia nauki języka polskiego w Republice Czeskiej Strona polska corocznie zaoferuje Stronie czeskiej 12 stypendiów przeznaczonych na udział w letnich kursach języka polskiego, organizowanych przez publiczne szkoły wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. W celu wsparcia nauki języka i kultury czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Strona czeska corocznie zaoferuje Stronie polskiej 15 stypendiów przeznaczonych na udział w kursach języka czeskiego podczas Letnich Szkół Studiów Słowiańskich, organizowanych przez publiczne szkoły wyższe w Republice Czeskiej, z czego 3 miejsca zastrzeżone dla zwycięzcy konkursu tłumaczeniowego i literackiego bohemistów organizowanego w ramach „Dni bohemistów” w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 8

1. Strona polska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, realizowanych przez publiczne szkoły wyższe w Republice Czeskiej, którzy otrzymają od czeskiej Strony stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych studialnych lub badawczych w publicznych szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o łącznym wymiarze 150 miesięcy rocznie, z czego 50 miesięcy stypendialnych jest zastrzeżone dla studentów filologii polskiej w czeskich szkołach wyższych. Długość każdego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

2. Strona czeska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, realizowanych przez publiczne szkoły wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którzy otrzymają od Strony polskiej stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych, studialnych lub badawczych w publicznych szkołach wyższych w Republice Czeskiej o łącznym wymiarze 150 miesięcy rocznie, z czego 50 miesięcy stypendialnych jest zastrzeżone dla studentów filologii czeskiej w polskich szkołach wyższych. Długość każdego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Artykuł 9

1. Przy kwalifikacji kandydatów zgodnie z artykułem 6, 7 i 8 niniejszego protokołu Strona wysyłająca przedłoży Stronie przyjmującej materiały, które będą zawierać dane wymagane w odpowiednim formularzu zgłoszenia, najpóźniej do 31 marca każdego roku.

2. Strona przyjmująca poinformuje wysyłającą Stronę najpóźniej do 30 czerwca każdego roku, czy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci, a jednocześnie przekaże wysyłającej Stronie nazwy instytucji, które przyjęły kandydatów,

3.  Strona wysyłaj ąca przekaże Stronie przyjmującej dokładną datę przyjazdu stypendystów co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pobytu.

Artykuł 10

1. Strona przyjmująca zapewni uczestnikom kursów językowych przyjętym na podstawie artykułu 7 niniejszego protokołu bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz pokrycie kosztów wpisowego i ewentualnych wycieczek organizowanych w ramach kursu.

2. Strona wysyłająca, w miarę swoich możliwości finansowych, pokryje koszty podróży do miejsca pobytu i z powrotem.

Artykuł 11

1.  Strona wysyłająca przyzna osobom przyjętym na pobyty studialne i badawcze na podstawie artykułu 6 i 8 niniejszego protokołu stypendium, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi swojego państwa, na czas pobytu studialnego/badawczego.

2. Strona przyjmująca zapewni osobom przyjętym na pobyty studialne i badawcze na podstawie artykułu 6 i 8 niniejszego protokołu bezpłatne studiowanie, możliwość prowadzenia badań i korzystanie z bibliotek, a ponadto zapewni im możliwość odpłatnego zakwaterowania i odpłatnego wyżywienia w placówkach szkół wyższych na tych samych warunkach, jakie mają obywatele przyjmującej Strony.

3.  Strona czeska pokryje koszty podróży do oraz z miejsca pobytu ponoszone przez stypendystów Strony czeskiej.

Artykuł 12

Wszelkie działania i wymiany osób i materiałów w ramach niniejszego protokołu będą realizowane zgodnie z zasadą wzajemności i w granicach możliwości budżetowych Stron.

Artykuł 13

Niniejszy protokół nie wyklucza możliwości realizowania innych działań, co do których Strony się porozumieją.

Artykuł 14

1. Niniejszy protokół obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2014 roku. Jeżeli nie zostanie wypowiedziany w tym okresie przez jedną ze stron, zgodnie z ustępem 2, jego moc ulegnie przedłużeniu do czasu podpisania nowego protokołu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze notyfikacji; w takim przypadku utraci on moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty wypowiadającej.

3.  Zakończenie obowiązywania niniejszego protokołu nie będzie mieć wpływu na realizację działań, przeprowadzonych na jego podstawie, które zostały rozpoczęte w okresie jego obowiązywania.

Sporządzono w Pradze dnia 24 stycznia 2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.