PROTOKÓŁ między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej na lata 2007—2011, podpisany w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.
PROTOKÓŁ

PROTOCOL

między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej na lata 2007—2011

between the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland and the Ministry of Culture of the People's Republic of China on cultural cooperation in the years 20072011

The Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland and the Ministry of Culture of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the ”Parties”,

mając na celu stworzenie lepszych warunków dla dalszego rozwoju wymiany kulturalnej między obu państwami. intending to provide better conditions for further development in cultural exchange between the two states,
uwzględniając postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r.. regarding the provisions of the Agreement between the Government of the People's Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on Cultural and Scientific Co-operation, signed in Beijing on September 30, 1986,
uzgodnili, co następuje: have agreed upon the following:

Artykuł 1

Article 1

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególności literatury, teatru, muzyki, plastyki, filmu oraz muzealnictwa, a także współpracę związków i stowarzyszeń kulturalnych prowadzoną na podstawie bezpośrednich porozumień. The Parties shall support cooperation in the field of culture and art, especially in literature, theatre, music, visual arts, film, museums and cooperation between cultural organizations and associations, conducted on the grounds of direct agreements.

Artykuł 2

Article 2

W celu wymiany doświadczeń Strony dokonają wymiany 1—2 delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Kultury Chińskiej Republiki Ludowej, 5 osób na 5 dni każda. In order to exchange experience, the Parties shall exchange 1—2 delegations from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland and the Ministry of Culture of the People's Republic of China, 5 persons for 5 days each.

Artykuł 3

Article 3

Na zasadzie wzajemności i praktyki światowej każda ze Stron zorganizuje festiwal kultury w drugim kraju: With respect to the principle of reciprocity and world practice, each Party shall organise a Cultural Festival in the other country:

1) w 2008 r. Strona polska zorganizuje Festiwal Kultury Polskiej w Chinach, trwający 7 dni, i w tym celu wyśle do Chin delegację rządową (5 osób), zespół artystyczny (do 40 osób) oraz wystawę sztuki (4 komisarzy);

1) in 2008 the Polish Party shall organize the Polish Culture Festival in China, which should last 7 days, and for this purpose shall send to China a government delegation (5 persons), an art team (up to 40 persons) and an art exhibition (4 commissioners);

2) w 2010 r. Strona chińska zorganizuje Festiwal Kultury Chińskiej w Polsce, trwający 7 dni, i w tym celu wyśle do Polski delegację rządową (5 osób), zespół artystyczny (do 40 osób) oraz wystawę sztuki (4 komisarzy).

2) in 2010 the Chinese Party shall organize the Chinese Culture Festival in Poland, which should last 7 days, and for this purpose shall send to Poland a government delegation (5 persons), an art team (up to 40 persons) and an art exhibition (4 commissioners).

Artykuł 4

Article 4

W celu wymiany doświadczeń oraz rozpoznania nowych obszarów współpracy Strony dokonają wymiany delegacji pracowników instytucji kulturalnych. In order to carry out the experience exchange and identify new areas for co-operation, the Parties shall exchange delegations of employees of culture institutions.

Artykuł 5

Article 5

Strony będą wspierały udział zespołów zawodowych i amatorskich w ważnych międzynarodowych imprezach artystycznych organizowanych na terytorium drugiej Strony, na warunkach określonych regulaminami tych imprez. The Parties shall support the participation of professional and non-professional ensembles in major international artistic events organised on the territory of the other Party, according to the rules and regulations set forth for these events.

Artykuł 6

Article 6

Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę między instytucjami artystycznymi, muzeami, galeriami sztuki, filmotekami, bibliotekami, archiwami, a także wymianę swoich materiałów informacyjnych i specjalistów. The Parties shall support direct cooperation between artistic institutions, museums, art galleries, movie collections, libraries, archives and the exchange of their information materials and experts.

Artykuł 7

Article 7

Strony będą wspierały kontakty między stowarzyszeniami pisarzy i innymi związkami twórczymi prowadzone na podstawie bezpośrednich porozumień oraz będą wspierały działalność różnych instytucji zajmujących się tłumaczeniami i promocją w swoim kraju twórczości literackiej drugiej Strony, z uwzględnieniem dzieł najnowszych. The Parties shall support contacts between writers' associations and other artistic organisations carried on on the grounds of direct agreements, and shall support the activities of various institutions involved in the translation and promotion of the other Party's literature in their own countries, including the latest works.

Artykuł 8

Article 8

Strony będą sprzyjały promocji muzyki Fryderyka Chopina oraz wspierały współpracę między Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Polsce a odpowiednimi instytucjami w Chinach. The Parties shall encourage the promotion of Frederick Chopin music and support the co-operation between the National Institute of Frederick Chopin in Poland and the concerned institutions in China.

Artykuł 9

Article 9

Strony będą się wzajemnie zapraszać do udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w ich krajach, zgodnie z regulaminami tych festiwali. The Parties shall invite each other to participate in international film festivals organised in their countries, according to the rules and regulations set forth for these festivals.

Artykuł 10

Article 10

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie filmu i zorganizują wzajemnie przeglądy filmów. Szczegóły dotyczące organizacji przeglądów zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje. The Parties shall support cooperation in filmmaking and shall organize mutually film presentations. Details concerning the presentations shall be agreed by the relevant institutions.

Artykuł 11

Article 11

Strony będą wspierały współpracę między jednostkami organizacyjnymi i instytucjami obydwu państw odpowiedzialnymi za ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego, w szczególności w dziedzinie archeologii oraz ochrony i konserwacji obiektów historycznych. The Parties shall support cooperation between organizations and institutions in both states responsible for the protection and conservation of the cultural heritage, especially concerning the archaeology and the protection and conservation of historical objects.

Artykuł 12

Article 12

Strony będą współpracowały na rzecz niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przekazania stronom trzecim dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe którejkolwiek ze Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron oraz wiążącymi obie Strony konwencjami międzynarodowymi. The Parties shall cooperate to prevent illegal imports, exports or handing over to third parties any part of cultural heritage of any of the Parties, in compliance with the law adopted by each Party's state and international conventions which are binding on them.

Artykuł 13

Article 13

Strony będą udzielały sobie wzajemnie pomocy w odzyskiwaniu dóbr kultury, które zostały nielegalnie wywiezione z terytorium ich państw i wwiezione na terytorium państwa drugiej Strony. The Parties shall assist each other in reclaiming cultural objects that have been illegally taken out of their countries and brought to the territory of the other Party.

Artykuł 14

Article 14

Przy wymianie artystów, solistów, zespołów artystycznych i wystaw Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej, na 3 miesiące przed ich planowanym przybyciem, niezbędne materiały reklamowe i repertuarowe oraz materiały dotyczące występów i wystaw. When exchanging artists, soloists, art teams and exhibitions, the sending Party shall deliver to the host Party any indispensable advertising, repertoire and information materials about the planned performances and exhibitions, 3 months before their planned arrival.

Artykuł 15

Article 15

1. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży delegowanych osób do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem.

1. The sending Party shall cover the delegates' travel cost to the other party's capital city and back.

2. Przy pobytach krótkoterminowych (do 10 dni) Strona przyjmująca zapewnia:

2. In the case of short visits (up to 10 days) the host Party shall provide:

1) bezpłatne zakwaterowanie w hotelu o minimalnym standardzie trzech gwiazdek; nie dotyczy to delegacji podróżujących na podstawie osobnych porozumień;

1) free accommodation in a minimum three-star hotel; this does not apply to delegations traveling under separate agreements;

2) wyżywienie lub diety;

2) food, or per diem;

3) przejazdy wewnątrz kraju wynikające z programu pobytu.

3) domestic travels required by a programme of the visit.

3. Osoby uczestniczące w wymianie będą posiadały ubezpieczenia (polisy) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia zapewnia Strona wysyłająca.

3. Persons taking part in the exchange shall have insurance coverage (policies) against disease or accident. The insurance shall be provided by the sending Party.

4. Przy pobytach długoterminowych (powyżej 10 dni) warunki finansowe będą określane w osobnych porozumieniach.

4. In the case of longer visits (over 10 days) the financial terms and conditions shall be defined in separate agreements.

Artykuł 16

Article 16

1. Strona wysyłająca pokrywa koszty związane z przejazdem członków zespołów artystycznych oraz transportem i ubezpieczeniem kostiumów, rekwizytów i instrumentów muzycznych do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem.

1. The sending Party shall cover the travel costs of art team members and the cost of transport and insurance for the costumes, stage property and musical instruments to the host country's capital city and back.

2. Strona przyjmująca zapewnia członkom zespołu artystycznego zakwaterowanie (pokój z łazienką), wyżywienie (lub diety) oraz przejazd wewnątrz kraju.

2. The host Party shall provide to the art team members accommodation (room + bathroom), food (or per diems) and domestic travels.

3. Osoby uczestniczące w wymianie zostaną poinformowane o konieczności posiadania ubezpieczenia (polisy) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

3. Persons taking part in the exchange shall be informed about the obligation to have insurance coverage (policy) against disease or accident.

Artykuł 17

Article 17

Warunki finansowe realizacji wystaw, w tym warunki ochrony i ubezpieczenia eksponatów, będą uzgadniane między zainteresowanymi podmiotami. The financial terms and conditions concerning the organisation of the exhibitions, including security and insurance of the exhibits, shall be agreed upon by the relevant bodies.

Artykuł 18

Article 18

Protokół nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć niż te, które zostały w nim przewidziane. Dodatkowe przedsięwzięcia mogą być realizowane na podstawie osobnych porozumień. This Protocol does not rule out projects other than those which it envisages. Additional projects can be fulfilled on the base of separate agreements.

Artykuł 19

Article 19

Wszelkie zmiany Protokołu będą dokonywane w formie pisemnej i za zgodą obu Stron. Any changes to the Protocol shall be made in written form and with consent of each Party.

Artykuł 20

Article 20

Wszelkie kwestie sporne związane z interpretacją oraz realizacją Protokołu Strony będą rozwiązywały w drodze bezpośrednich konsultacji. The Parties shall use direct consultation to solve any disputable issues stemming from the interpretation and implementation of the Protocol.

Artykuł 21

Article 21

1. Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

1. The Protocol enters into force on the day of its signature and it remains valid until December 31, 2011.

2. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Protokół przed upływem okresu obowiązywania, o którym mowa w ustępie 1. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia przez drugą Stronę.

2. Each Party may, in writing, terminate the Protocol before its expiry date mentioned in section 1. The termination takes effect 6 months after the notice was received by the other Party.

Sporządzono w Warszawie dnia 25 maja 2007 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są autentyczne i posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający. Done at Warsaw on 25 of May 2007 in two identical copies, each of them in the Polish, Chinese and English language, all the texts are authentic and they represent equal legal force. In the case of dispute stemming from their interpretation, the English text shall prevail.