PROTOKÓŁ DODATKOWY
MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI,
podpisany w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r., do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 12 stycznia 2004 r. został podpisany w Brukseli Protokół dodatkowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r., w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ DODATKOWY

między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

Przedstawiciele Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

pragnąc zwiększyć skuteczność Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. (zwanego dalej „Traktatem”) wraz z protokołem i czterema listami wymiennymi,

mając na względzie zachowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Stany Zjednoczone Ameryki zgodności między zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej przyjętymi w Traktacie i jej zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w Unii Europejskiej,

uznając potrzebę podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską, odpowiednio zgodnie z artykułem 307 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i artykułem 6 ustęp 10 Aktu o warunkach przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednich kroków dla usunięcia niezgodności między Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i pozostałymi umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, włączając do nich Traktat,

zgadzając się, iż dla uniknięcia tych niezgodności niezbędne jest wniesienie pewnych zmian do Traktatu,

powzięli decyzję zawarcia dodatkowego protokołu do niego i

uzgodnili, co następuje:

Artykuł I

Artykuł II ustęp 4 Traktatu nie stanowi ograniczenia w ustanawianiu przez Rzeczpospolitą Polską wymogów działalności, o ile zajdzie konieczność wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających ze środków przyjętych przez Unię Europejską:

(a) w sektorze rolnym – odnoszących się do produkcji, przetwórstwa i handlu produktami rolnymi i rolnymi przetworzonymi, polegających na ustanowieniu kwot lub wymogu zakupu, lub stosowania wyprodukowanych w Unii Europejskiej towarów, lub świadczonych w niej usług, lub też dotyczących określonego poziomu czy udziału procentowego komponentu pochodzącego z Unii Europejskiej w produkowanych towarach lub świadczonych usługach, lub

(b) w sektorze audiowizualnym – odnoszących się do produkcji, dystrybucji i korzystania z produktów audiowizualnych, polegających na ustanawianiu kwot lub wymogu zakupu, lub stosowania towarów wyprodukowanych w państwach należących do Rady Europy lub świadczonych w nich usług, lub dotyczących określonego poziomu czy procentowego udziału komponentu pochodzącego z państw należących do Rady Europy w produkowanych towarach lub świadczonych usługach.

Artykuł II

Strony uznają, iż ustanowione przez artykuł XII ustęp 2 litera (a) Traktatu wyjątki odnoszące się do unii celnej lub strefy wolnego handlu mają zastosowanie do wszystkich zobowiązań Strony wynikających z uczestnictwa w porozumieniu dotyczącym integracji gospodarczej, które ustanawia strefę wolnego handlu lub unię celną (np. Unia Europejska), włączając w to zobowiązania wobec obywateli lub spółek któregokolwiek z państw trzecich.

Artykuł III

W artykule X Traktatu ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony zgadzają się na przeprowadzenie niezwłocznych konsultacji, na żądanie którejkolwiek z nich, w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów związanych z niniejszym Traktatem lub przedyskutowania każdej sprawy odnoszącej się do interpretacji lub stosowania niniejszego Traktatu. Ponadto Strony zgadzają się na przeprowadzenie niezwłocznych konsultacji, ilekroć jedna z nich uzna za konieczne podjęcie kroków niezbędnych dla zapewnienia zgodności niniejszego Traktatu z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską”.

Artykuł IV

A. W Aneksie do Traktatu ustępy 5–7 otrzymują następujące brzmienie:

„5. Zgodnie z artykułem II ustęp 1 i gdy jest to konieczne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających ze środków przyjętych przez Unię Europejską, Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo ustanowienia lub utrzymania wyjątków od traktowania narodowego w niżej wymienionych sektorach lub dziedzinach:

Rolnictwo,

Sektor audiowizualny,

Papiery wartościowe, usługi inwestycyjne i pozostałe usługi finansowe,

Rybołówstwo,

Węglowodory,

Subsydia,

Transport (przewoźnicy powietrzni),

Transport (śródlądowe szlaki wodne),

Transport (morski).

6. Zgodnie z artykułem II ustęp 1 i gdy jest to konieczne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających ze środków przyjętych przez Unię Europejską, Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo ustanowienia lub utrzymania wyjątków od najbardziej uprzywilejowanego traktowania w niżej wymienionych sektorach lub dziedzinach:

Rolnictwo,

Sektor audiowizualny,

Węglowodory.

7. Żaden z wyjątków wprowadzonych przez Rzeczpospolitą Polską w wykonaniu wyżej wymienionego ustępu 5 lub 6 (to jest poprzez przyjęcie przez Rzeczpospolitą Polską ustawy lub rozporządzenia lub wprowadzenia jakiegokolwiek środka stosowanego bezpośrednio w Unii Europejskiej) nie ma zastosowania przez okres ustalony poniżej, w literze (a), do inwestycji obywateli lub spółek Stanów Zjednoczonych, istniejących w odnośnym sektorze w dniu wprowadzenia w życie takiej zmiany lub w dniu opublikowania propozycji ustanowienia odnośnego środka przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym WE. Data późniejsza spośród powyższych dat wyznacza początek tego okresu.

(a) Okres, o którym mowa wyżej, wynosi dziesięć lat od daty wejścia w życie w Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej przez nią ustawy lub rozporządzenia, lub środka stosowanego bezpośrednio w Unii Europejskiej, lub dwadzieścia lat od daty wejścia w życie Traktatu. Data późniejsza spośród powyższych dat wyznacza początek tego okresu.

(b) Jednakże w żadnym przypadku wyjątek wprowadzony w wykonaniu wyżej wymienionego ustępu 4 lub 5 nie może być zastosowany do istniejącej inwestycji zdefiniowanej w niniejszym ustępie w zakresie, w jakim wprowadza on wymóg całkowitej lub częściowej likwidacji takiej istniejącej inwestycji”.

B. Dotychczasowe ustępy 5–7 Aneksu do Traktatu stają się ustępami 8–10.

C. Ustęp 1 Aneksu do Traktatu będzie zmieniony w celu odzwierciedlenia, iż Stany Zjednoczone również zastrzegają sobie, zgodnie z artykułem II ustęp 1 Traktatu, prawo ustanawiania lub utrzymywania ograniczonych wyjątków w nowych sektorach lub dziedzinach wymienionych poniżej:

Rybołówstwo,

Subsydia.

Artykuł V

Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Traktatu i podlega ratyfikacji.

Artykuł VI

Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i pozostanie w mocy tak długo, jak długo będzie obowiązywał Traktat.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, będąc do tego odpowiednio upoważnieni przez ich odpowiednie rządy, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy.

SPORZĄDZONO w dwóch egzemplarzach w Brukseli dnia 12.01.2004 r. w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Stanów Zjednoczonych
Ameryki


Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 16 czerwca 2004 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka