PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r.

podpisany w Warszawie dnia 12 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, dalej zwane Stronami,

w celu zwiększenia efektywności współpracy w sektorze gazowym, bazującej na Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r. (zwane dalej Porozumieniem) i Protokole między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym 18 lutego 1995 r., a także z uwzględnieniem wieloletniego kontraktu Nr 2102-13/RZ-1/25/96 o sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego 25 września 1996 roku w celu wykonania wymienionych dokumentów międzyrządowych, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Dostawy rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej będą realizowane w następujących terminach i w następujących wielkościach:

2003 rok — 6600 mln m. szesc.

lata 2004-2005 po 7000 mln m. szesc. corocznie

lata 2006-2007 po 7100 mln m szecz. corocznie

lata 2008-2009 po 7300 mln m szesc. corocznie

lata 2010-2014 po 8000 mln m szesc. corocznie

lata 2015-2022 po 9000 mln m. szesc. corocznie

OAO „Gazprom” i PGNiG S.A. zapewnią do 1 marca 2003 r. przyjęcie i podpisanie do kontraktu wieloletniego z 25 września 1996 r. o sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej aneksu o rocznych wielkościach dostaw przez punkty zdawczo-odbiorcze na granicy z Rzeczpospolitą Polską zgodnie Załącznikiem nr 1.

Strony zaktualizują do 31 grudnia 2004 r. kwestię budowy drugiej nitki polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa, kierując się zasadą celowości ekonomicznej i koniecznością stabilnego i efektywnego funkcjonowania pierwszej nitki polskiego odcinka tego systemu.

Artykuł 2

Strony podejmą maksymalnie możliwe wysiłki w celu zapewnienia stabilnej polityki podatkowej i taryfowej, która stworzy warunki dla ciągłej i nie przynoszącej strat działalności finansowo-gospodarczej EuRoPol GAZ S.A.

Biznesplan projektu inwestycyjnego EuRoPol GAZ S.A. pod nazwą „System gazociągów tranzytowych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ukończenie budowy pierwszej nitki SGT)” (dalej zwany biznesplanem), uzgodniony z jego głównymi akcjonariuszami — OAO Gazprom i PGNiG S.A. jest oparty na zasadach niniejszego Protokołu Dodatkowego i parametrach, zawartych w Załącznikach 1 i 2 do niniejszego Protokołu Dodatkowego.

Artykuł 3

Finansowanie ukończenia budowy pierwszej nitki polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa dokonuje się z przychodów EuRoPol GAZ S.A. za transport gazu ziemnego przy restrukturyzacji pożyczek, udzielonych EuRoPol Gaz S.A. przez jego głównych akcjonariuszy — OAO Gazprom i PGNiG S.A. Zasady restrukturyzacji są podane w pkt. 4 Załącznika 2 do niniejszego Protokołu Dodatkowego.

EuRoPol GAZ S.A. zapewni budowę i uruchomienie tłoczni pierwszej nitki polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa w następujących terminach:

III kwartał 2004 roku — dwie tłocznie

IV kwartał 2005 roku — jedna tłocznia

Artykuł 4

Stawka przesyłowa za usługi transportowe świadczone przez EuRoPol GAZ S.A. dotyczące tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostaw gazu dla odbiorców w Rzeczypospolitej Polskiej, skalkulowana zgodnie z polskim ustawodawstwem, powinna zapewnić ciągłą i nie przynoszącą strat działalność finansowo-gospodarczą EuRoPol GAZ S.A.

Kalkulacja stawki przesyłowej w okresie spłaty pozyskanych przez EuRoPol GAZ S.A. kredytów inwestycyjnych i pożyczek dokonywana jest na podstawie wyników i z uwzględnieniem restrukturyzacji pożyczek, udzielonych EuRoPol Gaz S.A. przez jego głównych akcjonariuszy — OAO Gazprom i PGNiG S.A. w taki sposób, aby zapewnić:

—   pełną realizację zobowiązań EuRoPol GAZ S.A. przewidzianych w biznesplanie w odniesieniu do spłaty kredytów i pożyczek;

—   pokrycie ekonomicznie uzasadnionych kosztów eksploatacyjnych;

—   realizację ekonomicznie uzasadnionego programu inwestycyjnego uzgodnionego przez głównych akcjonariuszy EuRoPolGaz S.A.;

—   opłacanie podatków i dokonywanie opłat;

—   akumulację na rachunkach EuRoPol GAZ S.A. wolnych środków pieniężnych w wysokości nie przekraczającej poziomu przewidzianego w biznesplanie, bez akumulacji wolnych środków pieniężnych, nie przeznaczonych na wykorzystanie celowe.

Właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek EuRoPolGazu SA. w określonym ustawowo w Rzeczypospolitej Polskiej trybie zatwierdza stawkę przesyłową za transport rosyjskiego gazu ziemnego na maksymalnie dopuszczalny przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej okres wychodząc z parametrów zawartych w Załączniku 2 do niniejszego Protokołu Dodatkowego.

W takim samym trybie zatwierdza się zmianę stawki przesyłowej.

Artykuł 5

Niniejszy Protokół Dodatkowy stanowi integralną część Porozumienia.

Załącznik 1 i Załącznik 2 stanowią integralną część niniejszego Protokołu Dodatkowego.

Niniejszy Protokół Dodatkowy wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

Sporządzono w Warszawie 12 lutego 2003 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Załącznik 1 do Protokołu Dodatkowego

Dostawy rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wieloletniego kontraktu z 25 września 1996 roku są realizowane, zgodnie z Artykułem 1 niniejszego Protokołu Dodatkowego w podziale na istniejące punkty zdawczo-odbiorcze:

(mln m. szecs.)


2003 rok lata 2004-2005 (corocznie) lata 2006-2007 (corocznie) Lata 2008-2009 (corocznie) Lata 2010-2014 (corocznie) Lata 2015-2022 (corocznie)
Kondratki 12880 2880 2880 2880 2880 2880
Drozdowicze, Wysokoje, Tietierowka 3720 4120 4220 4420 5120 6120

Załącznik 2 do Protokołu Dodatkowego

1. Zdolność przesyłowa pierwszej nitki polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa z uwzględnieniem ilości gazu, przeznaczonych na potrzeby własne tranzytu wynosi:


przy 2 tłoczniach 20,4 mld m3/rok
przy 4 tłoczniach 27,6 mld m3/rok
przy 5 tłoczniach 32,96 mld m3/rok

2. Zdolność przesyłowa z uwzględnieniem oddawania do użytku mocy, przewidziana w artykule 3 niniejszego Protokołu Dodatkowego wynosi:


2002-2003 r. 20,4 mld m3/rok
2004 r. 22,2 mld m3/rok
2005 r. 27,6 mld m3/rok
2006-i-dalej 32,96 mld m3/rok

3. Stawka przesyłowa za transport

Od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2003 r. stosowana jest stawka przesyłowa za transport gazu, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki RP nr DTA-822/3863-A/3/2002/PB z 14 sierpnia 2002 roku, której ekwiwalent w dolarach USA wynosi 2,74 USD za 1000 m3 na odległość 100 km z faktyczną opłatą w 2003 roku.

Następnie dla kalkulacji na okres do 2019 r. przyjmuje się następującą strukturę taryfy:


1 września 2003 — 31 grudnia 2003 r.. 2,74USD/1000m3/100km
lata 2004-2005 2,50 USD/1000 m3/100 km
lata 2006-2013 1,55 USD/1000 m3/100 km
lata 2014-2019 1,00 USD/1000 m3/100 km

Przedstawione wielkości stawki przesyłowej są skalkulowane na podstawie parametrów cenowych 2002 roku.

Przedstawione wielkości stawki przesyłowej zostały skalkulowane w biznes-planie EuRoPol GAZ S.A. przy założeniu wykorzystania 100% mocy poczynając od 1 września 2003 roku. W przypadku gdy 4% mocy zarezerwowanej dla Gas Trading S.A., będącego akcjonariuszem EuRoPol GAZ S.A., nie będzie wykorzystane, wysokość stawki przesyłowej podlega skorygowaniu w trybie przewidzianym w artykule 4 niniejszego Protokołu Dodatkowego.

4. Zasady restrukturyzacji zadłużenia EuRoPol GAZ S.A.

Restrukturyzacja kredytu towarowego udzielonego EuRoPolGaz S.A. przez OAO

Gazprom i pożyczki udzielonej przez PGNiG S.A odbywa się celem zapewnienia finansowania ukończenia budowy pierwszej nitki polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa w wysokości około 200 mln USD.

Wymieniona wysokość finansowania zapewniona jest w równych częściach w wyniku:

—   restrukturyzacji pożyczki, udzielonej EuRoPolGaz SA. przez PGNiG SA. w wysokości około 100 mln USD na okres spłaty 2005-2012 z zachowaniem obowiązujących warunków oprocentowania (LIBOR na daty uruchomienia transz + 3 punkty procentowe), z comiesięcznymi spłatami odsetek do końca terminu spłaty pożyczki, a od 2005 roku również rat kapitałowych,

—   restrukturyzacji odpowiedniej części kredytu towarowego uzyskanego przez EuRoPolGaz SA. od OAO Gazprom na okres spłaty od 2004 roku do 2012 roku z comiesięcznymi spłatami bez zmiany ogólnej sumy zadłużenia z tytułu wymienionego kredytu towarowego.