PROTOKÓŁ do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej,

sporządzony w Brukseli dnia 19 maja 2004 r.

Królestwo Belgii,

Republika Czeska,

Królestwo Danii,

Republika Federalna Niemiec,

Republika Estońska,

Republika Grecka,

Królestwo Hiszpanii,

Republika Francuska,

Irlandia,

Republika Włoska,

Republika Cypryjska,

Republika Łotewska,

Republika Litewska,

Wielkie Księstwo Luksemburga,

Republika Węgierska,

Republika Malty,

Królestwo Niderlandów,

Republika Austrii,

Rzeczpospolita Polska,

Republika Portugalska,

Republika Słowenii,

Republika Słowacka,

Republika Finlandii,

Królestwo Szwecji,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, reprezentowanymi przez Radę Unii Europejskiej oraz

Wspólnota Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej,

zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowanymi przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Wspólnot Europejskich,

z jednej strony,

a Republiką Armenii,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja są Stronami Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony 1 , podpisanej w Luksemburgu w dniu 22 kwietnia 1996 r. zwanej dalej „Umową”, i odpowiednio przyjmują oraz biorą pod uwagę w ten sam sposób, jak pozostałe Państwa Członkowskie, teksty Umowy i załączonych do niej dokumentów.

Artykuł 2

W celu uwzględnienia ostatnich zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej, Strony Umowy zgadzają się, że po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, istniejące w Umowie postanowienia odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali odnoszą się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki przyjęte przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Artykuł 3

Niniejszy protokół jest integralną częścią umowy.

Artykuł 4

1. Niniejszy protokół zostanie zatwierdzony przez Wspólnoty, Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich i przez Republikę Armenii zgodnie z ich odpowiednimi procedurami.

2. Strony dokonają wzajemnej notyfikacji po zakończeniu procedur, określonych w ustępie 1. Dokumenty uzgodnień zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 5

1.  Niniejszy protokół wchodzi w życie w dniu 1 maja 2004 r., pod warunkiem że dokumenty uzgodnień tego protokołu zostaną złożone przed tą datą.

2. Jeżeli nie wszystkie dokumenty uzgodnień niniejszego protokołu zostaną złożone przed tą datą, protokół ten wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym złożono ostatni dokument uzgodnień.

Artykuł 6

1. Teksty Umowy, Aktu Końcowego i wszystkich załączonych do niej dokumentów są sporządzone w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim.

2. Teksty te zostają załączone do protokołu, a każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny z tekstami w innych językach, w których zostały sporządzone Umowa, Akt Końcowy i załączone do niej dokumenty.

Artykuł 7

Niniejszy protokół jest sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i ormiańskim, przy czym wszystkie z tych tekstów są na równi autentyczne.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego maja roku dwa tysiące czwartego.


1 Dz. Urz. L 239 z 9.9.1999, str. 3