PROTOKÓŁ do Porozumienia administracyjnego między Ministrem Mobilności Królestwa Belgii, Ministrem Transportu Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Ministrem Infrastruktury, Transportu, Zagospodarowania Przestrzennego, Turystyki i Gospodarki Morskiej Republiki Francuskiej, Ministrem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu Irlandii, Sekretarzem Stanu ds. Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ministrem Transportu Królestwa Hiszpanii w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę
PROTOKÓŁ

do Porozumienia administracyjnego między Ministrem Mobilności Królestwa Belgii, Ministrem Transportu Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Ministrem Infrastruktury, Transportu, Zagospodarowania Przestrzennego, Turystyki i Gospodarki Morskiej Republiki Francuskiej, Ministrem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu Irlandii, Sekretarzem Stanu ds. Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ministrem Transportu Królestwa Hiszpanii w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę

PROTOCOLE

à l'Arrangement administratif entre le Ministre de la Mobilité du Royaume de Belgique, le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg, la Ministre des Transport et de la Gestion des Eaux des Pays-Bas, le Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer de la République française, le Ministre des Transports, de la Construction et du Logement de la République fédérale d'Allemagne, le Ministre délégué du Département Transport d'Irlande, le Ministre délégué des Transports du Royaume-Uni, la Ministre des Transports du Royaume d'Espagne concernant la coopération entre les services de contrôle des transports routiers et instituant un organisme chargé de sa mise en oeuvre

Uwzględniając Porozumienie administracyjne w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę, podpisane dnia 5 października 1999 r., a w szczególności artykuł 9 tego porozumienia; Vu l'Arrangement administratif concernant la coopération entre les services de contrôle des transports routiers et instituant un organisme chargé de sa mise en oeuvre signé le 5 octobre 1999 et notamment son paragraphe 9,
uwzględniając życzenie Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej przyłączenia się do porozumienia, które zostało uzgodnione w ramach Dyrektywy 599/88/EWG dotyczącej procedur kontrolnych, a w szczególności artykułów 5 i 6 tej dyrektywy;

Prenant acte de la volonté du Ministre de l'Infrastructure de la République de Pologne de participer à l'Arrangement administratif pris dans le cadre de la Directive 599/88/EWG concernant les procédures do contrôle et en particulier les articles 5 et 6 de cette directive.

przyjmując do wiadomości życzenie Stron tego porozumienia administracyjnego rozszerzenia współpracy o Rzeczpospolitą Polską;

Notant d'autre part le souhait des participants à l'Arrangement administratif d'étendre la coopération visée à la Pologne,

sygnatariusze postanawiają: les parties signataires conviennent:

Artykuł 1

Paragraphe 1

Zgodnie z artykułem 9 Porozumienia administracyjnego Minister Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się we wszystkich punktach z podanym wyżej Porozumieniem administracyjnym i staje się tym samym Stroną tego porozumienia, według którego urzędowa współpraca odbywać się będzie w ramach „Euro Contróle Route”.

Conformément au paragraphe 9 de l'Arrangement administratif, le Ministre de l'Infrastructure de la République de Pologne souscrit à l'Arrangement administratif mentionné ci-dessus sur tous les points et participera dès lors à l'Arrangement, dont la coopération administrative s'effectue dans le cadre de l'instance „Euro Contrôle Route”.

Artykuł 2

Paragraphe 2

Protokół wchodzi w życie w dniu podpisania przez wszystkie Strony. Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature par tous les participants.

SPORZĄDZONO w Luksemburgu dnia 7 października 2004 r. w języku niemieckim, angielskim, francuskim, holenderskim, polskim i hiszpańskim.

PODPISANO w 9 egzemplarzach w języku polskim.

Fait en langues française, néerlandaise, allemande, anglaise, espagnole et polonaise. Signé en 9 exemplaires dans la langue polonaise, à Luxembourg, le 7 octobre 2004.