PROTOKÓŁ DO KONWENCJI

o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),

sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 lipca 1978 r. został sporządzony w Genewie Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ DO KONWENCJI

o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),

sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.

NARODY ZJEDNOCZONE

PROTOKÓŁ DO KONWENCJI O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW (CMR)

STRONY NINIEJSZEGO PROTOKOŁU

BĘDĄCE STRONAMI Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

UZGODNIŁY, co następuje:

Artykuł 1

Dla celów niniejszego Protokołu, wyrażenie „Konwencja” oznacza Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Artykuł 2

Artykuł 23 Konwencji zostaje zmieniony w następujący sposób:

1) Ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Odszkodowanie nie może jednak przekraczać 8,33 jednostki rozrachunkowej za 1 kilogram brakującej wagi brutto.”

2) Do artykułu 23 dodaje się ustępy 7, 8 i 9 o następującym brzmieniu:

„7. Jednostka rozrachunkowa”, o której mowa w niniejszej Konwencji jest specjalnym prawem ciągnienia utworzonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kwota, o której mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu, zostanie przeliczona na walutę krajową Państwa Sądu, do którego wpłynął wniosek w sprawie, na podstawie wartości wspomnianej waluty w dniu oceny lub w dniu określonym przez Strony. Wartość waluty krajowej, w kontekście specjalnego prawa ciągnienia, państwa będącego członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zostanie obliczona zgodnie z metodą wartościowania stosowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i obowiązującą w dniu określonym dla jego operacji i transakcji. Wartość waluty krajowej państwa, które nie jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w odniesieniu do specjalnego prawa ciągnienia, zostanie obliczona w sposób określony przez to państwo.

8.  Jednakże, państwo, które nie jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i którego prawo nie zezwala na stosowanie postanowień ustępu 7 niniejszego artykułu, może w momencie ratyfikacji lub przystąpienia do niniejszego Protokołu albo w dowolnym późniejszym terminie, oświadczyć, że ograniczenie odpowiedzialności przewidziane w ustępie 3 niniejszego artykułu do zastosowania na terytorium wspomnianego państwa, wynosić będzie 25 jednostek monetarnych. Wymieniona w niniejszym ustępie jednostka monetarna odpowiada 10/31 gramom złota próby 0.900. Przeliczenie wspomnianej kwoty na walutę krajową powinno odbyć się zgodnie z prawem danego państwa.

9.  Obliczenie, o którym mowa w ostatnim zdaniu ustępu 7 niniejszego artykułu i przeliczenie, o którym mowa w ustępie 8 niniejszego artykułu powinno odbyć się w taki sposób, aby w walucie krajowej danego państwa w możliwie najbliższy sposób wyrazić tę samą rzeczywistą wartość kwoty określonej w ustępie 3 niniejszego artykułu, jaka została wyrażona w jednostkach rozrachunkowych. Dane państwo poinformuje Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych o sposobie obliczenia, stosownie do ustępu 7 niniejszego artykułu lub, w zależności od okoliczności, o wyniku przeliczenia, o którym mowa w ustępie 8 niniejszego artykułu, w momencie składania dokumentu określonego w artykule 3 Protokołu do Konwencji CMR, a także każdorazowo w momencie wystąpienia jakichkolwiek późniejszych zmian we wspomnianym sposobie obliczenia lub wyniku przeliczenia.”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół pozostaje otwarty do podpisu dla państw, które podpisały bądź przystąpiły do Konwencji oraz są członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej bądź zostały do niej przyjęte w charakterze doradczym, zgodnie z punktem 8 regulaminu tej Komisji.

2. Niniejszy Protokół pozostanie otwarty do przystąpienia dla państw, określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu, które są Stronami Konwencji.

3. Państwa, które mogą uczestniczyć w pewnych pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej stosownie do punktu 11 regulaminu tej Komisji, a także przystąpiły do Konwencji, mogą stać się Umawiającymi się Stronami niniejszego Protokołu po przystąpieniu do niego po jego wejściu w życie.

4. Niniejszy Protokół pozostanie otwarty do podpisania w Genewie od dnia 1 września 1978 roku do dnia 31 sierpnia 1979 roku włącznie. Po tej dacie pozostanie on otwarty do przystąpienia.

5.  Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez państwa, które ratyfikowały Konwencję lub do niej przystąpiły.

6. Ratyfikacja bądź przystąpienie będzie dokonane przez złożenie dokumentu u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

7. Każdy dokument ratyfikacji lub przystąpienia złożony po dacie wejścia w życie poprawki do niniejszego Protokołu dotyczącej wszystkich Umawiających się Stron lub po spełnieniu wszystkich warunków koniecznych do wejścia w życie takiej poprawki dotyczącej wszystkich Umawiających się Stron, będzie uznawany za odnoszący się do Protokołu zmienionego przez poprawkę.

Artykuł 4

1. Niniejszy Protokół wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu przez pięć państw, o których mowa w artykule 3 ustępy 1 i 2 niniejszego Protokołu, dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia.

2. Dla każdego państwa, które Protokół ratyfikuje lub do niego przystąpi po złożeniu dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia przez pięć państw, niniejszy Protokół wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia przez wymienione państwo.

Artykuł 5

1. Każda Umawiająca się Strona będzie mogła wypowiedzieć niniejszy Protokół przez notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2.  Wypowiedzenie nabierze mocy po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu przez Sekretarza Generalnego.

3. Każda Umawiająca się Strona, która przestaje być Stroną Konwencji, przestaje jednocześnie być Stroną Protokołu.

Artykuł 6

Jeżeli po wejściu w życie niniejszego Protokołu ilość Umawiających się Stron stanie się, skutkiem wypowiedzeń, mniejsza niż pięć, niniejszy Protokół przestanie obowiązywać od daty, w której ostatnie z tych wypowiedzeń nabierze mocy. Przestanie on także obowiązywać z datą wygaśnięcia Konwencji.

Artykuł 7

1.  Każde państwo może w chwili składania dokumentów ratyfikacji lub przystąpienia albo w dowolnym późniejszym czasie oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że niniejszy Protokół będzie miał zastosowanie do wszystkich lub części terytoriów, które reprezentuje ono w stosunkach międzynarodowych i w odniesieniu do którego złożyło oświadczenie, zgodnie z artykułem 46 Konwencji. Niniejszy Protokół będzie miał zastosowanie do terytorium lub do terytoriów wymienionych w notyfikacji, poczynając od dziewięćdziesiątego dnia po otrzymaniu tej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego, albo jeżeli w tym dniu Protokół nie wszedł jeszcze w życie, od daty jego wejścia w życie.

2. Każde państwo, które złoży zgodnie z poprzednim ustępem oświadczenie, mające na celu spowodowanie zastosowania niniejszego Protokołu do terytorium, które reprezentuje ono w stosunkach międzynarodowych, będzie mogło zgodnie z artykułem 5 wypowiedzieć Protokół w odniesieniu do tego terytorium.

Artykuł 8

Każdy spór między dwiema lub wieloma Umawiającymi się Stronami, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego Protokołu, którego Strony nie mogłyby rozstrzygnąć w drodze rokowań lub w inny sposób, może być wniesiony na żądanie którejkolwiek z zainteresowanych Umawiających się Stron do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w celu rozstrzygnięcia.

Artykuł 9

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie mogła w chwili podpisywania, ratyfikowania lub przystąpienia do niniejszego Protokołu oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że nie uważa się za związaną artykułem 8 niniejszego Protokołu. Inne Umawiające się Strony nie będą związane artykułem 8 niniejszego Protokołu wobec Umawiającej się Strony, która sformułuje takie zastrzeżenie.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, może być w każdej chwili wycofane drogą notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. Żadne inne zastrzeżenie do niniejszego Protokołu nie będzie dopuszczone.

Artykuł 10

1. Po upływie trzyletniego okresu obowiązywania niniejszego Protokołu, każda Umawiająca się Strona będzie mogła drogą ratyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych zażądać zwołania konferencji mającej na celu dokonanie przeglądu niniejszego Protokołu. Sekretarz Generalny powiadomi o tym żądaniu wszystkie Umawiające się Strony i zwoła konferencję przeglądową, jeżeli w terminie czterech miesięcy od daty notyfikacji skierowanej przez niego co najmniej jedna czwarta Umawiających się Stron powiadomi go o swej zgodzie na to żądanie.

2. Jeżeli konferencja zwoływana jest zgodnie z poprzednim ustępem, Sekretarz Generalny zawiadomi o tym wszystkie Umawiające się Strony i zaprosi je do przedstawienia w terminie trzech miesięcy propozycji, których rozpatrzenia przez konferencję życzyłby sobie. Sekretarz Generalny zakomunikuje wszystkim Umawiającym się Stronom tymczasowy porządek dzienny konferencji, jak również tekst tych propozycji, co najmniej na trzy miesiące przed datą otwarcia konferencji.

3. Sekretarz Generalny zaprosi na każdą konferencję zwołaną zgodnie z niniejszym artykułem wszystkie państwa wskazane w artykule 3 ustępy 1 i 2, jak również państwa, które stały się Umawiającymi się Stronami na podstawie artykułu 3 ustęp 3 niniejszego Protokołu.

Artykuł 11

Oprócz notyfikacji przewidzianych w artykule 10, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie notyfikował państwom, o których mowa w artykule 3 ustępy 1 i 2 niniejszego Protokołu, jak również państwom, które stały się Umawiającymi się Stronami, zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 niniejszego Protokołu, o:

a)  ratyfikacjach i przystąpieniach zgodnie z artykułem 3;

b)  datach wejścia w życie mniejszego Protokołu, zgodnie z artykułem 4;

c)  powiadomieniach otrzymanych zgodnie z artykułem 2 ustęp 2;

d)  wypowiedzeniach zgodnie z artykułem 5;

e)  wygaśnięciu niniejszego Protokołu zgodnie z artykułem 6;

f)  notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykułem 7;

g)  oświadczeniach i notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykułem 9 ustępy 1 i 2.

Artykuł 12

Po dniu 31 sierpnia 1979 roku oryginał niniejszego Protokołu zostanie złożony Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, który prześle jego należycie uwierzytelnione odpisy każdemu z państw, o których mowa w artykule 3 ustępy 1, 2 i 3 niniejszego Protokołu.

Sporządzono w Genewie dnia piątego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku. w jednym egzemplarzu, w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół w imieniu

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

— będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 października 2010 r.