PROGRAM współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007—2010,

podpisany w Warszawie dnia 21 maja 2007 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Arabskiej Republiki Egiptu, zwane dalej „Stronami”, dążąc do umocnienia przyjaznych stosunków i do dalszego rozwoju współpracy między obu krajami w dziedzinie kultury i edukacji, uzgodniły — zgodnie z artykułem 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r. — następujący program współpracy na lata 2007—2010.

I. NAUKA I EDUKACJA

Artykuł 1

Strony będą współpracowały w dziedzinie edukacji poprzez:

1)  wymianę doświadczeń z zakresu rozwoju edukacji;

2)  wymianę materiałów informacyjnych o programach nauczania i organizacji procesu dydaktycznego;

3)  popieranie współpracy między szkołami, placówkami oświatowymi i instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli;

4)  sprzyjanie inicjatywom mającym na celu poznanie kultur, wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów.

Zakres współpracy oraz warunki organizacyjne i finansowe zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 2

Strony będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi oraz innymi zainteresowanymi placówkami naukowymi obu krajów w zakresie wymiany:

1)  nauczycieli akademickich oraz naukowców i specjalistów, w celu prowadzenia zajęć, udziału w kongresach, seminariach naukowych, konferencjach. sympozjach itp.;

2)  informacji i publikacji naukowych.

Artykuł 3

Strony będą popierały współpracę między Polską Akademią Nauk w Warszawie a Akademią Badań Naukowych i Technologii w Kairze, realizowaną w oparciu o Porozumienie zawarte przez obie Akademie dnia 21 stycznia 1971 r.

Artykuł 4

Strony będą wspierały wzajemną wymianę lektorów języka polskiego i arabskiego. Szczegóły organizacyjne kontraktów oraz warunki finansowe uzgodnią w odrębnym porozumieniu polski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz egipskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.

Artykuł 5

Strona polska corocznie przyzna stypendystom Strony egipskiej 120 (sto dwadzieścia) miesięcy na staże naukowo-badawcze w różnych dziedzinach nauki, wolne od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

W ramach przyznanej liczby miejsc stażowych możliwa jest realizacja prac doktorskich, przy czym przedłużenie pobytu wymaga corocznego zgłaszania kandydata w ramach limitu danego roku akademickiego.

Artykuł 6

Strona egipska corocznie przyzna stypendystom Strony polskiej:

1)  40 (czterdzieści) miesięcy na staże naukowo-badawcze dla studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki, realizowane w egipskich uczelniach i instytucjach naukowych;

2)  80 (osiemdziesiąt) miesięcy dla Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Przyznane staże będą wolne od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Przedłużenia pobytów mogą następować z limitu roku następnego.

Artykuł 7

Strona egipska pomoże polskim arabistom przebywającym na stypendiach w Egipcie w realizacji ich programów naukowych poprzez zapewnienie opieki merytorycznej.

Artykuł 8

Obie Strony zapewnią, że dzieci członków personelu dyplomatycznego, administracyjnego i technicznego przedstawicielstw dyplomatycznych obu państw będą mogły podejmować naukę w uczelniach publicznych zgodnie z przepisami państwa przyjmującego.

Artykuł 9

Obie Strony będą wspierały współpracę szkół średnich, w tym wymianę uczniów i nauczycieli.

Obie Strony będą wspierały wymianę twórczości dziecięcej oraz twórczości skierowanej do dzieci, w tym:

1)  organizację dni kultury dziecięcej;

2)  informowanie się nawzajem o imprezach kulturalnych skierowanych do dzieci:

3)  promocję literatury dziecięcej.

Artykuł 10

Strony będą wymieniały doświadczenia w zakresie szkolnictwa specjalnego, w celu zapoznania się z metodami kształcenia osób poważnie upośledzonych.

II. MŁODZIEŻ I SPORT

Artykuł 11

Strony będą popierały rozwój kontaktów i współpracę młodzieży, a także będą wspierały współpracę między organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami zajmującymi się młodzieżą w obydwu krajach.

Artykuł 12

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu krajów.

Współpraca instytucji sportowych będzie obejmowała:

1)  popularyzację dyscyplin narodowych;

2)  wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i metodycznych:

3)  udział w seminariach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

4)  wymianę ekspertów w zakresie sportu masowego, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych.

Zainteresowane instytucje będą każdorazowo ustalały między sobą zasady wymiany oraz warunki finansowe.

III. KULTURA I SZTUKA

Artykuł 13

Strony będą prowadziły na zasadzie wzajemności wymianę ekspertów z różnych dziedzin kultury, w tym także ekspertów z zakresu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, w celu zapoznania się z działalnością kulturalną i artystyczną. Szczegóły tej współpracy zostaną ustalone drogą dyplomatyczną.

Artykuł 14

Strony będą popierały uczestnictwo w festiwalach i imprezach kulturalnych organizowanych w kraju drugiej Strony, w tym zwłaszcza:

1)  w Kairskim Biennale Sztuki, Międzynarodowym Triennale Grafiki w Kairze, w Kairskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym oraz w Kairskim Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych;

2)  w Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Filmów Królkometrażowych i Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym,

zgodnie z regulaminami tych imprez.

Artykuł 15

Strony będą wspierały wymianę zespołów muzycznych. Zakres współpracy oraz warunki organizacyjne i finansowe zostaną uzgodnione między zainteresowanymi zespołami.

Artykuł 16

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i stowarzyszeń filmowych obu krajów. Będą też popierać wzajemną organizacje przeglądów filmowych.

Strona polska wyraża zadowolenie z możliwości przekazywania swego doświadczenia Stronie egipskiej w zakresie przechowywania i archiwizacji filmów oraz szkolenia archiwistów. Współpraca w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniego porozumienia pomiędzy filmotekami narodowymi obu krajów.

Artykuł 17

Strony będą wspierały dwustronną współpracę teatralną poprzez:

1)  wymianę spektakli między zainteresowanymi teatrami;

2)  organizację wspólnych warsztatów teatralnych oraz seminariów poświęconych teatrowi na terytorium obu krajów;

3)  publikacje poświęcone teatrowi.

Artykuł 18

Strony będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy między instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami działającymi w sferze kultury.

Artykuł 19

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie folkloru poprzez:

1)  dokumentację spuścizny ludowej;

2)  wspieranie różnych form wymiany sztuki ludowej, zwłaszcza wystaw sztuki ludowej i amatorskiej;

3)  udział na zasadach wzajemności zespołów folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach folkloru organizowanych w obu krajach.

Artykuł 20

Obie Strony będą wspierały wymianę sztuki dziecięcej oraz twórczości skierowanej do dzieci, w tym poprzez:

1)  organizację dni kultury dziecięcej i młodzieżowej;

2)  informowanie się nawzajem o międzynarodowych imprezach kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży;

3)  wymianę dziecięcych grup artystycznych.

Artykuł 21

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie plastyki poprzez:

1)  wzajemną organizację wystaw w muzeach oraz galeriach państwowych i prywatnych;

2)  organizację wspólnych warsztatów i plenerów.

Szczegóły techniczne i finansowe tej współpracy zostaną określone między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 22

Strony będą sprzyjały inicjatywom mającym na celu wzajemne upowszechnianie znajomości utworów literackich, poprzez popieranie współpracy w dziedzinie tłumaczeń literatury.

Będą również popierały wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój bezpośredniej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami wydawców, krytyków, pisarzy i tłumaczy.

Strony będą popierały organizację spotkań autorskich, seminariów poświęconych literaturze, wizyt studyjnych ekspertów i krytyków literackich, a także warsztatów dla tłumaczy.

W Polsce warsztaty te będą organizowane przez Instytut Książki.

Strony będą popierać współpracę czasopism kulturalnych.

Artykuł 23

Egipska Najwyższa Rada Kultury — we współpracy z polskim Instytutem Książki -wyda w języku arabskim antologię poezji polskiej oraz serię współczesnej prozy polskiej. Wyboru tekstów do przekładów dokona Strona polska. Również Strona egipska dokona wyboru tekstów literackich do przekładu na język polski. Szczegóły dotyczące tej współpracy zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy oboma partnerami.

Artykuł 24

Strony będą popierały wzajemny udział w międzynarodowych targach książki organizowanych w kraju drugiej Strony, zgodnie z regulaminem tych imprez.

Artykuł 25

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę uczelni artystycznych obu krajów, polegającą na:

1)  wymianie grup studenckich oraz kadry pedagogicznej;

2)  udziale przedstawicieli uczelni artystycznych w konferencjach, seminariach, kolokwiach i sesjach, dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;

3)  wzajemnym informowaniu się o imprezach artystycznych, takich jak kursy. konkursy, warsztaty i festiwale.

Warunki finansowe współpracy uzgadniane będą bezpośrednio przez zainteresowane uczelnie.

Artykuł 26

Strony będą popierały inicjatywy podejmowane w zakresie ochrony i konserwacji materialnych dóbr kultury. W szczególności Strony będą współpracować za pośrednictwem właściwych instytucji przy identyfikacji, ewidencji, dokumentacji i ochronie dóbr kultury związanych z Polską, znajdujących się w Egipcie oraz dóbr kultury związanych z Egiptem, znajdujących się w Polsce.

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę pomiędzy Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. a Egyptian Supreme Council of Antiquities w zakresie wspólnej realizacji projektów konserwatorskich. Szczegółowe warunki i zakres tej współpracy zostaną uzgodnione między wymienionymi wyżej instytucjami.

Strony będą popierać wymianę naukowców oraz danych i publikacji pomiędzy specjalistycznymi instytucjami swoich krajów, a także wymianę informacji i doświadczeń w sektorach ochrony, konserwacji oraz odnowy zabytków i krajobrazu kulturalnego.

Strony zobowiązują się do współpracy w celu uniemożliwienia jakiegokolwiek nielegalnego importu i eksportu dóbr kultury i w tym celu zgodnie postanawiają podjąć odpowiednie inicjatywy.

Artykuł 27

Strony będą popierały współpracę pomiędzy instytucjami naukowymi zajmującymi się archeologią, w szczególności między Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A., a Supreme Council of Antiquities z siedzibą w Kairze.

Polscy członkowie misji archeologicznych oraz konserwatorzy zabytków i naukowcy prowadzący własne badania archeologiczne w Egipcie jako stypendyści Rządu RP korzystają z polskiej puli stypendialnej określonej w art. 6 niniejszego Programu. Strona egipska będzie im wydawać wizy wjazdowe zgodne z celem ich przyjazdu na okres do 3 (trzech) miesięcy, natomiast w przypadku pobytów dłuższych niż 3 (trzy) miesiące -„residence permit"

Strony będą popierały wymianę kanałem dyplomatycznym wystaw artystycznych oraz wystaw dotyczących dziedzictwa narodowego.

Artykuł 28

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie muzealnictwa, polegającą na wymianie informacji, doświadczeń i publikacji między instytucjami muzealnymi.

Strony będą także popierały wymianę wystaw obiektów muzealnych dotyczących starożytności. Szczegóły tej wymiany będą podlegały przepisom wewnętrznym obowiązującym w każdym kraju.

Muzeum Narodowe w Warszawie dołoży starań w celu zorganizowania w okresie ważności niniejszego Programu wystawy, prezentującej obiekty odkryte przez polskie misje archeologiczne w Egipcie. Szczegóły organizacyjne tej wystawy Strony uzgodnią w kontaktach bezpośrednich.

Artykuł 29

Każda ze Stron uzna prawa autorskie i pokrewne, przysługujące obywatelom i instytucjom drugiej Strony oraz ich następcom prawnym, niezależnie od miejsca pierwszego opublikowania utworów. Zapewni również ochronę tych praw na tych samych warunkach, które stworzone są jej własnym osobom fizycznym i prawnym na podstawie przepisów prawa wewnętrznego.

Artykuł 30

Strony będą popierały współpracę pomiędzy archiwami obu krajów, polegającą na wymianie — na zasadzie wzajemności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego — wydawnictw naukowych, mikrofilmów, kopii dokumentów oraz tekstów przepisów prawnych obowiązujących w dziedzinie archiwistyki.

Strony będą również wspierały wymianę archiwistów i ekspertów, przy czym warunki tej wymiany ustalane będą w drodze kontaktów roboczych między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 31

Strony będą wspierały wymianę książek, publikacji i periodyków.

Artykuł 32

Strony będą wspierały współpracę między polskimi instytucjami kulturalnymi i naukowymi a Biblioteką Aleksandryjską. Zasady tej współpracy zostaną określone przez zainteresowane strony.

IV. INFORMACJA

Artykuł 33

Strony będą sprzyjały współpracy inicjowanej przez swoje telewizje publiczne (Telewizja Polska S.A.. Egyptian Radio and Television Union), zwłaszcza w zakresie:

1)  ułatwiania pracy ekip telewizyjnych;

2)  ułatwiania udziału telewizji publicznej drugiej Strony w przeglądach i festiwalach telewizyjnych i filmowych;

3)  wymiany ofert programowych.

Strony będą popierać współpracę między telewizjami publicznymi obu krajów w ramach międzynarodowych organizacji: European Broadcasting Union (EBU) i Universite Radiophonique et Televisuelle Internationale (URTI).

Artykuł 34

Strony będą popierały współpracę inicjowaną przez publiczne radio.

V. INNE DZIEDZINY WSPÓŁPRACY

Artykuł 35

Kompetentne władze obu krajów będą wspierać współpracę podmiotów turystycznych oraz działania promocyjne, a także popierać wymianę informacji statystycznych i dotyczących uregulowań prawnych z dziedziny turystyki.

Artykuł 36

Strony będą popierały współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w dziedzinie kultury i edukacji, w tym w szczególności będą promować koordynację działań Stałych Przedstawicielstw obu krajów przy UNESCO w Paryżu, w celu realizacji interesujących je programów i projektów UNESCO.

W czasie Konferencji Generalnej UNESCO Obie Strony będą udzielać sobie wzajemnego poparcia dla zgłaszanych przez nie projektów rezolucji, w tym zwłaszcza dotyczących projektów regionalnych w programie UNESCO, w ramach których państwom członkowskim mogą być przydzielane specjalne, dodatkowe środki.

Obie Strony będą popierały na poziomie bilateralnym bezpośrednią współpracę między Narodowymi Komitetami UNESCO obu krajów w dziedzinie kultury i edukacji, w tym m.in. będą prowadzić wymianę wizyt pracowników obu Komitetów Narodowych ds. UNESCO, celem poznania różnych form działalności i możliwości osiągnięcia korzyści drogą realizacji wspólnych projektów. Egipskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego opłaci koszty podróży przedstawicieli egipskiego Komitetu Narodowego ds. UNESCO udających się do Polski. Polski Komitet ds. UNESCO opłaci koszty podróży swoich przedstawicieli udających się do Egiptu.

Obie Strony będą popierać działania podejmowane na forum UNESCO w ramach Dialogu Europejsko-Arabskiego, w tym zwłaszcza nawiązywanie w obu krajach partnerskiej współpracy między bliźniaczymi Szkołami Stowarzyszonymi UNESCO i prowadzenia szkoleń na ten temat dla nauczycieli tych szkół.

VI. WARUNKI ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Artykuł 37

Strona wysyłająca zgłosi Stronie przyjmującej kandydatów na wizyty krótkoterminowe — do 30 (trzydziestu) dni — wskazując:

1) artykuł Programu, w ramach którego zgłasza kandydatów;

2) program wizyty;

3) termin wizyty.

Po akceptacji Strony przyjmującej, Strona wysyłająca powiadomi z co najmniej 10 (dziesięcio) dniowym wyprzedzeniem o terminie przyjazdu i środku transportu.

Strona przyjmująca pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty podróży wewnątrz kraju wnikające z zaakceptowanego programu wizyty.

Slrona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym Programem będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

Artykuł 38

W terminie do 31 marca każdego roku każda ze Stron przedstawi drugiej Stronie, za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego swojego kraju, kandydatów na staże naukowo-badawcze, które będą realizowane w następnym roku akademickim.

Strona przyjmująca zapewni:

1)  zwolnienie z opłat za naukę w państwowych szkołach wyższych i innych jednostkach;

2)  możliwość bezpłatnego korzystania z bibliotek;

3)  możliwość odpłatnego korzystania z zakwaterowania w domach akademickich oraz wyżywienia w stołówkach akademickich.

Strona wysyłająca zapewni:

1)  stypendium pokrywające koszty utrzymania osób realizujących staże naukowo-badawcze;

2)  że osoby realizujące staże naukowo-badawcze (ewentualnie doktoraty) będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

Artykuł 39

Osoby, które podjęły naukę w ramach niniejszego Programu, również po jego wygaśnięciu będą kontynuowały naukę na ustalonych warunkach do czasu jej terminowego ukończenia.

Artykuł 40

Kwestie ulg lub zwolnienia z opłat za wizy dla artystów realizowane będą zgodnie z przepisami każdej Strony.

Artykuł 41

Niniejszy Program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2010 roku. Jego obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone do czasu podpisania kolejnego Programu, o ile żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji. W takim przypadku Program utraci moc obowiązującą w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia.

Podpisano Warszawie, dnia 21 maja 2007 roku. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.