PROGRAM WYKONAWCZY między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004–2006,

podpisany w Taszkiencie dnia 25 maja 2004 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej „Stronami”,

– pragnąc rozwijać suwerenne, partnerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu stosunki między obu krajami,

– przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, nauki i edukacji sprzyjać będzie zbliżeniu społeczeństw obu krajów i upowszechnianiu wiedzy na temat tradycji i współczesności kraju-partnera,

– kierując się zasadami zachowania pokoju, poszanowania praw ludzkich, otwartości, tolerancji oraz dialogu kultur,

– w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.,

uzgodniły, co następuje:

I. Nauka i edukacja

Artykuł 1

Strony będą współpracowały, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1) wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

2) kształcenie kadr w specjalnościach będących przedmiotem zainteresowania Stron;

3) popieranie współpracy między instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli;

4) popieranie organizowania konferencji, sympozjów, a także olimpiad i konkursów dla młodzieży.

Artykuł 2

Strony będą popierały nawiązywanie kontaktów i bezpośredniej współpracy między akademiami nauk, szkołami wyższymi oraz innymi zainteresowanymi jednostkami naukowo-badawczymi obu krajów w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowców i specjalistów w celu prowadzenia zajęć, udziału w kongresach, seminariach naukowych, konferencjach i sympozjach;

3) wymiany informacji i publikacji naukowych.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Artykuł 3

Strona polska przyzna rocznie Stronie uzbeckiej:

1) do czterech miejsc na studiach wyższych i studiach doktoranckich w zakresie różnych specjalności;

2) łącznie dziesięć miesięcy na stażach naukowo-badawczych trwających od jednego do dziewięciu miesięcy.

Artykuł 4

Strona uzbecka przyzna rocznie Stronie polskiej łącznie osiemnaście miesięcy na stażach naukowo-badawczych, trwających od jednego do dziewięciu miesięcy.

Artykuł 5

Strona polska, na zaproszenie Strony uzbeckiej, skieruje nauczycieli języka polskiego do pracy dydaktycznej do szkół i pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni Republiki Uzbekistanu.

Strona uzbecka okaże pomoc w organizacji nauki języka polskiego i w języku polskim dla obywateli Republiki Uzbekistanu, w tym obywateli pochodzenia polskiego.

Artykuł 6

Strona uzbecka, na zaproszenie Strony polskiej, skieruje nauczycieli języka uzbeckiego do pracy dydaktycznej do szkół i pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona polska okaże pomoc w organizacji nauki języka uzbeckiego.

II. Kultura i sztuka

Artykuł 7

Strony będą sprzyjały wymianie filmów na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych.

Artykuł 8

Strony będą popierały udział kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów organizowanych w swoich krajach, zgodnie z regulaminami tych imprez.

Artykuł 9

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie kinematografii między polskimi i uzbeckimi instytucjami i organizacjami.

Artykuł 10

Strony będą dążyły do zorganizowania koncertów i występów artystycznych w kraju partnera.

Artykuł 11

Strony będą popierały udział swoich zespołów i solistów w festiwalach artystycznych organizowanych w kraju partnera.

Artykuł 12

Strony będą dążyły do zorganizowania w kraju partnera wystawy sztuki dawnej lub współczesnej, warunki przeprowadzenia których zostaną ustalone między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 13

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i uzbeckimi. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 14

Strony będą dążyły, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony odnośnymi umowami międzynarodowymi, do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne.

Artykuł 15

Strony będą popierały współpracę bibliotek narodowych obu krajów w zakresie wymiany ekspertów, a także informacji i mikrofilmów. Strony będą dążyły do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa książek oraz działalności wydawniczej i bibliotecznej.

Artykuł 16

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i kopii dokumentów, w oparciu o bezpośrednie porozumienia między głównymi zarządami archiwów państwowych.

Artykuł 17

Strony będą się wzajemnie powiadamiały o organizowanych w swoich krajach sympozjach międzynarodowych, wystawach, festiwalach i konkursach i przekazywały sobie materiały wydane z okazji tych przedsięwzięć.

III. Informacja

Artykuł 18

Strony będą popierały wymianę informacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami w obu krajach. Strony będą wspierać wymianę publikacji i pomocy naukowych umożliwiających poznanie historii, geografii i kultury obu krajów.

Artykuł 19

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie radiofonii i telewizji.

IV. Młodzież i sport

Artykuł 20

Strony będą popierały rozwój kontaktów młodzieży obu krajów.

Artykuł 21

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu krajów.

Współpraca instytucji sportowych będzie obejmowała:

1) popularyzację narodowych dyscyplin sportu;

2) wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i metodycznych;

3) organizację seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

4) wymianę ekspertów w dziedzinie sportu masowego, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą zasady wymiany i jej warunki finansowe.

V. Warunki wymiany osobowej

Artykuł 22

Wymiana osobowa, na podstawie niniejszego Programu, będzie się odbywała w ramach: studiów doktoranckich, studiów wyższych, staży naukowo-badawczych, delegowania nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wizyt krótkoterminowych.

Artykuł 23

Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułów 3 i 4 Programu,

Strona przyjmująca zapewni:

1) bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich, bez wypłaty świadczeń stypendialnych;

2) odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim;

3) przekazanie do dnia 1 czerwca każdego roku odpowiedzi na temat przyjętych kandydatów i ich specjalności.

Strona wysyłająca zapewni:

1) pokrycie kosztów podróży do miejsca odbywania nauki lub stażu i z powrotem;

2) ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego;

3) przekazanie do dnia 31 marca każdego roku informacji o liczbie kandydatów i ich specjalnościach.

Artykuł 24

Nauczycielom i pracownikom naukowo-dydaktycznym, kierowanym na podstawie artykułu 5 Programu do pracy w szkołach i uczelniach w Republice Uzbekistanu, Strona uzbecka zapewni:

1) comiesięczną pensję (również za czas urlopu);

2) niezbędną opiekę medyczną w nagłych zachorowaniach i nieszczęśliwych wypadkach;

3) bezpłatne zakwaterowanie;

4) pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności związanych z wjazdem, pobytem i zatrudnieniem (bezpłatne: roczna, wielokrotna wiza wjazdowa i pobytowa, zezwolenie na podjęcie pracy, zameldowanie).

Strona polska pokryje koszty podróży nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Dokumenty kierowanych osób zostaną przekazane drogą dyplomatyczną.

Artykuł 25

Nauczycielom i pracownikom naukowo-dydaktycznym kierowanym na podstawie artykułu 6 Programu do pracy dydaktycznej w szkołach i uczelniach w Rzeczypospolitej Polskiej, Strona polska zapewni:

1) comiesięczną pensję (również za czas urlopu);

2) niezbędną opiekę medyczną w nagłych zachorowaniach i nieszczęśliwych wypadkach;

3) bezpłatne zakwaterowanie;

4) pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności związanych z wjazdem, pobytem i zatrudnieniem (bezpłatne: roczna, wielokrotna wiza wjazdowa i pobytowa, zezwolenie na podjęcie pracy, zameldowanie).

Strona uzbecka pokryje koszty podróży nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Dokumenty kierowanych osób zostaną przekazane drogą dyplomatyczną.

Artykuł 26

Osoby, które podjęły naukę na studiach wyższych, studiach doktoranckich oraz stażach przed wejściem w życie niniejszego Programu, będą kontynuować naukę do czasu jej ukończenia na wcześniej ustalonych warunkach.

VI. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 27

Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i kultury pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Artykuł 28

Spory i niejasności wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Programu Strony będą rozwiązywać poprzez konsultacje i negocjacje drogą dyplomatyczną.

Artykuł 29

Program wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2006 r.

Program pozostanie w mocy do wejścia w życie nowego Programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

PODPISANO w Taszkiencie dnia 25 maja 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst rosyjski będzie uważany za rozstrzygający.


Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Republiki Uzbekistanu


TEKST PROGRAMU W JĘZYKU ROSYJSKIM

(PDF)