PROGRAM WYKONAWCZY mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Tadýykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004—2006,

podpisany w Duszanbe dnia 27 wrzeúnia 2004 r.

Rzŕd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzŕd Republiki Tadýykistanu, zwane dalej „Stronami”,

— pragnŕc rozwijaă suwerenne, partnerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu stosunki mićdzy obydwoma krajami,

— przekonane, ýe wspóůpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki bćdzie sprzyjaůa zbliýeniu spoůeczeństw obu krajów i rozpowszechnianiu wiedzy na temat tradycji i wspóůczesnoúci kraju partnera,

— kierujŕc sić zasadami zachowania pokoju, poszanowania praw czůowieka, otwartoúci, tolerancji oraz dialogu kultur,

— w celu realizacji Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Tadýykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie w dniu 27 maja 2003 r.,

uzgodniůy, co nastćpuje:

I. Kultura i sztuka

Artykuů 1

Strony bćdŕ sprzyjaůy wymianie filmów na warunkach komercyjnych i niekomercyjnych.

Artykuů 2

Kaýda Strona bćdzie wspieraůa popularyzacjć filmów drugiej Strony oraz bćdzie zapraszaůa drugŕ Stronć do udziaůu w festiwalach mićdzynarodowych i przeglŕdach filmów organizowanych w swoich krajach, zgodnie z regulaminem tych imprez.

Artykuů 3

Strony bćdŕ popieraůy bezpoúredniŕ wspóůpracć w dziedzinie kinematografii mićdzy polskimi i tadýyckimi instytucjami i organizacjami.

Artykuů 4

Strony bćdŕ dŕýyůy do organizowania koncertów i wystćpów artystycznych na terytorium drugiej Strony.

Strony wymieniŕ, na zasadach wzajemnoúci, zespoůy folklorystyczne na Mićdzynarodowych Festiwalach Folkloru organizowanych w obu krajach.

Artykuů 5

Strony bćdŕ popieraůy udziaů swoich zespoůów i solistów w festiwalach artystycznych organizowanych w kraju partnera.

Artykuů 6

Strony bćdŕ popieraůy wspóůpracć instytucji i organizacji zwiŕzanych z ruchem amatorskim i sztukŕ ludowŕ. Strony umoýliwiŕ, na zasadach wzajemnoúci, wymianć specjalistów w obu dziedzinach.

Artykuů 7

Strony bćdŕ dŕýyůy do organizowania w kraju partnera wystaw sztuki wspóůczesnej lub dawnej. Szczegóůy wspóůpracy zostanŕ uzgodnione mićdzy zainteresowanymi instytucjami.

Artykuů 8

Strony bćdŕ popieraůy bezpoúredniŕ wspóůpracć w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków mićdzy zainteresowanymi instytucjami polskimi i tadýyckimi. Szczegóůy wspóůpracy zostanŕ uzgodnione mićdzy zainteresowanymi instytucjami.

Artykuů 9

Kaýda ze Stron, zgodnie z przepisami prawa obowiŕzujŕcymi w danym kraju oraz zgodnie z zawartymi przez obie Strony odpowiednimi umowami mićdzynarodowymi, bćdzie dŕýyůa do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiŕcych ich dziedzictwo kulturowe.

Artykuů 10

Strony bćdŕ popieraůy wspóůpracć swoich Bibliotek Narodowych w zakresie wymiany ekspertów, a takýe informacji i mikrofilmów. Strony bćdŕ dŕýyůy do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa ksiŕýek oraz dziaůalnoúci bibliotecznej i wydawniczej.

Artykuů 11

Strony bćdŕ dŕýyůy do zawarcia bezpoúrednich porozumień w dziedzinie archiwistyki mićdzy centralnymi zarzŕdami archiwów państwowych, w szczególnoúci w zakresie dostćpu do archiwów dla celów naukowych, spoůecznych i prawnych, wymiany doúwiadczeń, publikacji i mikrofilmów.

Artykuů 12

Strony bćdŕ wspieraůy bezpoúredniŕ wspóůpracć w dziedzinie radiofonii i telewizji.

II. Edukacja i nauka

Artykuů 13

Strony bćdŕ wspóůpracowaůy w dziedzinie edukacji i nauki, zwracajŕc szczególnŕ uwagć na nastćpujŕce zagadnienia:

1) wymianć informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

2) ksztaůcenie kadr w specjalnoúciach bćdŕcych przedmiotem zainteresowania obu Stron;

3) popieranie wzajemnej wspóůpracy mićdzy szkoůami i innymi instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli;

4) popieranie wspólnych imprez, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów naukowych dla dzieci i můodzieýy.

Artykuů 14

Strony bćdŕ popieraůy kontakty w celu nawiŕzania bezpoúredniej wspóůpracy mićdzy instytucjami naukowymi, szkoůami wyýszymi i innymi zainteresowanymi instytucjami naukowobadawczymi obu krajów, w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2) wymiany pracowników naukowodydaktycznych oraz naukowców i specjalistów w celu prowadzenia zajćă, udziaůu w kongresach, seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych;

3) wymiany informacji na temat publikacji naukowych.

Zainteresowane instytucje bćdŕ wspólnie okreúlaůy dziedziny i warunki finansowe wspóůpracy.

Artykuů 15 Strona polska przyzna rocznie Stronie tadýyckiej:

1)do 8 miejsc w szkoůach wyýszych, wolnych od opůat za naukć, bez úwiadczeń stypendialnych;

2) do 4 miejsc na studiach doktoranckich róýnych specjalnoúci, wolnych od opůat za naukć, bez úwiadczeń stypendialnych;

3) ůŕcznie 18 miesićcy na staýe naukowo-badawcze trwajŕce od 1 do 9 miesićcy, wolne od opůat za naukć, bez úwiadczeń stypendialnych.

Artykuů 16

Strona tadýycka przyzna rocznie Stronie polskiej 24 miesiŕce na staýe naukowo-badawcze, trwajŕce od 1 do 9 miesićcy, wolne od opůat za naukć, bez úwiadczeń stypendialnych.

Artykuů 17

Strona polska, na zaproszenie Strony tadýyckiej, skieruje nauczycieli jćzyka polskiego i pracowników dydaktycznych z zakresu innych przedmiotów do pracy w szkoůach i uczelniach Republiki Tadýykistanu.

Strona tadýycka udzieli wsparcia przy organizacji nauczania jćzyka polskiego i w jćzyku polskim dla obywateli Republiki Tadýykistanu, w tym osób pochodzenia polskiego.

Artykuů 18

Strona tadýycka, na zaproszenie Strony polskiej, skieruje nauczycieli i wykůadowców jćzyka tadýyckiego do pracy w szkoůach i uczelniach Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona polska udzieli wsparcia przy organizacji nauczania jćzyka tadýyckiego.

Artykuů 19

Strony bćdŕ sprzyjaůy wymianie informacji mićdzy swoimi odpowiednimi instytucjami. Strony bćdŕ wspieraůy wymianć publikacji i pomocy naukowych, umoýliwiajŕcych poznanie historii, geografii i kultury obu krajów.

III. Můodzieý i sport

Artykuů 20

Strony bćdŕ popieraůy rozwój kontaktów mićdzy můodzieýŕ obu krajów oraz wymianć informacji i wyników badań socjologicznych w dziedzinie pracy z můodzieýŕ i doúwiadczeń w zakresie pracy instytutów i instytucji socjalnych, udzielajŕcych pomocy psychologicznej, prawnej i innej můodym ludziom oraz ich rodzinom w dziedzinie propagowania zdrowego trybu ýycia, zapobiegania przestćpczoúci, narkomanii i HIWAIDS wúród můodzieýy.

Artykuů 21

Strony bćdŕ popieraůy rozwój kontaktów mićdzy zwiŕzkami i klubami sportowymi obu krajów.

Wspóůpraca instytucji sportowych bćdzie obejmowaůa:

1) popularyzacjć narodowych dyscyplin sportu;

2) wymianć doúwiadczeń oraz materiaůów naukowych i metodycznych;

3) organizacjć seminariów i szkoleń podnoszŕcych kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

4) wymianć ekspertów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez sportowych;

5) wymianć trenerów i instruktorów róýnych dyscyplin sportu.

Zainteresowane instytucje bćdŕ wzajemnie okreúlaůy zasady wymiany i warunki finansowe wspóůpracy.

IV. Warunki wymiany osobowej

Artykuů 22

Wymiana osobowa bćdzie sić odbywaůa w ramach: studiów doktoranckich, studiów wyýszych, odbywania staýy naukowo-badawczych, delegowania pracowników dydaktycznych i nauczycieli jćzyka polskiego, delegowania pracowników dydaktycznych i nauczycieli jćzyka tadýyckiego, jak równieý wizyt krótkoterminowych.

Artykuů 23

Osobom uczestniczŕcym w wymianie na podstawie artykuůów 15 i 16 programu:

Strona przyjmujŕca zapewni:

1) bezpůatnŕ naukć w państwowych szkoůach wyýszych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich;

2) informacjć o przyjćciu kandydatów na studia w terminie do końca czerwca bieýŕcego roku;

Strona wysyůajŕca zapewni:

1) pokrycie kosztów podróýy do miejsca odbywania nauki lub staýu i z powrotem;

2) ubezpieczenie (polisć) na wypadek nagůych zachorowań lub nieszczćúliwego wypadku, z wyjŕtkiem przypadków, gdy prawo do úwiadczeń zdrowotnych wynika z przepisów prawnych Strony przyjmujŕcej;

3) wypůatć úwiadczeń stypendialnych na pokrycie kosztów utrzymania;

4) wysůanie informacji o kandydatach i wybranych przez nich kierunkach do dnia 31 marca bieýŕcego roku.

Artykuů 24

Nauczycielom i pracownikom dydaktycznym kierowanym na podstawie artykuůu 17 programu do pracy w szkoůach i szkoůach wyýszych Republiki Tadýykistanu Strona tadýycka zapewni:

1) miesićczne wynagrodzenie (równieý za czas urlopu);

2) niezbćdnŕ opiekć lekarskŕ w nagůych zachorowaniach i nieszczćúliwych wypadkach;

3) bezpůatne zakwaterowanie;

4) pomoc przy dokonywaniu niezbćdnych formalnoúci zwiŕzanych z wjazdem, pobytem i zatrudnieniem (bezpůatna: wielokrotna wiza roczna, rejestracja i pozwolenie na pracć).

Strona polska pokrywa koszty podróýy nauczycieli i pracowników dydaktycznych z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Dokumenty zainteresowanych zostanŕ przekazane drogŕ dyplomatycznŕ.

Artykuů 25

Nauczycielom i pracownikom dydaktycznym kierowanym na podstawie artykuůu 18 programu do pracy w szkoůach i szkoůach wyýszych Rzeczypospolitej Polskiej Strona polska zapewni:

1) miesićczne wynagrodzenie (równieý za czas urlopu);

2) niezbćdnŕ opiekć lekarskŕ w nagůych zachorowaniach i nieszczćúliwych wypadkach;

3) bezpůatne zakwaterowanie;

4) pomoc w zaůatwieniu niezbćdnych formalnoúci zwiŕzanych z wjazdem, pobytem i zatrudnieniem (bezpůatna: wielokrotna roczna wiza, rejestracja i pozwolenie na pracć).

Strona tadýycka pokrywa koszty podróýy nauczycieli i pracowników dydaktycznych z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Dokumenty zainteresowanych przekazane zostanŕ drogŕ dyplomatycznŕ.

Artykuů 26

Osoby, które podjćty naukć na studiach wyýszych, studiach doktoranckich oraz staýach przed wejúciem w ýycie niniejszego programu, bćdŕ kontynuowaůy naukć do jej zakończenia na dotychczasowych warunkach.

V. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuů 27

Program nie wyklucza ewentualnej realizacji innych form wspóůpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki pod warunkiem, ýe bćdŕ uzgodnione drogŕ dyplomatycznŕ.

Artykuů 28

Program wchodzi w ýycie z dniem podpisania i bćdzie obowiŕzywaů do wejúcia w ýycie nowego programu, ale nie póęniej niý do dnia 31 grudnia 2007 r.

Podpisano w Duszanbe w dniu 27 wrzeúnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, kaýdy w jćzykach polskim, tadýyckim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty majŕ jednakowŕ moc. W razie rozbieýnoúci przy ich interpretacji tekst rosyjski bćdzie uwaýany za rozstrzygajŕcy.


W imieniu Rzŕdu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Rzŕdu Republiki Tadýykistanu