PROGRAM WYKONAWCZY między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004–2006,

podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Kirgiskiej, zwane dalej „Stronami”,

– pragnąc rozwijać suwerenne, partnerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu stosunki między obu krajami,

– przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki będzie sprzyjała zbliżeniu społeczeństw obu krajów i upowszechnianiu wiedzy na temat tradycji i współczesności kraju partnera,

– kierując się zasadami zachowania pokoju, poszanowania praw człowieka, otwartości, tolerancji oraz dialogu kultur,

– w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.,

uzgodniły, co następuje: