PROGRAM WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011—2013,

podpisany w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.

PROGRAM WYKONAWCZY

MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A RZĄDEM REPUBLIKI ARMENII

W DZIEDZINIE KULTURY, NAUKI I EDUKACJI

NA LATA 2011-2013

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Armenii, zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze potrzebę umacniania i rozwijania tradycyjnie dobrych i przyjaznych stosunków między obu krajami i narodami,

ufając, że współpraca w dziedzinie kultury, nauki i edukacji będzie sprzyjała zbliżaniu społeczeństw obu krajów, upowszechnianiu wiedzy na temat historii i współczesności kraju partnera oraz wzajemnej promocji swoich osiągnięć,

w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 roku,

uzgodniły, co następuje:

I. Kultura i sztuka

Artykuł 1

W dziedzinie kinematografii obie Strony będą popierały bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i innych podmiotów w zakresie produkcji filmów, świadczenia usług filmowych, wymiany filmów, organizacji wzajemnych pokazów filmowych i udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państw Stron, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

Artykuł 2

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie teatru między polskimi i armeńskimi instytucjami i organizacjami.

Artykuł 3

Strony będą dążyły do zorganizowania koncertów i występów artystycznych w państwie partnera.

Artykuł 4

Strony będą popierały udział swoich zespołów i solistów w międzynarodowych festiwalach artystycznych organizowanych w państwie partnera.

Artykuł 5

Strony będą dążyły do zorganizowania w kraju partnera wystawy sztuki dawnej lub współczesnej. Szczegóły zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 6

1.  Strony będą popierały współpracę instytucji i organizacji związanych z ruchem amatorskim i sztuką ludową.

2.    Strony będą popierały udział zespołów folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach folkloru organizowanych w państwie partnera.

Artykuł 7

1.Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami między zainteresowanymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi polskimi i armeńskimi. Szczegóły współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

2. Strony będą stwarzały warunki do wymiany doświadczeń w zakresie konserwacji zabytków, w tym organizacji szkoleń, warsztatów i pobytów studyjnych.

3.  Strony będą współdziałały na rzecz zachowania dóbr kultury stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe obydwu narodów.

Artykuł 8

Strony będą współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron oraz wiążącymi obie Strony konwencjami międzynarodowymi. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwa jednej Strony i nielegalnie wwiezione na terytorium państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi.

Artykuł 9

Strony będą popierały i rozwijały bezpośrednią współpracę pomiędzy bibliotekami obu państw.

Artykuł 10

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i kopii dokumentów archiwalnych (mikrofilmów lub skanów), zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z państw.

Artykuł 11

Strony rozważą możliwość zorganizowania Dni Kultury Polskiej w Republice Armenii i Dni Kultury Armeńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 12

Strony będą wspierały współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w dziedzinie kultury, edukacji i nauki oraz bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między swoimi Narodowymi Komitetami do spraw UNESCO.

II. Nauka i Edukacja

Artykuł 13

W ramach współpracy, Strony będą zwracały szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1)  wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

2)  kształcenie kadr w specjalnościach będących przedmiotem zainteresowania Stron;

3)  popieranie współpracy między szkołami i placówkami edukacyjnymi wszystkich szczebli;

4)  popieranie wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów dla młodzieży.

Artykuł 14

1. Strony będą popierały nawiązywanie kontaktów i bezpośredniej współpracy między akademiami nauk, szkołami wyższymi oraz innymi zainteresowanymi jednostkami naukowymi obu krajów w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2) wymiany pracowników dydaktycznych oraz naukowców i specjalistów w celu prowadzenia zajęć, udziału w kongresach, seminariach naukowych, konferencjach, sympozjach;

3)  wymiany informacji i publikacji naukowych.

2. Zainteresowane instytucje będą ustalały i określały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Artykuł 15

Strona polska przyzna rocznie Stronie armeńskiej:

1)  do 4 miejsc na studiach wyższych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;

2)  2 miejsca na studiach doktoranckich w różnych dziedzinach nauki, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;

3)  łącznie 10 miesięcy na stażach naukowo-badawczych, trwających od jednego do dziewięciu miesięcy, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Artykuł 16

Strona armeńska przyzna rocznie Stronie polskiej łącznie 18 miesięcy na stażach naukowo-badawczych, trwających od jednego do dziesięciu miesięcy, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Artykuł 17

Strona polska, na zaproszenie Strony armeńskiej, skieruje pracowników dydaktycznych — specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej do pracy w szkołach wyższych w Republice Armenii.

Artykuł 18

1.Strona polska, na zaproszenie Strony armeńskiej, skieruje nauczycieli języka polskiego do pracy dydaktycznej w szkołach na terytorium Republiki Armenii.

2.Strona armeńska stworzy możliwości nauki języka polskiego i nauki w języku polskim obywatelom armeńskim pochodzenia polskiego.

III. Informacja

Artykuł 19

Strony będą popierały wymianę informacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami w obu państwach. Strony będą popierały wymianę publikacji i pomocy naukowych umożliwiających poznanie historii, geografii i kultury obu krajów.

Artykuł 20

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie publicznej radiofonii i telewizji w obu państwach. Współpraca ta każdorazowo będzie realizowana na podstawie odrębnych dwustronnych porozumień zawieranych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

IV. Młodzież i Sport

Artykuł 21

Strony będą popierały wymianę młodzieży i współpracę między organizacjami i instytucjami młodzieżowymi obu państw prowadzoną na podstawie zawartych przez te organizacje umów.

Artykuł 22

1. Strony będą popierały bezpośrednie kontakty federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu państw.

2. Współpraca instytucji sportowych będzie obejmowała:

1)   popularyzację różnych sportów;

2)   wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i metodycznych;

3)   organizację seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i ekspertów sportowych;

4)   wymianę ekspertów w zakresie sportu dla wszystkich, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych;

5)   wymianę trenerów i szkoleniowców różnych sportów.

3. Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą zasady wymiany i warunki finansowe.

V. Wymiana osobowa

Artykuł 23

Wymiana osobowa będzie odbywała się w ramach: studiów wyższych, studiów doktoranckich, staży naukowo-badawczych, delegowania pracowników dydaktycznych — specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej, nauczycieli języka polskiego oraz wizyt krótkoterminowych.

Artykuł 24

W przypadku stanów nagłych mających miejsce podczas pobytu osób delegowanych w ramach niniejszego programu na terytorium drugiej Strony, Strona przyjmująca zapewni im opiekę medyczną. Strona wysyłająca zapewni, że osoba delegowana w ramach niniejszego programu będzie posiadała polisę ubezpieczeniową, spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium Strony przyjmującej, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.

Artykuł 25

Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułu 15 i artykułu 16 Programu:

1)  Strona przyjmująca zapewni:

a)  bezpłatną naukę lub staż w państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich,

b)  możliwość odpłatnego zakwaterowania w domu akademickim;

2)  Strona wysyłaj ąca zapewni:

a)  wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania,

b)  pokrycie kosztów podróży do miejsca odbywania nauki lub stażu i z powrotem,

c) przekazanie drogą dyplomatyczną, do końca kwietnia każdego roku dokumentów kandydatów na następny rok akademicki.

Artykuł 26

1.  Pracownikom dydaktycznym — specjalistom w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej oraz nauczycielom języka polskiego kierowanym do pracy w Republice Armenii na podstawie artykułu 17 i artykułu 18 Programu

1) Strona armeńska zapewni:

a)  miesięczne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za okres urlopu,

b)  bezpłatne zakwaterowanie z wyjątkiem opłat za rozmowy telefoniczne,

c)  niezbędną opiekę medyczną w ramach obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego w zakresie opieki zdrowotnej,

d)  pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem pracownika dydaktycznego — specjalisty w dziedzinie nauczania języka polskiego i literatury polskiej oraz nauczyciela języka polskiego (zezwolenie na podjęcie pracy, zameldowanie, roczna wiza i inne).

2)  Strona polska pokryje międzynarodowe i krajowe koszty podróży pracownika dydaktycznego — specjalisty w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej oraz nauczyciela języka polskiego do miejsca zatrudnienia i z powrotem.

2.   Strona polska przekaże dokumenty pracowników dydaktycznych — specjalistów w dziedzinie nauczania języka polskiego i literatury polskiej oraz nauczycieli języka polskiego drogą dyplomatyczną.

Artykuł 27

Osoby, które podjęły naukę na studiach wyższych, studiach doktoranckich oraz stażach przed wejściem w życie Programu, będą kontynuowały naukę do czasu jej ukończenia na wcześniej ustalonych warunkach.

VI. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 28

Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Artykuł 29

Strony mogą zmienić postanowienia Programu w drodze wymiany not dyplomatycznych nie później, niż na sześćdziesiąt dni przed upływem kolejnego roku kalendarzowego, co nastąpi w formie pisemnej, a zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurami obowiązującymi przy wejściu w życie niniejszego Programu.

Artykuł 30

Program wejdzie w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do czasu wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Podpisano w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, armeńskim i angielskim przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.


Z upoważnienia

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia

Rządu Republiki Armenii