PROGRAM WYKONAWCZY między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004—2006,

podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.


PROGRAM WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004—2006

PROGRAM OF IMPLEMENTATION

between the Government of the Republic of Poland and the Government of Georgia in the field of Culture, Science, Education, Youth and Sport for the years 2004—2006

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Gruzji, zwane dalej „Stronami“,

The Government of the Republic of Poland and the Government of Georgia, hereinafter referred to as “the Parties“,

— pragnąc rozwijać przyjazne, partnerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu stosunki między obu krajami, Wishing to develop friendly, partner-like relations between the two countries, based on mutual confidence,
— mając na uwadze bliskie związki historyczne Polski i Gruzji, a także w trosce o rozwój wzajemnych stosunków w przyszłości, Noting the close historie links between Poland and Georgia, and wishing to develop their relations in the future,
— przekonanie, że współpraca w dziedzinie kultury, nauki i edukacji będzie sprzyjała zbliżeniu społeczeństw obu krajów i upowszechnianiu wiedzy na temat historii i współczesności kraju partnera, Convinced that cooperation in the field of culture, science and education will enhance closer ties between the two countries and dissemination of knowledge about the history and present day of the other country,
— w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., Determined to implement the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Georgia on Cultural and Scientific Cooperation, done in Tbilisi on 20th April 1993,
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

1. Nauka i edukacja

1. Science and education

Artykuł 1

Article 1

Strony będą współpracowały, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1) wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

In their cooperation, the Parties shall devote particular attention to the following issues:

1) exchange of information on systems of education, plans of their development and directions of reforms;

2) kształcenie kadr w specjalnościach będących przedmiotem zainteresowania Stron;

2) training of staff in specialties of particular interest to the Parties;

3) popieranie współpracy między szkołami i instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli;

3) support for cooperation between schools and educational institutions of all levels;

4) popieranie wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów dla młodzieży.

4) support for joint scientific events, conferences, symposia, youth Olympiads of knowledge and competitions.

Artykuł 2

Article 2

Strony będą wspierały i rozwijały istniejącą współpracę między akademiami nauk oraz podległymi im jednostkami badawczymi oraz będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowo-badawczymi obu krajów w zakresie: The Parties shall encourage and develop the existing cooperation between the academies of sciences and their subordinate research units, and shall support establishment of direct cooperation between higher schools and other interested scientific — research centers of the two countries in the area of:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

1) joint scientific research;

2) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowców i specjalistów w celu prowadzenia zajęć, udziału w kongresach, seminariach naukowych, konferencjach, sympozjach;

2) exchange of research and didactical staff, as well as scientists and specialists for the purpose of conducting lectures, participation in congresses, scientific seminars, conferences and symposia;

3) wymiany informacji i publikacji naukowych.

3) exchange of scientific information and publications.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe. The interested institutions shall themselves determine the areas of cooperation and its financial arrangements.

Artykuł 3

Article 3

Strona polska przyzna rocznie Stronie gruzińskiej: Each year, the Polish Party shall grant to the Georgian Party:

1) do piętnastu stypendiów na dziewięciomiesięczne studia w uczelniach polskich dla studentów posługujących się językiem polskim — słuchaczy lektoratów języka polskiego z Państwowego Uniwersytetu im. I. Dzawakiszwilego w Tbilisi, Uniwersytetu Języka i Kultury im. I. Czawczawadzego w Tbilisi i Państwowego Uniwersytetu w Kutaisi;

1) up to fifteen scholarships for nine-month studies in Polish higher schools for students using the Polish language — participants in Polish — language courses at the lv. Javakhishvili Tbilisi State University, Chavchavadze Tbilisi State University of Language and Culture and the Kutaisi State University;

2) do dziesięciu miejsc na studiach wyższych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;

2) up to ten places for higher studies, with free tuition and without scholarship benefits;

3) dwa miejsca na studiach doktoranckich w zakresie różnych specjalności, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;

3) two places for doctoral studies in different specialties, with free tuition and without scholarship benefits;

4) łącznie dziesięć miesięcy na stażach naukowo-ba-dawczych, trwających od jednego do dziewięciu miesięcy, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

4) a total of ten months of scientific-research internships, lasting from one to nine months, with free tuition, without scholarship benefits.

Artykuł 4

Strona gruzińska przyzna rocznie Stronie polskiej łącznie trzydzieści miesięcy na staże naukowo-badaw-cze, trwające od jednego do dziewięciu miesięcy, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Article 4

Each year, the Georgian Party shall grant to the Polish Party a total of thirty months of scientific--research internships, lasting from one to nine months, with free tuition, without scholarship benefits.

Artykuł 5

Strona polska skieruje, zgodnie z zapotrzebowaniem Strony gruzińskiej, pracowników dydaktycznych — specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej do pracy w szkołach wyższych w Gruzji.

Article 5

The Polish Party shall delegate, as requested by the Georgian Party, didactical staff specializing in the Polish language and literaturę to work in higher schools in Georgia.

Artykuł 6

Strona polska, na zaproszenie Strony gruzińskiej, skieruje nauczycieli języka polskiego do pracy dydaktycznej w szkołach na terytorium Gruzji.

Article 6

At the invitation of the Georgian side, the Polish side shall delegate Polish language teachers to perform didactical work in schools on the territory of Georgia.

Strona gruzińska stworzy możliwość nauki języka polskiego i nauki w języku polskim obywatelom Gruzji pochodzenia polskiego. The Georgian side shall create conditions for the study of the Polish language and study in the Polish language for Georgian citizens of Polish descent.

II. Kultura i sztuka

Artykuł 7

Każda Strona będzie dążyła do popularyzacji filmów produkcji drugiej Strony na terytorium swojego państwa na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych.

II. Culture and art

Article 7

Each Party shall strive to popularize films produced by the other Party on the territory of its state, on a commercial and non-commercial basis.

Artykuł 8

Strony będą popierały udział kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów organizowanych w swoich krajach, zgodnie z regulaminami tych imprez.

Article 8

The Parties shall support participation of the film industry of the partner in international film festivals and film reviews organized in their countries, in compliance with the rules of such events.

Artykuł 9

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie teatru między polskimi a gruzińskimi instytucjami i organizacjami.

Article 9

The Parties shall support direct cooperation in the field of the theater between Polish and Georgian institutions and organizations.

Artykuł 10

Strony będą dążyły do zorganizowania koncertów i występów artystycznych w kraju partnera.

Article 10

The Parties shall strive to organize concerts and artistic performances in the country of the partner.

Artykuł 11

Strony będą popierały udział swoich zespołów i solistów w festiwalach artystycznych organizowanych w kraju partnera.

Article 11

The Parties shall support participation of their ensembles and soloists in art festivals organized in the country of the partner.

Artykuł 12

Strony będą dążyły do zorganizowania w kraju partnera wystawy sztuki współczesnej lub dawnej. Szczegóły zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje.

Article 12

The Parties shall strive to organize exhibitions of modern or old art in the country of the partner. The particulars shall be settled by the interested institutions.

Artykuł 13

Strony będą współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne, zgodnie z prawem wewnętrznym Stron oraz wiążącymi Strony odnośnymi umowami międzynarodowymi.

Article 13

The Parties shall cooperate to prevent illegal trafficking in cultural goods constituting their cultural heritage, in compliance with the domestic legislation of each Party and binding international agreements.

Artykuł 14

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i gruzińskimi. Szczegóły współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Article 14

The Parties shall support direct cooperation in the fields of archeology, museum management, and preservation and protection of monuments between the interested Polish and Georgian institutions. The particulars shall be determined by the interested institutions.

Artykuł 15

1. Strony będą popierały i rozwijały bezpośrednią współpracę między bibliotekami obu krajów.

Article 15

1. The Parties shall support and develop direct cooperation between libraries of the two countries.

2. Strony będą popierały wzajemne dokonywanie przekładów i publikowanie dzieł literackich drugiego kraju.

2. The Parties shall support the translating and publishing of literary works of the other country.

3. Strony będą sprzyjały nawiązywaniu kontaktów między wydawcami i księgarzami poprzez wymianę zaproszeń na międzynarodowe targi książki oraz inne przedsięwzięcia związane z literaturą, czasopiśmiennictwem i upowszechnianiem czytelnictwa.

3. The Parties shall encourage establishment of contacts between publishers and book-sellers through exchange of invitations to international book fairs and other events connected with literaturę, periodicals and promotion of readership.

Artykuł 16

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych oraz wymiany doświadczeń, publikacji i mikrofilmów, prowadzoną w oparciu o bezpośrednie porozumienia między centralnymi zarządami archiwów państwowych.

Article 16

The Parties shall support cooperation in the field of archive management, including access to archives for scientific, social and legał purposes and exchange of experience, publications and microfilms, based on direct agreements between the central state archives.

Artykuł 17

Strony będą popierały zorganizowanie Dni Kultury Polskiej w Gruzji i Dni Kultury Gruzińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Article 17

The Parties shall support organization of Days of Polish Culture in Georgia and Days of Georgian Culture in the Republic of Poland.

III. Informacja

III. Information

Artykuł 18

Strony będą popierały wymianę informacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami w obu krajach. Strony będą popierały wymianę publikacji i pomocy naukowych umożliwiających poznanie historii, geografii i kultury obu państw.

Article 18

The Parties shall support exchange of information between the relevant institutions of the two countries. The Parties shall support exchange of publications and teaching aids facilitating presentation of the history, geography and culture of the two countries.

Artykuł 19

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Article 19

The Parties shall support direct cooperation in the field of radio and television broadcasting.

IV. Młodzież i sport

IV. Youth and sports

Artykuł 20

Strony będą popierały rozwój kontaktów młodzieży obu krajów.

Article 20

The Parties shall support development of contacts between youth of the two countries.

Artykuł 21

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu krajów.

Article 21

The Parties shall support direct contacts between sports federations, associations and clubs of the two countries.

Współpraca instytucji sportowych będzie obejmowała: The cooperation of the sports institutions shall include:

1) popularyzację narodowych dyscyplin sportu;

1) popularization of the national sports disciplines;

2) wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i metodycznych;

2) exchange of experiences, as well as scientific and methodological materials;

3) organizację seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

3) organization of seminars and training sessions enhancing the qualifications of physical culture and sports specialists;

4) wymianę ekspertów w zakresie sportu masowego, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych;

4) exchange of experts dealing with mass sports, suppression of drugs abuse and security at sports events;

5) wymianę trenerów i szkoleniowców różnych dyscyplin sportowych.

5) exchange of coaches and training staff in various sports disciplines.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą zasady wymiany i warunki finansowe. The particulars, including financial arrangements, shall be settled by the interested institutions.

V. Warunki wymiany osobowej

V. Exchange of persons

Artykuł 22

Article 22

Wymiana osobowa będzie się odbywała w ramach: studiów doktoranckich, studiów wyższych, staży naukowo-badawczych, delegowania pracowników dydaktycznych — specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej i nauczycieli języka polskiego oraz wizyt krótkoterminowych. The exchange of persons shall take place in the framework of doctoral studies, higher studies, scientific-research internships, delegation of didactical staff specializing in the Polish language and literaturę and teachers of the Polish language, as well as short visits.

Artykuł 23

1. Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułu 3 punkt 1 programu:

Article 23

1. Persons participating in the exchange under article 3 point 1:

1) Strona przyjmująca zapewni:

1) the receiving Party shall provide with:

a) bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych,

a) tuition-free education in state higher shools,

b) wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania;

b) payment of scholarship benefits including room and board;

2) Strona wysyłająca zapewni:

2) the sending Party shall provide with:

a) pokrycie kosztów podróży do miejsca odbywania nauki i z powrotem,

a) return travel to the place of education,

b) ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego,

b) health and accident insurance, unless the regulations of the receiving country envisage the right to medical benefits.

c) przekazanie drogą dyplomatyczną do końca kwietnia każdego roku dokumentów kandydatów na następny rok akademicki.

c) information about the candidates for the next academic year — by the end of each April. The information shall be forwarded through diplomatic channels.

2. Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułu 3 punkty 2, 3, 4 i artykułu 4 programu:

2. Persons participating in the exchange under article 3 points 2, 3, 4 and article 4 of the Program:

1) Strona przyjmująca zapewni:

1) the receiving Party shall provide with:

a) bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich,

b) odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim;

a) tuition-free education in state higher schools and centers authorized to conduct doctoral studies,

b) payable accommodation in student dormito-ries;

2) Strona wysyłająca zapewni:

2) the sending Party shall provide with:

a) wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania,

a) payment of scholarship benefits covering room and board,

b) pokrycie kosztów podróży do miejsca odbywania nauki lub stażu i z powrotem,

b) return travel to the place of education or internship,

c) ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego,

c) health and accident insurance, unless the regulations of the receiving country provide for the right to medical benefits,

d) przekazanie drogą dyplomatyczną do końca kwietnia każdego roku dokumentów kandydatów na następny rok akademicki.

d) information about the candidates for the next academic year — by the end of each April. The information shall be forwarded through diplomatic channels.

Organem właściwym do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu jest ze Strony gruzińskiej Ministerstwo Edukacji i Nauki Gruzji, a ze Strony polskiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu. The competent bodies for implementation of the obligations of the present article from the Georgian side is the Ministry of Education and Science of Georgia and from the Polish side Minister of National Education and Sport.

Artykuł 24

Pracownikom dydaktycznym — specjalistom w dziedzinie języka i literatury polskiej oraz nauczycielom języka polskiego kierowanym na podstawie artykułu 5 i artykułu 6 programu do pracy w Gruzji Strona gruzińska zapewni:

Article 24

The Georgian Party shall provide didactical staff specializing in the Polish language and literaturę and teachers of the Polish language delegated to work in Georgia under article 5 and article 6 of the Program, with:

1) miesięczne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za czas urlopu;

1) monthly salaries and paid holidays;

2) niezbędną opiekę lekarską (z wyjątkiem leczenia przewlekłych chorób i usług protetycznych);

2) medical care (with the exception of protracted diseases and prosthetic dental services);

3) bezpłatne zakwaterowanie;

3) free accommodation;

4) pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem pracownika dydak-tycznego-specjalisty i nauczyciela (zezwolenie na podjęcie pracy, zameldowanie, roczna wiza i inne).

4) assistance with formalities involved in the employment of a didactical specialist and teacher (work permit, registration, one year visa and others).

Strona polska pokryje koszty podróży pracowników dydaktycznych-specjalistów i nauczycieli do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Strona polska przekaże dokumenty pracowników dydaktycznych-specjalistów i nauczycieli drogą dyplomatyczną. The Polish Party shall cover the costs of return travel to the place of work of the didactical specialists and teachers. The Polish Party shall convey the documents of the didactical specialists and teachers by diplomatic channels.
Organem właściwym do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu jest ze Strony gruzińskiej Ministerstwo Edukacji i Nauki Gruzji, a ze Strony polskiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu. The competent bodies for implementation of the obligations of the present article from the Georgian side is the Ministry of Education and Science of Georgia and from the Polish side Minister of National Education and Sport.

Artykuł 25

Osoby, które podjęty naukę na studiach wyższych, studiach doktoranckich oraz stażach przed wejściem w życie niniejszego programu, będą kontynuować naukę do czasu jej ukończenia na wcześniej ustalonych warunkach.

Article 25

Persons who begin higher studies, doctoral studies or internships before this Program comes into force, shall continue their education until its conclusion on conditions stipulated earlier.

VI. Postanowienia ogólne i końcowe

VI. General and finał provisions

Artykuł 26

Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i kultury pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Article 26

This Program shall not prejudice the possibility of implementing other forms of cooperation in the field of education, science and culture, on condition that they are agreed upon through diplomatic channels.

Artykuł 27

Strony mogą zmienić postanowienia niniejszego programu w drodze wymiany not dyplomatycznych nie później niż na sześćdziesiąt dni przed upływem kolejnego roku kalendarzowego, co nastąpi w formie pisemnej, a zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurami obowiązującymi przy wejściu w życie niniejszej Umowy.

Article 27

The Parties shall be able to amend the scope of this Program by exchange of diplomatic notes, not later than 60 days before the end of each year, which shall be done in written and shall come into force according to the procedures necessary for coming into force of the present Agreement.

Artykuł 28

Program niniejszy wejdzie w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do czasu wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Article 28

This Program shall enter into force on the day of its signing, and shall remain in force until the entry into force of a new program, but not later than until 31st December 2007.

PODPISANO w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, gruzińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający. DONE at Warsaw this 15 day of December 2004 in two originals, each in the Polish, Georgian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Gruzji

For the Government of the Republic of Poland

For the Government of Georgia