PROGRAM WYKONAWCZY do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005—2008,

podpisany w Warszawie dnia 21 września 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Wschodniej Republiki Urugwaju, zwane dalej „Stronami”,

działając zgodnie z Artykułem 11 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 1989 roku,

kierując się wspólnym pragnieniem rozwijania współpracy, pogłębiania więzi i zbliżenia obu narodów,

postanowiły:

I.    KULTURA

Artykuł 1

1. Strony postanawiają wymieniać informacje o własnej infrastrukturze kulturalnej w celu ułatwienia drugiej Stronie planowania popularyzacji swoich osiągnięć artystycznych.

2. W okresie obowiązywania niniejszego Programu Strony będą wymieniały informacje na temat najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych odbywających się na terytorium państw obu Stron.

Artykuł 2

Strony będą popierały udział swoich twórców w Biennale i Triennale sztuk plastycznych organizowanych na terytorium drugiej Strony i zobowiązują się przesłać sobie wzajemnie oraz z odpowiednim wyprzedzeniem regulaminy tych imprez.

Strona urugwajska przeanalizuje możliwość udziału swoich artystów plastyków w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w roku 2006.

Strony będą popierały współpracę instytucji i organizacji związanych z ruchem amatorskim i sztuką ludową.

Artykuł 3

Strony będą popierały kontakty i współpracę między instytucjami reprezentującymi artystów plastyków z obu krajów, przez wspieranie realizacji wspólnych przedsięwzięć: warsztatów, wystaw i innych rodzajów spotkań.

Artykuł 4

Strony będą wspierały wymianę specjalistów w dziedzinie sztuk plastycznych i nauczycieli akademickich między uczelniami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi obu krajów realizowaną w formie pobytów na terytorium państwa drugiej Strony mających na celu wygłoszenie wykładu i prowadzenie warsztatów.

Artykuł 5

Strony podejmą wysiłki zmierzające do wzniesienia pomnika Mikołaja Kopernika przed gmachem Obserwatorium Meteorologicznego w Montevideo.

Artykuł 6

Strony będą wspierały stałą wymianę i współpracę między muzeami obu krajów oraz rozwijały współpracę między instytucjami publicznymi i prywatnymi, sprawującymi opiekę nad dziedzictwem kulturalnym.

Artykuł 7

Strony będą wspierały wspólną prezentację w obu krajach wystaw fotograficznych artystów polskich i urugwajskich, a także będą ułatwiały kontakty między środowiskami fotografików obu krajów.

Artykuł 8

Strony będą popierały prezentację w obu krajach solistów i zespołów wykonujących muzykę klasyczną i ludową przez wspieranie organizacji koncertów, wymianę artystów i dyrygentów, zwłaszcza przy okazji ich tournee w krajach sąsiednich.

Strony będą również wspierały prezentacje dzieł współczesnych kompozytorów drugiej Strony poprzez wymianę partytur.

Artykuł 9

Strony będą popierały organizację warsztatów muzycznych: gry na instrumentach, kompozycji i interpretacji.

Artykuł 10

Strony będą nadal wspierały wymianę i współpracę między uczelniami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi obu krajów zajmującymi się nauczaniem muzyki oraz będą popierały organizowanie kursów i seminariów prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie.

Artykuł 11

Strona polska zachęca Stronę urugwajską do popierania udziału artystów urugwajskich w wydarzeniach muzycznych i zobowiązuje się przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem regulaminy festiwali: Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Strona urugwajska zachęca Stronę polską do popierania udziału artystów polskich w wydarzeniach muzycznych i zobowiązuje się przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem regulamin Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Montevideo.

Artykuł 12

Strony będą wspierały publiczne i prywatne inicjatywy mające na celu poszerzenie wzajemnych prezentacji dzieł, solistów i zespołów artystycznych

Artykuł 13

Strony będą popierały działalność Towarzystwa im. Fryderyka Chopina działającego w Montevideo (Asociación Frederic Chopin en Montevideo) i z uznaniem odnoszą się do jego działalności.

Artykuł 14

Strony będą, po ustaleniu warunków bezpośrednio z organizatorami, wspierały udział swoich artystów w festiwalach teatralnych organizowanych na terytorium drugiej Strony, zwłaszcza przy okazji ich tournee w krajach sąsiednich.

Artykuł 15

Strona polska będzie popierała udział urugwajskich artystów w następujących festiwalach w Rzeczypospolitej Polskiej:

a)    Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Konfrontacje Teatralne w Lublinie,

b)    Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta w Poznaniu.

Artykuł 16

Strony będą popierały, w miarę swoich możliwości, udział swojej kinematografii w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych imprez:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  Krakowskim Festiwalu Filmowym,

b) Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,

c)  Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Filmowym,

d) Festiwalu Filmów Latynoamerykańskich w Warszawie;

we Wschodniej Republice Urugwaju:

a)  Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Montevideo (Festival Internacional de Cine de Uruguay),

b) Festiwalu Kino (Festival Un Cine) w Punta.

Artykuł 17

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę archiwów filmowych, instytucji związanych z kinematografią oraz organizacji i producentów utworów audiowizualnych, w tym filmowych, obu krajów oraz wymianę filmów na zasadach komercyjnych i niehandlowych.

Strony będą popierały rozwój przedsięwzięć podejmowanych przez realizatorów i instytucje związane ze środkami audiowizualnymi i kinematografią, których celem jest koprodukcja filmowa.

Artykuł 18

Strony będą popierały wzajemne kontakty między instytucjami publicznej radiofonii i telewizji, zwłaszcza w zakresie udostępniania i wymiany materiałów telewizyjnych o tematyce kulturalnej.

Szczegółowe propozycje zostaną przekazane bezpośrednio przez zainteresowane współpracą instytucje.

Artykuł 19

Strony będą wzajemnie informowały się o najważniejszych targach książki, takich jak Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie i Międzynarodowe Targi Książki w Montevideo, oraz będą wspierały i ułatwiały uczestnictwo swoich pisarzy i wydawców w warsztatach i konferencjach organizowanych w ramach tych imprez na terytorium drugiej Strony.

Jako odpowiedź na udział Rzeczypospolitej Polskiej w Targach Książki w Montevideo Strona urugwajska rozważy możliwość zaprezentowania swojego stoiska narodowego na Targach Książki w Warszawie.

Artykuł 20

Strony będą popierały inicjatywy zmierzające do dokonywania przekładów i wydawania publikacji w swoich krajach książek autorów drugiego kraju.

Strony będą ułatwiały kontakty między wydawnictwami obu Stron

Artykuł 21

Strony będą popierały współpracę i wymianę między stowarzyszeniami i organizacjami pisarzy obu krajów.

Artykuł 22

Każda ze Stron będzie wspierała wysyłanie książek i materiałów audiowizualnych oraz informatycznych w celu aktualizowania materiałów konsultacyjnych w swojej Ambasadzie na terytorium drugiej Strony.

Artykuł 23

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i mikrofilmów.

Strony opracują i wymienią wykazy zespołów archiwalnych i kolekcji zawierających materiały dotyczące historii państwa drugiej Strony we własnych zbiorach.

Artykuł 24

1.     Strony będą wspierały wymianę informacji, doświadczeń i specjalistów w dziedzinie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturalnego.

2.     Strona urugwajska jest zainteresowana skorzystaniem z doświadczeń polskich ekspertów w dziedzinie konserwacji i odbudowy zabytkowych kompleksów urbanistycznych przy odbudowie zniszczonego centrum historycznego Montevideo.

Warunki współpracy w tym zakresie zostaną uzgodnione bezpośrednio przez zainteresowane instytucje, z udziałem Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Edukacji i Kultury Wschodniej Republiki Urugwaju.

Artykuł 25

Strony zobowiązują się przeanalizować formy współpracy mającej na celu zapobieganie wszelkiemu nielegalnemu wwozowi, wywozowi lub przewozowi dzieł sztuki i wszelkiego rodzaju dóbr kultury.

Artykuł 26

Strony zapewnią odpowiednią ochronę w dziedzinie praw autorskich i praw pokrewnych oraz zapewnią niezbędne środki i procedury do właściwego przestrzegania tych praw, zgodnie ze swymi przepisami wewnętrznymi oraz konwencjami międzynarodowymi, których są sygnatariuszami.

Artykuł 27

Strony będą popierały współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w dziedzinie kultury i nauki oraz na poziomie bilateralnym bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między swoimi komitetami narodowymi UNESCO.

Artykuł 28

Strony będą wspierały współpracę między architektami obu Stron. Szczegóły dotyczące tej współpracy będą ustalone między Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) i Stowarzyszeniem Architektów Wschodniej Republiki Urugwaju (Sociedad de Arquitectos del Uruguay).

Artykuł 29

Strony zobowiązują się popierać upowszechnianie wiedzy o pracy polskich uczonych i artystów działających we Wschodniej Republice Urugwaju i przyczyniać się do ukazywania wartości ich dorobku.

W związku z powyższym, Strony wyrażają zadowolenie, że z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Montevideo ufundowano tablicę pamiątkową poświęconą Czesławowi Straszewiczowi, pisarzowi, dziennikarzowi, założycielowi rozgłośni radiowej dla Polaków w Montevideo. Z okazji obchodów 100-lecia urodzin Straszewicza, tablicę umieszczono na Placu Gomensoro w pobliżu dawnego hotelu Rambla, gdzie pisarz mieszkał w latach 60. XX wieku.

Artykuł 30

Strony będą popierały rozpowszechnianie za pośrednictwem swoich środków społecznego przekazu wszelkich przedsięwzięć, jakie będą realizowane w okresie obowiązywania niniejszego Programu.

II. NAUKA, TECHNOLOGIA i INNOWACJA

Artykuł 31

W okresie obowiązywania niniejszego Programu Strony będą wymieniały informacje na temat najważniejszych przedsięwzięć naukowych odbywających się na terytorium obu Stron.

Artykuł 32

Strony będą się wzajemnie informowały o zainteresowaniu podjęciem współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji.

Informacja ta zostanie przekazana przez Strony odpowiednim jednostkom naukowym w celu nawiązywania współpracy.

Narodowa Dyrekcja do spraw Nauki, Technologii i Innowacji Ministerstwa Edukacji i Kultury Urugwaju (Dirección Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay) jest zainteresowana zawarciem Memorandum o Porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, które jest jej odpowiednikiem w Rzeczypospolitej Polskiej w celu pogłębienia współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji.

W związku z powyższym, Strona polska z zainteresowaniem oczekuje na konkretne propozycje współpracy Strony urugwajskiej.

Artykuł 33

Strony będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy jednostek naukowych w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych,

2) wymiany naukowców i badaczy,

3) umożliwienia osobom wymienionym w punkcie 2 niniejszego artykułu, odbycia stażów naukowo-badawczych w drugim kraju,

4)  wymiany informacji i publikacji naukowych,

5)  opracowywania programów zmierzających do popularyzacji nauki i przybliżeniu obywatelom zdobyczy nauki i technologii.

Artykuł 34

Strony będą popierały wymianę w dziedzinie zdrowia. Strona polska będzie popierała współpracę między Urugwajskim Honorowym Komitetem do spraw zapobiegania chorobom serca i układu krążeniowego (Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay) i odpowiednich polskich instytucji.

III. EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

Artykuł 35

Strony będą się wzajemnie informowały o zainteresowaniu podjęciem współpracy w określonych dziedzinach szkolnictwa wyższego.

Artykuł 36

Strony będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy szkół wyższych, w tym uczelni artystycznych w zakresie:

1)  prowadzenia wspólnych badań naukowych,

2) wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów, udziału w kongresach i seminariach,

3)  wymiany studenckiej.

Artykuł 37

Strony umożliwią studentom ostatnich lat studiów i nauczycielom akademickim odbycie w drugim kraju stażów w celach naukowo-badawczych.

Artykuł 38

Strony będą wspierały wymianę publikacji i dokumentacji dotyczących systemu oświaty i szkolnictwa wyższego każdej ze Stron oraz wymianę informacji o obowiązujących w tej dziedzinie uregulowaniach prawnych.

Artykuł 39

Strony zorganizują wizyty studyjne dla ekspertów w dziedzinie kształcenia ogólnego, zawodowego i kształcenia nauczycieli.

Szczegóły dotyczące trwania wizyt, ilości uczestników i tematyki zostaną określone drogą dyplomatyczną.

Artykuł 40

Strona polska będzie wspierała, poprzez współpracę z ośrodkami akademickimi oraz ze stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami we Wschodniej Republice Urugwaju, nauczanie swojego języka, historii i kultury.

Strona urugwajska będzie popierała upowszechnianie swojego języka, kultury i historii poprzez wspieranie podejmowanych inicjatyw.

Artykuł 41

Strony będą sprzyjały wymianie specjalistów w dziedzinie filozofii, jak również wspólnej publikacji prac z zakresu filozofii.

Strony będą współpracowały w rozwijaniu nowych technologii, w tym Internetu, dla upowszechniania wszystkich dziedzin filozofii.

Strona urugwajska prosi Stronę polską w szczególności o to, aby:

a)  wymiana specjalistów w dziedzinie filozofii dotyczyła logiki i teorii argumentacji,

b)  współpraca w dziedzinie publikacji dotyczyła bioetyki i epistemologii,

c)  rozwój i wykorzystanie nowych technologii, w tym Internetu, miały na celu przede wszystkim upowszechnianie etyki, estetyki i teorii argumentacji.

Artykuł 42

1.  Strony będą popierały współpracę międzynarodową młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wymiany między organizacjami młodzieżowymi obu krajów.

2.  Strony będą popierały wymianę informacji, ekspertów i publikacji w dziedzinie współpracy młodzieży.

Zainteresowane instytucje będą ustalały bezpośrednio zasady wymiany i warunki finansowe.

Artykuł 43

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty instytucji, stowarzyszeń, federacji i klubów sportowych obu krajów. Współpraca instytucji sportowych będzie obejmowała:

1.  popularyzację narodowych dyscyplin sportowych,

2.  wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i metodycznych odnoszących się do sportu,

3.  organizację seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,

4.  wymianę ekspertów w zakresie sportu masowego, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą zasady wymiany i warunki finansowe.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE I FINANSOWE

Artykuł 44

Postanowienia niniejszego Programu nie wykluczają realizacji innych przedsięwzięć, które obie Strony uznają za potrzebne i które zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 45

Dla realizacji projektów zaproponowanych w Programie, Strony mogą za obopólnym porozumieniem zwrócić się o współpracę i środki finansowe do źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych, takich jak organizacje międzynarodowe, kraje trzecie, fundacje.

Artykuł 46

Zakres i warunki finansowe współpracy będą ustalane bezpośrednio między zainteresowanymi współpracą instytucjami kulturalnymi, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi i instytucjami oświatowymi obu Stron.

A. WYMIANA OSÓB

Artykuł 47

Strony będą współpracowały w zakresie wymiany osób i realizacji wspólnych inicjatyw podejmowanych przez jednostki, instytucje i stowarzyszenia obu krajów, zobowiązując się do pokrywania kosztów zgodnie z finansowymi możliwościami każdego kraju.

Artykuł 48

O ile prawne przepisy obowiązujące w państwach Stron nie stanowią inaczej, wizyty, grupy robocze i delegacje będą realizowane według następujących zasad:

a)    Organizacja lub instytucja wysyłająca ponosi koszty przejazdu osób i przewozu bagaży w obie strony, od miejsca wyjazdu do stolicy.

b)    Organizacja lub instytucja przyjmująca ponosi koszty pobytu, jak zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie i transport wewnętrzny wynikający z uzgodnionego programu pobytu.

Artykuł 49

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie w ramach realizacji Programu będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

B. WYMIANA WYSTAW

Artykuł 50

1. Strona wysyłająca:

1)   pokrywa koszty transportu wystawy do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem,

2)   dostarcza niezbędne informacje i materiały do katalogu oraz program wystawy,

3)   pokrywa koszty ubezpieczenia ekspozycji na czas transportu w obie strony i jej prezentacji.

2. Strona przyjmująca:

1)   pokrywa koszty transportu ekspozycji do innych miejsc prezentacji na swoim terytorium,

2)   pokrywa koszty organizacji i promocji wystawy,

3)   pokrywa koszty pobytu komisarza wystawy,

4)   w przypadku uszkodzenia lub straty eksponatów, Strona przyjmująca nieodpłatnie dostarczy Stronie wysyłającej pełną dokumentację dotyczącą zaistniałej szkody w celu umożliwienia uzyskania odszkodowania od agencji ubezpieczeniowej. Strona przyjmująca nie może przeprowadzić żadnych prac związanych z restauracją uszkodzonych eksponatów bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej.

3.  Warunki organizacji wystaw będą bezpośrednio negocjowane przez realizujące je instytucje.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 51

Poszczególne przedsięwzięcia objęte Programem mogą być uzupełnione lub zmienione, a w uzasadnionych przypadkach przeniesione na następny okres.

Artykuł 52

Wygaśnięcie terminu ważności niniejszego Programu w niczym nie naruszy realizacji przedsięwzięć rozpoczętych w okresie jego obowiązywania, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł 53

Wszelkie kwestie sporne, które mogłyby wyniknąć podczas realizacji Programu, będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 54

Niniejszy Program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2008 roku. Jego obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone do czasu podpisania kolejnego Programu, o ile żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji. W takim przypadku Program utraci moc obowiązującą w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia.

Sporządzono w Warszawie, dnia 21 września 2005 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.