PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008—2010,

podpisany w Warszawie dnia 29 września 2008 r.

Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008 — 2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, zwani dalej ”Stronami”,

kierując się pragnieniem pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury i działając zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1
Współpraca w zakresie kultury

1. Strony będą rozwijały kontakty w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspierały bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi twórcami i stowarzyszeniami twórców, a także instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie kultury i sztuki.

2. Strony będą wspierały prezentowanie dzieł literackich, muzycznych, dramatycznych i sztuki plastycznej polskich i czeskich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

Artykuł 2
Teatr, muzyka i taniec

1. Strony, w ramach swoich możliwości i zgodnie z planami organizatorów, wspierać będą na zasadach wzajemności udział polskich i czeskich solistów oraz zespołów artystycznych w znaczących imprezach teatralnych, muzycznych oraz tanecznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Swoją uwagę skierują przede wszystkim na następujące przedsięwzięcia:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” w Lublinie,

b)  Festiwal Teatralny „BEZ GRANIC” w Cieszynie,

c)  Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” w Toruniu,

d)  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku Białej,

e) Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Kurorcie Duszniki (Duszniki Zdrój),

f) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu,

g) Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja” w Warszawie,

h) Łódzkie Spotkania Baletowe,

i) Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”,

j) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”;

2) w Republice Czeskiej:

a)  Międzynarodowy Festiwal „Divadlo” w Pilznie,

b)  Teatr regionów europejskich w Hradcu Kralowe,

c)  Festiwal Lalkarski „Skupova Plzen” w Pilznie Skupach (w latach parzystych),

d)  Międzynarodowy Festiwal Lalkarski „Spectaculo interesse” w Ostrawie (w latach nieparzystych),

e)  Praskie Quadriennale,

f)  Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Tańca i Teatru Ruchowego „Tanec Prana”,

g)  Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Janaćkuv maj” w Ostrawie,

h) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Etnicznej „Colours of Ostrava”,

i) Międzynarodowy Festiwal Pianina Jazzowego w Pradze,

j) Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach,

k) Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Praska Wiosna”,

l) Świętowacławski Festiwal w Ostrawie.

2. Strony będą, w miarę swoich możliwości, wspierały bezpośrednią współpracę między Instytutem Sztuki — Instytutem Teatralnym w Pradze a Instytutem Teatralnym Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, przede wszystkim w ramach projektu „Środkowoeuropejska architektura teatralna”, którego celem jest mapowanie i prezentacja rozwoju architektury teatralnej jako swoistej formy architektonicznej.

Artykuł 3
Sztuki plastyczne

Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę w zakresie sztuk plastycznych i przedstawiania twórczości czeskich artystów plastyków w Rzeczypospolitej Polskiej i polskich artystów plastyków w Republice Czeskiej. Szczególną uwagę skierują przy tym na projekty, przy których współpracują ze sobą Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Centrum Sztuki Współczesnej w Pradze.

Artykuł 4
Muzea i galerie

1.   Strony będą wspierały rozwój bezpośredniej współpracy między polskimi i czeskimi galeriami i muzeami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie tworzenia, przechowywania i prezentacji zbiorów muzealnych i galeryjnych jako integralnej części ruchomego dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.

2.   Strony będą wspierały współpracę organizacji i instytucji, o których mowa w ust. I, w przygotowaniu i realizacji wystaw, zapewnieniu uczestnictwa ekspertów w konferencjach, sympozjach, projektach naukowych i badawczych oraz w innych przedsięwzięciach specjalistycznych i kulturalnych. Swą uwagę skierują przede wszystkim na następujące przedsięwzięcia:

1)  projekt wystawowy „Międzynarodowe Triennale Sztuki Współczesnej”, który odbędzie się w Pradze w 2008 roku;

2)  projekt wystawowy „Kolor i Kształt”, przy którym współpracują Muzeum Narodowe w Pradze i Muzeum Narodowe we Wrocławiu (przewidywany termin realizacji — rok 2008 we Wrocławiu);

3)  projekt wystawowy „Świat Lalek Afrykańskich”, przy którym współpracują Morawskie Ziemskie Muzeum w Brnie i Muzeum Narodowe w Szczecinie (przewidywany termin realizacji — lata 2008 — 2009);

4)  projekt wystawowy o badaniach Mezopotamii, nad którym współpracują Morawskie Ziemskie Muzeum w Brnie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski (przewidywany termin realizacji — lata 2009 — 2010);

5)  opracowanie i wydanie Leksykonu Muzealników Górnego Śląska, który opracowują i którego koordynatorami są Śląskie Ziemskie Muzeum w Opawie, Muzeum Śląskie w Katowicach i Śląsko-Opolskie Muzeum w Opolu;

6)  czeska ekspozycja narodowa „Więźniowie z Czech w KL Auschwitz”, która jest zainstalowana w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;

7)  ekspozycja „Modernismus Czeski”, którą organizuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie;

8)  projekt wystawowy „Trzy rzeźbiarki. — Vera Janouśkova, Eva Kmentova, Alma Szapocznikow”, który organizuje Zarząd Zamku Praskiego w ramach cyklu Figura XX w 2008 roku;

9)  biennale designu graficznego w Brnie, które organizuje Morawska Galeria w Bmie.

3. Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę między polskim i czeskim Komitetem Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Artykuł 5
Dziedzictwo kulturowe

1. Strony będą, w ramach swoich kompetencji, współpracowały w zakresie ochrony ruchomego, nieruchomego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.

2.   Strony będą się wzajemnie informowały o przepisach prawnych dotyczących dziedzictwa kulturowego w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej oraz o swoich doświadczeniach w tym zakresie.

3.   Strony będą wspierały działania w zakresie ewidencji, dokumentacji i digitalizacji dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz wzajemnie informowały się o poczynionych postępach.

4.   Strony będą, zgodnie z normami prawa międzynarodowego oraz prawem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, na zasadach wzajemności i w ramach swoich kompetencji, zapobiegać nielegalnemu wywozowi dóbr kultury znajdujących się na terytorium tych państw, a także nielegalnemu handlowi tymi dobrami. Będą się również wymieniać informacjami i doświadczeniami w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania i efektywności odpowiednich przepisów Unii Europejskiej, które dotyczą wywożenia dóbr kultury i oddawania dóbr kultury nielegalnie wywiezionych z terenu jakiegokolwiek państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Artykuł 6
Współpraca w ramach międzynarodowych organizacji kulturalnych

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi ośrodkami Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), Międzynarodowej Unii Lalkarskiej (UNIMA), Międzynarodowej Organizacji Scenografów i Techników Teatralnych (OISTAT), Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folklorystycznych oraz Sztuki Ludowej (CIOFF), Międzynarodowej Organizacji Muzyki na Instrumenty Dęte (CISM), Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu Amatorskiego i Video (UNICA) oraz Międzynarodowej Organizacji Teatru Amatorskiego (AITA/IATA).

Artykuł 7
Prawa autorskie

Strony będą współpracować w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności w zakresie zapobiegania naruszeniom tych praw.

Artykuł 8
Tradycyjna kultura ludowa, twórczość amatorska oraz twórczość dzieci i młodzieży

1. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę polskich i czeskich instytucji oraz organizacji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w dziedzinie tradycyjnej kultury ludowej, twórczości amatorskiej oraz twórczości dzieci i młodzieży.

2. Strony zapewnią, w ramach swych kompetencji i zgodnie z programem organizatorów, udział polskich i czeskich zespołów, osób, członków jury i uczestników seminariów w znaczących imprezach odbywających się w danej dziedzinie kultury w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej. Szczególną uwagę skierują na następujące przedsięwzięcia:

1)  w Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem,

b)  Tydzień Kultury Beskidzkiej,

c)  Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze,

d)  Festiwal Regionalnych Chórów Dziewczęcych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu;

2)  w Republice Czeskiej:

a)  Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Strażnice”,

b)  Festiwal Czeskiego Teatru Amatorskiego „Jiraskuv Hronov”, z udziałem uczestników z zagranicy,

c)  Festiwal Amatorskich Teatrów Lalkarskich „Loutkafska Chrudim”,

d)  Festiwal Sztuki Chóralnej Jihlava,

e)  przegląd czeskich amatorskich filmów z udziałem uczestników z zagranicy „Ćesky lvićek” (Czeskie Lwiątko) w Uściu nad Orlicą,

f)  Ogólnokrajowy Konkurs i Wystawa Fotografii Amatorskiej w Svitavach.

Artykuł 9
Media audiowizualne

1. Strony będą, w ramach swoich kompetencji i stosownie do regulacji prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, wspierać bezpośrednią współpracę polskich i czeskich producentów filmowych, mającą na celu realizację filmów oraz świadczenie usług w zakresie przemysłu filmowego.

2. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę polskich i czeskich instytucji, organizacji i zrzeszeń działających w dziedzinie mediów audiowizualnych, w szczególności przede wszystkim w produkcji kinematograficznej. Będą wspierać bezpośrednią współpracę polskiego i czeskiego archiwum filmowego oraz wymianę filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych.

3. Strony będą wspierać udział polskich i czeskich artystów i specjalistów w międzynarodowych filmowych festiwalach, organizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, przy czym szczególną uwagę skierują na następujące przedsięwzięcia:

1)  w Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  Krakowski Festiwal Filmowy,

b)  Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Lubuskie Lato Filmowe” w Łagowie,

c)  Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,

d)  Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy,

e)  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE w Łodzi,

f)   Międzynarodowy Festiwal Filmowy ERA NOWE HORYZONTY;

2)  w Republice Czeskiej:

a)  Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karłowych Warach,

b)  Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Zlinie,

c)  Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „AniFest” w Trzeboni,

d)  Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Jihlawie,

e)  Międzynarodowy Festiwal Studencki FRESH FILM FEST w Karłowych Warach,

f)  Trzynieckie Lato Filmowe.

4.  Strony będą współpracować, w tym za pośrednictwem właściwych instytucji, w tworzeniu nowych przepisów prawnych sprzyjających rozwojowi rodzimej kinematografii.

5.  Strony będą wspierały wzajemne kontakty w zakresie radia publicznego i telewizji publicznej, przede wszystkim jednak dzieląc się i wymieniając się materiałem telewizyjnym dotyczącym wydarzeń kulturalnych.

Artykuł 10
Literatura i biblioteki

1. Strony będą wspierać działania ukierunkowane na wzajemne poznanie swojej literatury narodowej.

2. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę bibliotek narodowych obydwu państw, a także pozostałych polskich i czeskich bibliotek, muzeów literackich oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz rozwijanie współpracy w dziedzinie nowych technologii, szczególnie w celu zapewnienia szerokiego dostępu do dziedzictwa kulturowego zarówno specjalistom jak i całemu społeczeństwu.

3. Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi wydawnictwami, w szczególności w dziedzinie marketingu literatury pięknej i specjalistycznej na rynkach wydawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

4. Strony będą, w ramach swoich kompetencji, wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury czeskiej na język polski i dzieł literatury polskiej na język czeski.

Artykuł 11
Aktywność kulturowa mniejszości narodowych

Strony będą, w ramach swoich kompetencji, wspierać działalność kulturalną czeskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, w szczególności ich działalność wydawniczą w języku ojczystym.

Artykuł 12
Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Strony będą wspierały projekty realizowane w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Artykuł 13
Współpraca w ramach Unii Europejskiej

Strony będą, w ramach swoich kompetencji, wspierać współpracę polskich i czeskich instytucji i organizacji, które współpracują w dziedzinie kultury w ramach programów Unii Europejskiej.

Artykuł 14
Współpraca w ramach UNESCO

Strony będą, w ramach swoich kompetencji, wspierać współpracę Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Czeskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Artykuł 15
Współpraca transgraniczna

Strony będą kontynuowały współpracę w ramach Grupy Roboczej do spraw rozwoju kulturalnego przy Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej, zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy transgranicznej, podpisaną w Warszawie dnia 8 września 1994 r.

Artykuł 16
Wymiana specjalistów

1.   Strony mogą w okresie trwania niniejszego Programu Współpracy wymieniać specjalistów działających w dziedzinie kultury na robocze pobyty studyjne, każdego roku sześciu specjalistów ze strony polskiej i sześciu ze strony czeskiej. Pobyt jednej osoby będzie trwać do 14 dni.

2.   Wymiana specjalistów będzie realizowana zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, na następujących warunkach organizacyjnych i finansowych:

1)  Strona delegująca przekaże Stronie przyjmującej propozycję wysłania swoich kandydatów, najpóźniej na dwa miesiące przed planowaną datą realizacji pobytu. W propozycji powinno być wskazane:

a)  imię i nazwisko kandydata,

b)  nazwa instytucji lub organizacji, która w kraju przyjmującym będzie fachowym gwarantem pobytu,

c)  projekt programu pobytu łącznie z terminem jego realizacji,

d)  językowe kompetencje kandydata;

2)  Strona przyjmująca przekaże Stronie delegującej swoją decyzję o przyjęciu proponowanego kandydata na pobyt najpóźniej na 30 dni przed terminem planowanego pobytu;

3)  Strona delegująca zawiadomi Stronę przyjmującą o dokładnym terminie oraz sposobie (środku) transportu kandydata najpóźniej na trzy tygodnie przed datą planowanego pobytu;

4)  Strona delegująca pokrywa koszty przejazdu międzynarodowego do miejsca pobytu i z powrotem;

5)  Strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie oraz diety na wyżywienie i kieszonkowe;

6)  o ile wymaga tego zatwierdzony program pobytu, Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu na terenie swojego kraju.

Artykuł 17
Wymiana wystaw

Wymiana wystaw będzie realizowana na podstawie warunków organizacyjnych i finansowych uzgodnionych bezpośrednio przez organizatorów.

Artykuł 18
Postanowienia końcowe

1. Program nie wyklucza możliwości podejmowania przez Strony innych działań uzgodnionych drogą dyplomatyczną lub w drodze kontaktów roboczych.

2.   Spory związane z realizacją Programu będą rozwiązywane przez Strony w drodze negocjacji prowadzonych drogą dyplomatyczną.

3.   Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

4.   Okres obowiązywania Programu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Programu, o ile jedna ze Stron nie wypowie go na piśmie na sześć miesięcy przed upływem okresu obowiązywania.

Sporządzono w Warszawie dnia 29 września 2008 w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.