PROGRAM WSPÓŁPRACY między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009—2011,

podpisany w Seulu dnia 5 grudnia 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI KOREI W DZIEDZINIE KULTURY, NAUKI I EDUKACJI NA LATA 2009-2011

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Korei, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc rozwijać współpracę pomiędzy dwoma państwami w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, sportu i młodzieży,

kierując się postanowieniami Umowy Kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Korei sporządzonej w Warszawie, w dniu 9 czerwca 1993 roku,

uzgodniły następujący program na lata 2009-2011:

I. Kultura i sztuka

Artykuł 1

Strony popierają wysiłki na rzecz promocji współpracy w dziedzinie kinematografu.

Artykuł 2

Strony zachęcają do współpracy między muzeami, bibliotekami i instytucjami związanymi z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Artykuł 3

1.  Strony popierają bezpośrednią współpracę w zakresie wymiany ekspertów, informacji. doświadczeń i publikacji pomiędzy polskimi i koreańskimi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się archeologią oraz ochroną i konserwacją kulturowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

2.  Strony współpracują w celu zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i obrotowi dobrami kultury stanowiącymi ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony odnośnymi konwencjami międzynarodowymi.

Artykuł 4

Strony popierają współpracę i wymianę ekspertów z dziedziny kultury i sztuki oraz będą zachęcały do kontaktów, wymiany wystaw oraz wspólnych inicjatyw artystycznych w każdym z obu państw.

Artykuł 5

Strony popierają wymianę informacji na temat krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych oraz będą zachęcały do wzajemnego udziału w festiwalach, konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, które będą organizowane na terytorium obu państw.

Artykuł 6

Strony popierają współpracę w dziedzinie przedsięwzięć muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie przygotowań i organizacji obchodów Roku Fryderyka Chopina 2010.

Artykuł 7

Strony popierają rozwój współpracy w zakresie organizacji wymiany solistów i zespołów scenicznych, teatralnych, narodowych i ludowych zespołów tańca, muzyki i pieśni.

Artykuł 8

Strony popierają bezpośrednią współpracę między stowarzyszeniami artystów, projektantów i fotografików.

Artykuł 9

Strony popierają bezpośrednią współpracę między związkami pisarzy oraz wzajemną wymianę pisarzy.

Artykuł 10

Strony zachęcają do bezpośredniej współpracy między wydawcami i księgarzami obu państw oraz do ich wzajemnego udziału w wydarzeniach międzynarodowych dotyczących książki i wydawnictw w państwie drugiej Strony.

Artykuł 11

1.   W dziedzinie mediów Strony wspierają bezpośrednią współpracę między zainteresowanymi władzami i spółkami medialnymi obu państw.

2.   Strony wspierają współpracę i pomoc w programowaniu i przekazywaniu treści radiofonicznych oraz telewizyjnych dostarczanych przez drugą Stronę. Strony będą wspierały udział państwa drugiej Strony w międzynarodowych wydarzeniach dotyczących radia i telewizji.

Artykuł 12

Strony wspierają współpracę pomiędzy producentami i dystrybutorami produktów audiowizualnych i współpracę między grupami reprezentującymi autorów i wykonawców, instytucje muzyczne oraz teatry na podstawie odrębnej umowy zawartej między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 13

Strony przywiązują szczególną wagę do współpracy w zakresie przygotowań i organizacji Obchodów 20. Rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Korei, które przypadają w 2009 roku.

Artykuł 14

Strony uznają wagę spotkań Ministrów Kultury na forum ASEM (Asia — Europe Meeting) i będą aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach 4. Spotkania Ministrów Kultury ASEM (Asia — Europę Meeting), które odbędzie się w Polsce w 2010 roku.

Artykuł 15

Strony popierają współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń, publikacji archiwalnych oraz dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych.

Artykuł 16

Strony wspierają współpracę w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł 17

Strony popierają utworzenie ośrodka kulturalnego swojego państwa na terytorium państwa drugiej Strony, w celu promocji wymiany kulturalnej między Stronami i podejmą współpracę w sprawach dotyczących utworzenia i prowadzenia ośrodka kulturalnego drugiej Strony.

II. Nauka i edukacja

Artykuł 18

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi obu państw w zakresie:

1)  prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2)  wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć akademickich, udziału w kongresach i seminariach;

3)  wymiany studentów;

4)  wymiany informacji i publikacji naukowych.

Dziedziny współpracy i warunki finansowe będą uzgadniane między zainteresowanymi uczelniami i instytucjami obu państw.

Artykuł 19

Strony popierają wysiłki na rzecz upowszechniania języka, historii i kultury drugiego państwa.

Strony będą kierowały nauczycieli akademickich, specjalistów w zakresie swojego języka i literatury do szkół wyższych w porozumieniu z tymi szkołami wyższymi. Strony będą kierowały ww. nauczycieli akademickich do szkół wyższych wskazanych przez Stronę przyjmującą.

Prośba o skierowanie nowego nauczyciela akademickiego, specjalisty w zakresie swojego języka i literatury powinna być przekazana Stronie wysyłającej na co najmniej rok przed przewidywanym okresem zatrudnienia, celem umożliwienia załatwienia wszelkich formalności niezbędnych do jego przyjęcia.

Wniosek o skierowanie nowego nauczyciela akademickiego, specjalisty w zakresie swojego języka i literatury lub przedłużenie jego zatrudnienia na następny rok akademicki, Strony będą sobie przekazywały do 31 maja każdego roku.

Artykuł 20

Strona polska przyzna każdego roku Stronie koreańskiej:

1)  w łącznym wymiarze do 45 miesięcy stypendialnych na studia i/lub staże naukowe w publicznych szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla: studentów studiów Ił stopnia (magisterskich uzupełniających), uczestników studiów III stopnia (doktoranckich) oraz nauczycieli akademickich;

W powyższy limit będą wliczane osoby, które uzyskały zgodę obydwu Stron na przedłużenie pobytu na rok kolejny.

2)  3 stypendia dla studentów i wykładowców języka polskiego na letnie kursy języka i kultury polskiej, organizowane przez polskie publiczne szkoły wyższe.

Artykuł 21

Strona koreańska przyzna każdego roku Stronie polskiej:

1)  łącznie 48 miesięcy stypendialnych dla studentów studiów licencjackich, łącznie 24 miesięcy stypendialnych dla studentów studiów magisterskich, łącznie 36 miesięcy stypendialnych dla uczestników studiów doktoranckich.

W powyższy limit będą wliczane osoby, które uzyskały zgodę obydwu Stron na przedłużenie pobytu na kolejny rok (studia doktoranckie) lub na kolejne sześć miesięcy (studia magisterskie), ale nie dotyczy to studiów licencjackich. W przypadku osób pragnących uczestniczyć w przygotowawczym kursie języka koreańskiego, rząd koreański może zapewnić możliwość udziału przez 1 rok w takim kursie przed rozpoczęciem studiów akademickich. Odnośne stypendium zostanie udzielone zgodnie z przepisami dotyczącymi Programu Stypendialnego Rządu Koreańskiego.

2)  3 stypendia dla studentów na kursy języka koreańskiego i kultury, organizowane przez koreańskie uczelnie.

Powyższa liczba studentów objętych stypendiami może zostać zwiększona odpowiednio do całkowitej liczby stypendiów przyznawanych w ramach aktualnego Programu Stypendialnego Rządu Koreańskiego.

Artykuł 22

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej Programem, będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów państwa przyjmującego.

Artykuł 23

Strony będą wymieniały doświadczenia, materiały informacyjne i dydaktyczne z zakresu oświaty.

Artykuł 24

1.  Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między szkołami i placówkami edukacyjnymi obu państw.

2.  Zakres współpracy oraz warunki organizacyjne i finansowe będą uzgadniane między zainteresowanymi wymianą i współpracą podmiotami.

III. Sport i młodzież

Artykuł 25

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie kultury fizycznej i sportu między zainteresowanymi organizacjami obu państw, a zwłaszcza w zakresie inicjowania wymiany ekspertów, trenerów oraz sportowców różnych dyscyplin, wymiany informacji na temat rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz systemów szkolenia sportowców, organizacji spotkań, konferencji, sympozjów i seminariów.

Artykuł 26

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę młodzieży oraz organizacji młodzieżowych obu państw, jak również związanych z tym, wymianę informacji i doświadczeń.

Artykuł 27

Strony będą popierały wymianę doświadczeń w dziedzinie organizowania międzynarodowych zawodów, wdrażania badań naukowo-medycznych dotyczących kultury fizycznej i sportu, technik informatycznych i lokalnych systemów komputerowych do przekazywania i przetwarzania danych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 28

Strony będą informowały się wzajemnie o krajowych i międzynarodowych wydarzeniach sportowych. Będą również popierały wzajemny udział delegacji sportowych w imprezach odbywających się na terytorium obu państw.

IV.Postanowienia ogólne i finansowe

Artykuł 29

Podejmowane w ramach Programu działania i wymiana osób będą realizowane zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w obu państwach. Kwestie nie uregulowane Programem będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną. Realizacja współpracy i wymiany będzie zależała od możliwości finansowych obu Stron.

Artykuł 30

Wymiana w ramach Programu delegacji, ekspertów i innych osób, o ile nie jest przedmiotem odrębnych umów, będzie realizowana na następujących warunkach finansowych:

1)   Strona wysyłająca może pokryć koszty transportu międzynarodowego do stolicy państwa przyjmującego i z powrotem;

2)  Strona przyjmująca pokryje, zgodnie z jej wewnętrznymi przepisami, koszty zakwaterowania, transportu oraz diety na terenie swojego państwa.

Artykuł 31

Z wyjątkiem przypadków, kiedy zainteresowane instytucje ustalą inaczej, wystawy organizowane w ramach Programu, odbędą się na następujących warunkach finansowych:

Strona przyjmująca pokryje koszty urządzenia wystawy, w tym transportu międzynarodowego w obie strony, transport miejscowy, zapewni bezpieczeństwo eksponatów i odpowiednie miejsce do zaprezentowania wystawy, dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dla rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu ubezpieczenia w razie utraty lub uszkodzenia eksponatów oraz pokryje koszty ubezpieczenia eksponatów przez cały okres otwarcia wystawy.

Artykuł 32

Strony będą rozstrzygać rozbieżności i spory, które mogą wystąpić w trakcie realizacji Programu lub interpretację jego artykułów na drodze negocjacji i konsultacji.

Artykuł 33

Za zgodą obu Stron, Program może być zmieniony i uzupełniony w formie odrębnych protokołów, które będą stanowiły jego integralną część.

Artykuł 34

Program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2011 roku. Program będzie stosowany do dnia wejścia w życie nowego Programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Podpisano w Seulu w dniu 05.12.2008 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy z egzemplarzy sporządzony został w polskiej, koreańskiej i angielskiej wersji językowej, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.