PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013,

podpisany w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.

Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Gruzji, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc rozwijać przyjazne i partnerskie stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu,

podkreślając bliskie związki historyczne Rzeczypospolitej Polskiej z Gruzją, a także w trosce o rozwój wzajemnych stosunków w przyszłości,

przekonane, że współpraca w dziedzinie nauki, edukacji i kultury będzie sprzyjała zbliżeniu obu państw i upowszechnianiu wiedzy na temat ich historii i współczesności,

w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.,

uzgodniły, co następuje:

I. Nauka i Edukacja

Artykuł 1

Strony będą współpracowały zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1)  wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

2)   kształcenia kadr w specjalnościach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania Stron;

3) popieranie współpracy między szkołami, placówkami oświatowymi i instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli;

4)  popieranie wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów dla młodzieży.

Artykuł 2

1. Strony będą wspierały i rozwijały istniejącą współpracę pomiędzy akademiami nauk oraz ich placówkami badawczymi oraz będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy między uczelniami oraz innymi instytucjami naukowo-badawczymi obu państw w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2) wymiany naukowców, pracowników dydaktycznych oraz specjalistów w celu prowadzenia wykładów oraz udziału w kongresach, seminariach, konferencjach i sympozjach;

3) wymiany naukowych informacji i publikacji.

2. Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Artykuł 3

1. Każdego roku Strona polska przyzna Stronie gruzińskiej:

1) do piętnastu stypendiów dla studentów znających język polski — uczestników lektoratów języka polskiego z akredytowanych uczelni gruzińskich, na odbywanie przez okres 9 miesięcy studiów wyższych w polskich uczelniach publicznych;

2)  do dziesięciu miejsc na studiach wyższych, wolnych od opłat, bez świadczeń stypendialnych;

3) do dwóch miejsc na studiach doktoranckich w zakresie różnych specjalności, wolnych od opłat, bez świadczeń stypendialnych;

4) łącznie do dziesięciu miesięcy na stażach naukowych, trwających od jednego do dziewięciu miesięcy, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

2. Każdego roku Strona gruzińska przyzna Stronie polskiej do dziesięciu stypendiów dla studentów w akredytowanych uczelniach gruzińskich.

3.  Liczba stypendiów dla studentów gruzińskich oraz liczba miejsc na różne formy kształcenia, o których mowa w ustępie 1 Programu, będzie uzależniona od liczby miejsc na staże naukowe oferowane przez Stronę gruzińską na podstawie artykułu 4 oraz warunków finansowych odbywania tych staży.

Artykuł 4

Każdego roku Strona gruzińska, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji a akredytowanymi uczelniami gruzińskimi, przyjmie kandydatów Strony polskiej na staże naukowe w Gruzji. Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą limity miejsc, dziedziny współpracy oraz warunki finansowe odbywania staży naukowych.

Artykuł 5

Strona polska, zgodnie z zapotrzebowaniem Strony gruzińskiej, skieruje nauczycieli akademickich — specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej do pracy w akredytowanych szkołach wyższych Gruzji.

Artykuł 6

1. Strona polska, zgodnie z zapotrzebowaniem Strony gruzińskiej, skieruje nauczycieli języka polskiego do pracy w szkołach średnich w Gruzji.

2. Strona gruzińska stworzy warunki do nauki języka polskiego i nauki w języku polskim.

3.  Strona polska stworzy warunki do nauki języka gruzińskiego i nauki w języku gruzińskim.

II. Warunki wymiany

Artykuł 7

Wymiana osobowa będzie polegała na delegowaniu studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących badania naukowe oraz nauczycieli akademickich i nauczycieli.

Artykuł 8

1. Zgodnie z artykułem 3, 4, 5 i 6 Programu Strona gruzińska będzie świadczyła pomoc dla studentów, doktorantów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich — specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej oraz nauczycieli języka polskiego w sprawach związanych z organizacją ich pobytu i zatrudnienia (wizy wjazdowe, przedłużenie pozwolenia na pobyt, zezwolenie na pracę itp.).

2. Strona polska pokryje koszty podróży w obie strony dla nauczycieli akademickich i nauczycieli, o których mowa w art. 5 i 6, oraz przekaże ich dokumenty drogą dyplomatyczną.

3. Minister Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Gruzji zgodnie z artykułem 6 ustalą organy właściwe do realizacji wzajemnych zobowiązań.

Artykuł 9

Osoby, które podjęły naukę na studiach wyższych i stażach przed wejściem w życie niniejszego Programu będą kontynuowały naukę do czasu jej ukończenia na wcześniej ustalonych warunkach, zgodnie z ustawodawstwem danego państwa.

Artykuł 10

Warunki dotyczące projektów, programów i innych wspólnych przedsięwzięć zostaną określone w każdym przypadku przez zawarcie konkretnych porozumień lub wymianę korespondencji.

Artykuł 11

Osoba delegowana w ramach niniejszego Programu będzie posiadała polisę ubezpieczeniową, spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium Strony przyjmującej, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.

Artykuł 12

Wcześniejszy program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, pod warunkiem uzgodnienia ich na drodze dyplomatycznej.

III. Kultura i sztuka

Artykuł 13

Strony będą popierały udział w festiwalach sztuki organizowanych w innych krajach. Przedmiotem szczególnej troski Stron będzie zorganizowanie siostrzanych festiwali teatru polskiego w Gruzji i teatru gruzińskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 14

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między artystami oraz poszczególnymi instytucjami i organizacjami.

Artykuł 15

Strony będą popierały wzajemny udział, na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych, w festiwalach filmów organizowanych w swoich państwach.

Artykuł 16

Strony dokonają wymiany wystaw sztuki, w tym sztuki współczesnej. Strony będą popierały współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych, w tym wymianę wystaw sztuki dawnej i współczesnej, wymianę artystów i twórców sztuki. Szczegóły zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 17

Strony rozważą możliwość realizacji inicjatyw prowadzących do wzmocnienia współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Gruzją, szczególnie w zakresie publikacji książek, kinematografii, archiwistyki, dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków, teatru, muzyki, sztuk wizualnych, ruchu amatorskiego i kultury ludowej oraz praw autorskich.

Artykuł 18

Strony będą współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne, zgodnie z prawem wewnętrznym Stron oraz obowiązującymi umowami międzynarodowymi.

Artykuł 19

Strony będą współpracowały na rzecz konserwacji dzieł malarstwa polskiego w Gruzji oraz przygotowania wystawy malarstwa polskiego ze zbiorów gruzińskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 20

Strony będą współpracowały w dziedzinie dokumentacji i konserwacji nagrobków polskich znajdujących się na zabytkowych cmentarzach w Gruzji.

Artykuł 21

Strony wspólnie zadbają o upamiętnienie postaci wybitnego polskiego naukowca Ludwika Młokosiewicza w Lagodechi. Strony deklarują wszechstronną pomoc na rzecz utworzenia muzeum wybitnego biologa w Lagodechi.

Artykuł 22

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, zarządzania muzeum, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami i organizacjami obu państw. Szczegóły współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 23

Strony będą popierały i rozwijały bezpośrednią współpracę między bibliotekami obu państw. Strony będą popierały wzajemne dokonywanie przekładów i publikowanie dzieł literackich drugiego państwa.

Strony będą sprzyjały nawiązywaniu kontaktów między wydawcami i księgarzami przez wymianę zaproszeń na międzynarodowe targi książki oraz inne przedsięwzięcia związane z literaturą, czasopiśmiennictwem i upowszechnianiem czytelnictwa.

Artykuł 24

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych oraz w dziedzinie wymiany doświadczeń, publikacji, mikrofilmów i kopii cyfrowych, prowadzoną na podstawie bezpośrednich porozumień między centralnymi organami archiwów państwowych.

Artykuł 25

Strony będą popierały wymianę informacji między odpowiednimi instytucjami w obu państwach. Strony będą popierały wymianę publikacji i podręczników w celu poznania historii, geografii i kultury obu państw.

Artykuł 26

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz bezpośrednie kontakty redakcji gazet i czasopism.

Artykuł 27

Strony będą popierały współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz bezpośrednią współpracę między swoimi Komitetami Narodowymi do spraw UNESCO.

IV. Młodzież i Sport

Artykuł 28

Strony będą popierały rozwój kontaktów pomiędzy młodzieżą w obu krajach.

Artykuł 29

1.Strony będą popierały bezpośrednie kontakty federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu państw.

2.Współpraca organizacji sportowych będzie obejmowała:

1) popularyzację różnych sportów;

2) wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i metodycznych;

3) organizację seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i ekspertów sportowych;

4)  wymianę ekspertów w zakresie sportu dla wszystkich, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych;

5) wymianę trenerów i szkoleniowców różnych sportów.

3.Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą zasady wymiany i warunki finansowe.

Artykuł 30

Strony mogą wprowadzać, w formie pisemnej, poprawki do niniejszego Programu. Wejdą one w życie zgodnie z zasadami dotyczącymi Programu. Poprawki będą stanowiły integralną część Programu.

Artykuł 31

Program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do czasu wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Podpisano w Batumi dnia 26 lipca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, gruzińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.