PROGRAM WSPÓŁPRACY

między ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego,

podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Edukacji i Nauki Mongolii, zwane dalej: „Stronami”

Na podstawie postanowień artykułu 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, sporządzonej w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 roku;

Kierując się chęcią całościowego rozwijania i rozszerzania współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na zasadzie partnerstwa i wzajemnych korzyści;

Doceniając wagę edukacji jako istotnej siły napędowej postępu oraz środka dalszej promocji kontaktów pomiędzy ich narodami;

W przekonaniu, że wymiana studentów, uczestników studiów doktoranckich i nauczycieli akademickich, a także rozwój współpracy i kontaktów pomiędzy szkołami wyższymi w obydwu krajach przełoży się na wzmocnienie przyjaźni polsko-mongolskiej,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą dążyły do rozwoju współpracy w następujących dziedzinach:

1) wspieranie bezpośredniej współpracy pomiędzy szkołami wyższymi w zakresie wymiany kadry naukowej oraz kadry naukowo-dydaktycznej, a także prowadzenia przez nich wykładów i wspólnych badań naukowych;

2) kształcenie studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz doskonalenie nauczycieli akademickich;

3) promowanie nauczania języka polskiego i mongolskiego oraz wspieranie studiów z zakresu historii, języka, literatury i sztuki obydwu państw;

4) wymiana doświadczeń, materiałów informacyjnych i dydaktycznych w zakresie planowania, rozwoju i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz innych zagadnień związanych z organizacją procesu kształcenia w szkołach wyższych.

Artykuł 2

Organem odpowiedzialnym za wdrożenie niniejszego Programu w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w imieniu Mongolii — Ministerstwo Edukacji i Nauki. Po Stronie polskiej zastosowanie mają wszystkie przepisy obowiązujące szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Artykuł 3

1.  Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę pomiędzy szkołami wyższymi obydwu krajów w zakresie:

1)  wspólnych badań naukowych,

2)  wymiany kadry naukowej, kadry naukowo-dydaktycznej, specjalistów i kadry zarządzającej celem podwyższenia poziomu kształcenia i jakości badań oraz uczestniczenia w seminariach, sympozjach, konferencjach i kongresach lub celem przedstawienia wyników współpracy,

3)  wymiany informacji, publikacji i dokumentacji naukowej, a także publikacji wyników badań.

2.  Strony będą promowały, w szczególności wymianę kadry naukowej i nauczycieli akademickich goszczących w szkołach wyższych drugiej Strony celem prowadzenia projektów badawczych lub odbycia stażu lub prowadzenia zajęć lub wykładów dydaktycznych.

3.  Zainteresowane szkoły wyższe obydwu krajów uzgodnią zakres i obszary współpracy, a także warunki finansowe.

4.  Obydwie Strony będą wymieniały informacje i materiały dotyczące zasad finansowania systemów szkolnictwa wyższego w krajach obydwu Stron.

Artykuł 4

1.  Strona polska przyjmie w każdym roku na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, łącznie do 20 obywateli mongolskich.

2.  Strona polska przyjmie w każdym roku na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) do 3 obywateli mongolskich.

3.  Strona polska przyjmie w każdym roku do 10 obywateli mongolskich, którzy ukończyli studia w polskich szkołach wyższych, na staże naukowe na okres do 30 miesięcy.

4.  Strona mongolska przyjmie w każdym roku łącznie do 16:

— studentów polskich szkół wyższych na studia semestralne w zakresie języka mongolskiego lub staże naukowe

— nauczycieli akademickich polskich szkół wyższych na staże naukowe na łączny okres do 64 miesięcy.

5.  Strona przyjmująca zapewni bezpłatną naukę i ewentualnie odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim.

6.  Strona przyjmująca nie będzie pokrywała kosztów podróży osób oddelegowanych przez Stronę wysyłającą do i z miejsca kształcenia lub stażu naukowego.

7.  Strona wysyłająca zapewni wypłatę stypendiów na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

8.  Strona wysyłająca poinformuje w stosowny sposób Stronę przyjmującą o terminie przybycia, środkach transportu i punktach przekroczenia granicy przez osoby skierowane na studia lub staż naukowy.

9.  W uzasadnionych przypadkach Strona przyjmująca skieruje osoby nieznające języka Strony przyjmującej na kurs językowy.

10. Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej listę nazwisk kandydatów oraz odpowiednie dokumenty do dnia 30 kwietnia każdego roku.

11. Do dnia 15 lipca każdego roku Strona przyjmująca zawiadomi Stronę wysyłającą o decyzjach dotyczących przyjęcia kandydatów.

Artykuł 5

1.  Strona mongolska będzie kierowała obywateli mongolskich do polskich szkół wyższych celem odbycia na zasadach odpłatności stacjonarnych studiów wyższych, stacjonarnych studiów doktoranckich lub staży w liczbie potwierdzonej co roku przez obydwie Strony.

2.  Strona mongolska zapewni, że kandydaci na studia i staże w Polsce będą przestrzegali warunków określonych przez polskie szkoły wyższe dotyczących przyjmowania na studia i staże oraz że osoby przyjęte na studia i staże będą dysponowały środkami finansowymi na pokrycie:

1)  czesnego i kosztów odbywania staży,

2) kosztów zakwaterowania i utrzymania,

3) kosztów podróży z Mongolii do Rzeczypospolitej Polskiej i z powrotem z Rzeczypospolitej Polskiej do Mongolii raz w roku akademickim;

4) kosztów polisy ubezpieczeniowej zapewniającej pokrycie kosztów opieki medycznej w trakcie planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kosztów wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3.  Strona polska będzie promowała kształcenie studentów studiów wyższych i uczestników studiów doktoranckich, o których mowa w ustępie 1, w szczególności poprzez:

1)  wydawanie zgodnie z przepisami prawa polskiego wiz uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów pozwalających na pobyt na tym terytorium,

2)  kierowanie na odpłatny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim.

4.  Strona mongolska zapewni, że dyplomy ukończenia studiów, a także tytuły zawodowe i stopnie naukowe uzyskane przez osoby uczestniczące w studiach i stażu w ramach Programu zostaną uznane za równoważne odpowiednim dokumentom ukończenia studiów lub dokumentom o przyznaniu stopnia naukowego w Mongolii.

5.  Strony będą współpracowały w zakresie rozpowszechniania informacji o możliwości i warunkach podjęcia studiów w szkołach wyższych drugiej Strony oraz wymiany informacji o warunkach przyjęcia na studia stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania obydwu Stron.

Artykuł 6

1.  Strony deklarują swoją gotowość do promowania nauczania języka polskiego i kultury polskiej w mongolskich szkołach wyższych, a także języka mongolskiego i kultury mongolskiej w polskich szkołach wyższych.

2.  W tym celu Strony będą kierowały nauczycieli akademickich — lektorów języka polskiego i mongolskiego — do pracy jako nauczycieli języka obcego w szkołach wyższych drugiej Strony zgodnie z ustaleniami Stron.

3.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku obydwie Strony dokonają wymiany niezbędnych dokumentów dotyczących nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 2, a do dnia 30 czerwca każdego roku Strony przekażą sobie informację o decyzjach podjętych w sprawie przyjęcia tych kandydatów i zapewnią terminowe objęcia stanowisk przez te osoby, zgodnie z życzeniem Strony przyjmującej.

4.  Strona wysyłająca pokryje koszty podróży nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 2, do miejsca zatrudnienia i z powrotem, raz w roku akademickim.

5.  Uczelnia zatrudniająca nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 2, w ramach niniejszego Programu zapewni:

1) miesięczne wynagrodzenie w okresie 12 miesięcy w roku, zgodnie z umową o pracę;

2) bezpłatne łub płatne zakwaterowanie, w zależności od możliwości;

3)  przestrzeganie zasad i wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w umowie o pracę;

4)  wsparcie w załatwianiu wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem i pobytem w kraju Strony przyjmującej (wiza, rejestracja, pozwolenie na pracę).

Artykuł 7

1.  W kwestiach dotyczących naboru i kontynuacji studiów wyższych i studiów doktoranckich, prowadzenia zajęć dydaktycznych i uczestniczenia w badaniach i stażach naukowych przez osoby uczestniczące w wymianie w ramach niniejszego Programu będą miały zastosowanie przepisy Strony przyjmującej.

2.  Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie w ramach niniejszego Programu będą posiadały polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty opieki medycznej w trakcie planowanego pobytu w kraju przyjmującym, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z prawa kraju przyjmującego.

3.  Warunki wjazdu i pobytu osób uczestniczących w wymianie w ramach niniejszego Programu będą regulowane przepisami Strony przyjmującej.

Artykuł 8

Strony mogą organizować spotkania związane z oceną wypełniania postanowień niniejszego Programu i rozwoju współpracy dwustronnej. W tym celu Strony mogą powołać grupę roboczą składającą się z nie więcej niż 3 osób wskazanych przez każdą ze Stron. Grupa robocza może ustanowić swój własny regulamin działania. Każda ze Stron pokryje koszty podróży swojej delegacji w obydwie strony, a także inne wydatki.

Artykuł 9

Wszelkie spory dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszego Programu będą rozstrzygane drogą konsultacji i negocjacji pomiędzy Stronami.

Artykuł 10

Niniejszy Program nie wyklucza możliwości wdrożenia innych projektów, pod warunkiem, że zostały one uzgodnione przez obydwie Strony oraz inicjatyw podejmowanych przez polskie i mongolskie szkoły wyższe.

Artykuł 11

1. Niniejszy Program wchodzi w życie w dniu jego podpisania i obowiązuje przez 5 lat. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszy Program przez uprzednie wypowiedzenie go w formie pisemnej. W takim przypadku Program utraci moc obowiązującą w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o jego wypowiedzeniu.

2. Utrata mocy obowiązującej niniejszego Programu nie będzie miała wpływu na projekty rozpoczęte i wdrażane zgodnie z niniejszym Programem w trakcie jego trwania aż do ich zakończenia.

Sporządzono w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.