PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005—2007,

podpisany w New Delhi dnia 15 marca 2005 r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005—2007

COOPERATION PROGRAMME between the Minister of Culture of the Republic of Poland and the Ministry of Culture of the Government of the Republic of India for the years 2005—07
Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Rządu Republiki Indii, zwani dalej „Stronami”, The Minister of Culture of the Republic of Poland and the Ministry of Culture of the Republic of India, hereinunder referred to as the Parties,
dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury między obu krajami, striving to intensify the cooperation in the field of culture between both countries,
mając na uwadze postanowienia Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 r., considering the provisions of the Agreement on cultural cooperation between the Polish People's Republic and the Republic of India, signed in New Delhi on 27th of March 1957,
uzgodnili, co następuje: have agreed the following:

Artykuł 1

Article 1

Strony będą sprzyjały bezpośredniej współpracy: Both Parties will encourage direct cooperation be tween:

1) Muzeum Narodowego w Warszawie z Muzeum Narodowym Indii oraz Narodową Galerią Sztuki Nowoczesnej Jaipur House w New Delhi;

1) The National Museum in Warsaw with tne National Museum of India and the National GaHery of Modem Art, Jaipur House in New Delhi;

2) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z Muzeum Salar Jung w Hyderabadzie.

2) The Museum of Asia and Pacific in Warsaw with the Museum Saiar Jung in Hyderabad.

Współpraca będzie obejmowała wizyty specjalistów, a także wymianę publikacji i informacji. The cooperation will comprise visits of specialists, as weil as the exchange of publications and information.

Artykuł 2

Article 2

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki. Współpraca będzie obejmowała wymianę archiwistów (czternastodniowe pobyty), a także wymianę wystaw, publikacji i informacji. Strony będą ułatwiały wymianę fotokopii i mikrofilmów zbiorów stanowiących przedmiot ich zainteresowania, na zasadzie wzajemności i zgodnie z obowiązującymi w obu krajach przepisami. Both Parties will support cooperation in the field of keeping archives. The cooperation wii! include the exchange of archivists (fourteen day visits), as well as the exchange of exhibitions, publications and infor mation. The Parties will facilitate the exchange of photocopies and microfilms of collections they are interested in on mutual terms and in compliance with the laws in force in both countries.

Artykuł 3

Article 3

Strony będą popierały realizację wizyt studyjnych i warsztatów prowadzonych przez reżyserów teatralnych, wykładowców szkół teatralnych iub scenografów. Wizyty będą trwały od 2 do 4 tygodni Both Parties will support the realization of study visits and workshops led by theatre directors, lecturers of theatre schools or stage designeng The visits wii last from 2 to 4 weeks.

Artykuł 4

Article 4

Strony wymienią po jednej osobie na 2—3-tygo-dniowy pobyt stażowy w następujących dziedzinach: The Parties will exchange one person each for 2—3 weeks training stay in the following fields:

1) dziedzictwo kultury;

1) cultural heritage;

2) muzealnictwo;

2) museums;

3) projektowanie ubiorów {wzornictwo i technologie).

3) designing of clothes (model-making and technolo-gies).

Artykuł 5

Article 5

Przedstawiciele Strony polskiej na zaproszenie Strony indyjskiej wezmą udział w wystawie Triennale--India. Eksponatom mogą towarzyszyć komisarz lub kurator wraz z dwoma biorącymi udział w wystawie artystami. Komisarz będzie mógł wziąć udział w Seminarium Międzynarodowym, a uczestniczący artyści — w Międzynarodowych Warsztatach zorganizowanych równolegle z Triennale. Strona polska zaprosi przedstawicieli Strony indyjskiej do udziału w biennale lub triennale zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie wzajemności. Representatives of the Polish Party, on invitation of the Indian Party, will participate in the Triennale-ln-dia exhibition. Exhibits may be accompanied by a commissioner or curator together with two artists taking part in the exhibition. The commissioner may participate in the International Seminar, and the participating artists in the International Workshops organized in parallel with the Triennale. The Polish Party will invite representatives of the Indian Party to participate in a biennial or triennial organized in the Republic of Poland on the basis of reciprocity.

Artykuł 6

Article 6

W czasie obowiązywania programu Strony będą czyniły starania, aby doprowadzić do wymiany wystaw artystycznych. During the term of this Programme, the Parties will strive to put into effect the exchange of artistic exhibitions.

Artykuł 7

Article 7

Strony będą popierały współpracę w zakresie ochrony, konserwacji i poznania dziedzictwa kultury obydwu krajów. W czasie obowiązywania programu Strony wymienią po jednym ekspercie z dziedziny ochrony i konserwacji zabytków na okres dwóch tygodni. Both Parties will support cooperation in the field of protection, conservation and promotion of the cultural heritage of both countries. During the term of this Programme, the Parties will exchange one expert each in the field of protection and conservation of antiquities for a two-week period.

Artykuł 8

Article 8

Biblioteka Narodowa w Kalkucie dokona wymiany materiałów wybranych zgodnie z zainteresowaniem Stron, w tym mikrofilmów i mikrofisz, z bibliotekami lub innymi właściwymi instytucjami w Rzeczypospolitej Polskiej. The National Library in Kolkata will exchange materials selected according to the interest of the Parties, including microfilms and diamicrocards, with libraries or other appropriate institutions in the Republic of Poland.

Artykuł 9

Article 9

Strony będą popierały dokonywanie przekładów swoich dzieł literackich z języka polskiego na jeden z języków indyjskich i odwrotnie. Both Parties will support the translation of their literary works from the Polish language into one of the Indian languages and vice versa.

Artykuł 10

Article 10

Strony będą dążyły do wymiany zespołów tanecznych, muzycznych oraz folklorystycznych. Both Parties will strive to exchange dance, music and folklore groups.

Artykuł 11

Article 11

Strony będą popierać wymianę filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych, przeprowadzenie wzajemnych przeglądów filmowych, udział filmów w międzynarodowych festiwalach organizowanych w kraju drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali, oraz bezpośrednią współpracę w dziedzinie kinematografii między organizacjami skupiającymi twórców, producentów i dystrybutorów, a także archiwami filmowymi i innymi właściwymi jednostkami i organizacjami z obu państw. Both Parties will support exchange of films on commercial and non-commercial principles, carrying out mutual film reviews, participation of films in the international festivals organized in the country of the other Party in conformity with the rules and regulations of these festivals, and direct cooperation in the field of cinematography between organizations of creators, producers and distributors, as well as film archives and other appropriate entities and organizations of both countries.

Artykuł 12

Article 12

W przypadku otrzymania dodatkowych propozycji Strony rozważą możliwość realizacji nowych projektów w dziedzinach objętych programem. In case additional propositions are received the Parties will consider the possibility to realize new projects in the areas covered by this Programme.

Artykuł 13

Article 13

Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej co najmniej na trzy miesiące przed proponowanym terminem wizyty wszelkie niezbędne dane dotyczące osób, których dotyczy wymiana objęta programem, w szczególności: imię i nazwisko, datę urodzenia, zawód, znajomość języków obcych, proponowany program pobytu oraz przybliżony termin przyjazdu. Po uzyskaniu zgody na realizację wizyty Strona wysyłająca powiadomi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Stronę przyjmującą o dokładnym terminie przyjazdu i środku transportu. The Sending Party will transmit to the Receiving Party, at least three months before the proposed visit date, all necessary data regarding the persons involved in the exchange covered by this Programme, and in particular first name, surname, date of birth, profession, knowledge of foreign languages, proposed programme of stay and the approximate date of arrival. After obtaining consent for the visit, the sending party will inform at least two weeks in advance the Receiving Party about the exact time of arrival and means of transportation.

Artykuł 14

Article 14

Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej wszelkie niezbędne informacje dotyczące wystawy co najmniej na trzy miesiące przed uzgodnionym terminem jej otwarcia. Eksponaty powinny zostać dostarczone na miejsce ekspozycji w warunkach dogodnych dla obu Stron. The Sending Party will transmit to the Receiving Party all necessary information relative to the exhibition at least three months before agreed date of its opening. Exhibits should be delivered to the exhibition site on conditions convenient to both Parties.

Artykuł 15

Article 15

Program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2007 r. Warunki finansowe określone w załączniku stanowią integralną część programu. This Programme will enter into force on the day it is signed and will remain effective until the 31st of December 2007. The financial conditions set forth in the Exhibit constitute an integral part of this Programme.
SPORZĄDZONO w New Delhi dnia 15 marca 2005 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający. DONE in New Delhi, on March 15, 2005 in two originals, each in Hindi, Polish and English, all texts being equally valid. In case of divergences in their interpretation, the English text shall prevail.


Załącznik Exhibit
Strony uzgodniły następujące warunki finansowe wymiany w ramach programu: The Parties have agreed the following financial terms of exchange in the framework of this Programme:

I. Wizyty krótkoterminowe przy wymianie osobowej (do 30 dni)

I. Short-term visits in connection with exchange of persons (up to 30 days)

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem oraz zapewni, że osoba delegowana będzie posiadała ubezpieczenie (polisę) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń medycznych przysługuje na podstawie przepisów państwa przyjmującego. The Sending Party will cover the cost of travel to and from the capital of the Receiving Country and will ensure that the visitor holds insurance policy covering illness or accident unless the 'right' to medical benefits is provided under the regulations of the receiving country.
Strona przyjmująca zapewnia wszelkie warunki pobytu — zakwaterowanie, wyżywienie oraz lokalny transport zgodnie z uzgodnionym programem pobytu. The Receiving Party will provide all hospitality — lodging, boarding and local transport according to the agreed programme of stay.

II. Pokazy i występy

II. Shows and performances

Jeżeli zainteresowane instytucje nie postanowią inaczej, koszty wymiany artystów pokrywane będą na następujących zasadach: Unless otherwise decided by the interested institutions, the costs of exchange of artists will be covered on the following terms:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu w obie strony wyposażenia sceny i filmów;

1) the Sending Party will cover the cost of return transport of stage equipment and of films;

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji występów i przedstawień, w tym koszty transportu wyposażenia sceny na swoim terytorium;

2) the Receiving Party will cover costs of the organization of performances and plays, including the costs of transport of stage equipment on its territory;

3) koszty przejazdu i pobytu artystów pokrywa się na zasadach określonych w części I załącznika.

3) costs of travel and stay of artists will be covered on the principles set forth in part I of the Exhibit.

III. Wymiana wystaw

III. Exchange of exhibitions

Jeżeli zainteresowane instytucje nie postanowią inaczej, koszty wymiany wystaw pokrywane będą na następujących zasadach: Unless otherwise decided by the interested institutions, the costs of exchange of exhibitions will be covered on the following terms:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu wystawy do pierwszego miejsca ekspozycji w kraju przyjmującym i z powrotem. W Republice Indii pierwszym i ostatnim miejscem ekspozycji będzie jedno z trzech miast: New Delhi, Bombaj lub Kalkuta;

1) the Sending Party will cover the costs of transport of the exhibition to and from the first exhibition site in the Receiving Country. In the Republic of India, the first and the last exhibition site will be one of the three cities: New Delhi, Mumbai and Kolka-ta;

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wystawy, ochrony, promocji i reklamy. Warunki pokrycia kosztów druku katalogów i plakatów zostaną określone w odrębnym porozumieniu;

2) the Receiving Party will cover the costs of organization of exhibitions, protection, promotion and publicity. The terms of covering the costs of printing catalogues and posters will be defined in a separate agreement;

3) Strona wysyłająca pokrywa w całości koszty ubezpieczenia wystawy w okresie, gdy znajduje się ona poza terytorium jej kraju. W przypadku utraty lub uszkodzenia eksponatów Strona przyjmująca dostarczy Stronie wysyłającej pełną dokumentację sprawy, aby umożliwić jej uzyskanie odszkodowania od instytucji ubezpieczającej. Uszkodzone eksponaty nie mogą być naprawiane bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej;

3) the Sending Party will cover full costs of insurance of the exhibition in the period when it is outside the territory of its country. In the event of loss or damage to the exhibits, the Receiving Party will deliver all the documents pertaining to the case to the Sending Party, in order to enable it to obtain indemnity from the insuring organization. Damaged exhibits may not be repaired without prior authorization by the Sending Party;

4) wystawie towarzyszyć może jeden specjalista lub kustosz — koszty ich przejazdu i pobytu pokrywa się na zasadach określonych w części I załącznika.

4) the exhibition may be accompanied by one specialist or custodian, with the costs of their travel and stay of the artists covered on principles set forth in part I of the Exhibit.

IV. Wymiana czasopism i publikacji

IV. Exchange of periodicals and publications

Koszty wymiany publikacji, czasopism i innych materiałów przewidzianych programem pokrywa w całości instytucja wysyłająca. The costs of exchange of publications, periodicals and other materials foreseen by the Programme will be covered fully by the Sending Institution.