PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004—2006,
podpisany w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004—2006

PROGRAM SPOLUPRÁCE
mezi ministrem kultury Polské republiky a Ministerstvem kultury České republiky na léta 2004-2006

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej (zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”),

Ministr kultury Polské republiky a Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „smluvní strany”).

kierując się pragnieniem pogłębienia stosunków między swoimi narodami w dziedzinie kultury i zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w dniu 30 września 2003 r. w Pradze, vedeny přáním prohloubit vztahy mezi svými národy v oblasti kultury a v souladu s článkem 15 odstavcem 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané dne 30. září 2003 v Praze,
uzgodnili, co następuje: se dohodly takto:

Artykuł 1

Článek 1

1. Umawiające się Strony będą rozwijały kontakty w dziedzinie kultury i sztuki oraz będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi twórcami, stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi i artystycznymi działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej w dziedzinie kultury i sztuki.

1. Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi polskými a českými tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými institucemi a organizacemi, které působí v Polské republice a v České republice v oblasti kultury a umění.

2. Umawiające się Strony będą popierały prezentowanie dzieł literackich, muzycznych, dramatycznych i sztuki plastycznej polskich i czeskich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

2. Smluvní strany budou podporovat uvádění literárních, hudebních, dramatických děl a výtvarné tvorby polských a českých autorů, se zvláštním přihlédnutím k dílům současných autorů.

Artykuł 2

Umawiające się Strony w ramach swoich możliwości, zgodnie z planami organizatorów, popierać będą na zasadach wzajemności udział polskich i czeskich solistów oraz zespołów artystycznych w znaczących imprezach teatralnych, muzycznych oraz tanecznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Swoją uwagę skierują przede wszystkim na następujące przedsięwzięcia:

Článek 2

Smluvní strany budou dle svých možností, na zásadách vzájemnosti a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat účast polských a českých jednotlivců a souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních událostech pořádaných v Polské republice a v České republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto události:

w Rzeczypospolitej Polskiej: v Polské republice:
— Festiwal Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, — Festival současného umění ve Vratislavi,
— XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie (w 2005 roku). — XV. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina ve Varšavě (v roce 2005),

— Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu,

— Mezinárodní festival „Wratislavia Cantans” ve Vratislavi,

— Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” w Toruniu,

— Mezinárodní divadelní festival „Kontakt” vToruni,

— Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”,

— Mezinárodní festival současné hudby „Varšavský podzim”,

— Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Jamboree” w Warszawie,

— Mezinárodní jazzový festival „Jazz Jamboree” ve Varšavě,

— Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu,

— Mezinárodní jazzový festival „Jazz nad Odrou” ve Vratislavi,

— Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Ju-niors” w Krakowie,

— Mezinárodní jazzový festival „Jazz Juniors” v Krakově,

— Międzynarodowy Konkurs Jazzowy „Jazz piano” w Kaliszu,

— Mezinárodní jazzová soutěž „Jazz piano” v Kaliszi,

— Festiwal Lalkarski w Bielsku-Białej, — Loutkářský festival v Bialsku-Bialej,
w Republice Czeskiej: v České republice:

— Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Prażske ja-ro” („Praska wiosna”).

— Mezinárodní hudební festival „Pražské jaro”.

— Międzynarodowy Festiwal „Divadlo” („Teatr”) w Pilznie,

— Mezinárodní festival „Divadlo” v Plzni,

— Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Sianym, — Mezinárodní jazzový festival ve Slaném,
— Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Hradec Kra Iowę, — Mezinárodní jazzový festival v Hradci Králové,
— Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Karłowych Warach, — Mezinárodní jazzový festival v Karlových Varech,
— Międzynarodowy Festiwal Pianina Jazzowego w Pradze, — Mezinárodní festival jazzového piana v Praze,

— Festiwal Lalkarski „Skupova Plzeń” (Pilzno Skupy) (w latach parzystych),

— Loutkářský festival „Skupova Plzeň” (v sudých letech).

— Festiwal Lalkarski „Materinka” (w latach nieparzystych).

— Loutkářský festival „Mateřinka” (v lichých letech).

Artykuł 3

Článek 3

Umawiające się Strony będą kontynuowały wspólne projekty kulturalne. Szczególną uwagę skierują na następujące akcje: Smluvní strany budou pokračovat ve společných kulturních projektech. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

— Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”, organizowany co roku w Czeskim Cieszynie i polskim Cieszynie,

— Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic”, pořádaný každoročně v Českém Těšíně a polském Cieszyně,

— projekt „Teatr jako miejsce dla ludzi 2004—2006”, w ramach którego współpracuje Studio Teatralne „Farma v jeskyni” („Farma w jaskini”), Stowarzyszenie Teatralne „Teatr Zar” z Wrocławia oraz Centrum Grotowskiego we Wrocławiu.

- projekt „Divadlo jako lidské místo 2004-2006”, na kterém spolupracuje Divadelní studio „Farma v jeskyni”. Divadelní asociace „Teatr Zar” z Vratislavi a Centrum Grotowského ve Vratislavi.

— „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, organizowane po obu stronach granicy.

— „Polsko-české dny křesťanské kultury”, pořádané po obou stranách hranic.

Artykuł 4

Článek 4

1. Umawiające się Strony będą popierały rozwój współpracy w dziedzinie sztuk plastycznych i będą dążyć do prezentowania twórczości polskich artystów plastyków w Republice Czeskiej oraz czeskich artystów plastyków w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególną uwagę przy tym skierują na następujące akcje:

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a budou usilovat o uvádění tvorby polských výtvarných umělců v České republice a českých výtvarných umělců v Polské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

w Rzeczypospolitej Polskiej: v Polské republice:
— Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO (w 2005 roku), — Mezinárodní bienále mediálního umění WRO (v roce 2005),
— Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, — Mezinárodní trienále grafiky v Krakově,
— Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregio-nu Karpaty w Przemyślu, — Mezinárodní trienále malířství euroregionu Karpaty v Přemyslu,
— Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie (w 2004 roku). — Mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě (v roce 2004),
w Republice Czeskiej:

— Międzynarodowe Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie (w 2004 roku).

v České republice:— Mezinárodní bienále užité grafiky v Brně (v roce 2004).

2. Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośredniej współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi galeriami oraz muzeami, ewentualnie innymi instytucjami i organizacjami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Czeskiej w dziedzinie tworzenia, konserwacji oraz prezentacji zbiorów muzeów i galerii jako nieodłącznej części składowej ruchomego dziedzictwa kulturowego. W tej dziedzinie będą popierały ich współpracę podczas przygotowywania i realizacji wystaw, podczas zapewniania uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, projektach naukowych i badawczych oraz innych specjalistycznych i kulturalnych projektach wspomnianych instytucji oraz organizacji. Szczególną uwagę w powyższym zakresie skierują na wsparcie współpracy:

2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi polskými a českými galeriemi a muzei, a popřípadě i dalšími institucemi a organizacemi působícími v Polské republice a v České republice v oblasti vytváření, uchovávání a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví. V této oblasti budou podporovat jejich spolupráci při přípravě a realizaci výstav, při zajišťování účasti na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech a výzkumech a dalších odborných i kulturních aktivitách uvedených institucí a organizací. Svou pozornost zaměří zejména na podporu spolupráce:

— Pomnika Terezin oraz Państwowego Muzeum Au-schwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy zapewnieniu eksploatacji i konserwacji stałej ekspozycji Republiki Czeskiej „Więźniowie z ziem czeskich w Oświęcimiu” oraz podczas realizacji programów edukacyjnych w ramach tej ekspozycji,

— Památníku Terezín a Státního muzea Auschwitz--Birkenau v Osvětimi při zajišťování provozu a údržby stálé expozice České republiky „Vězni z českých zemí v Osvětimi” a při realizaci vzdělávacích programů v této expozici,

— Muzeum Miedzi w Legnicy oraz Galerii Narodowej w Pradze w przygotowaniu i realizacji wystawy „Śląska perła w Czeskiej Koronie. Trzy okresy rozkwitu sztuki Czech i Śląska”,

— Muzea Miedzi v Legnici a Národní galerie v Praze při přípravě a realizaci výstavy „Slezská perla v české koruně. Tři období rozkvětu umění Čech a Slezska”,

— Śląskiego Muzeum Regionalnego w Opawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego przy realizacji międzynarodowego projektu „Bibliografia historii Śląska” (z udziałem Instytutu J. G. Herdera w Marburgu).

— Slezského zemského muzea v Opavě a Univerzity ve Vratislavi při řešení mezinárodního projektu „Bibliografie dějin Slezska” (za účasti J. G. Herder Institutu v Marburku).

— podczas prezentacji międzynarodowej wystawy „Europa Środkowa około roku 1000” w Muzeum Narodowym w Poznaniu,

— při prezentaci mezinárodní výstavy „Střední Evropa kolem roku 1000” v Národním muzeu v Poznani,

— Śląskiego Muzeum Regionalnego w Opawie i Uniwersytetu Śląskiego — Wydziału nauki o ziemi w Sosnowcu przy realizacji polskiego projektu badawczego „Wspólny przygraniczny gospodarczy system terytorialny Województwa Śląskiego i Północnych Moraw w dziedzinie systemowej transformacji gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej”.

— Slezského zemského muzea v Opavě a Univerzity ve Vratislavi při řešení mezinárodního projektu „Bibliografie dějin Slezska” (za účasti J. G. Herder Institutu v Marburku), řešení polského výzkumného projektu „Společný hospodářský pohraniční teritoriální systém Slezského vojvodství a severní Moravy v oblasti transformace systémového hospodářství zemí střední a východní Evropy”.

3. Instytucje oraz organizacje wymienione w ustępie 2 niniejszego artykułu mogą zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami wymieniać między sobą specjalistów w ramach roboczych pobytów studyjnych oraz materiały naukowe i informacyjne.

3. Instituce a organizace, o kterých pojednává odstavec 2 tohoto článku, si mohou v souladu se svými zájmy a možnostmi vyměňovat odborníky ke studijně pracovním pobytům a vědecké a informační materiály.

4. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi Komitetami Narodowymi ICOM.

4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi polským a českým výborem Mezinárodní rady muzeí (ÍCOM).

Artykuł 5

Článek 5

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi ośrodkami Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (Ul), Międzynarodowej Unii Lalkarskiej (UNIMA), Międzynarodowej Organizacji Scenografów i Techników Teatralnych (OISTAT), Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folklorystycznych oraz Sztuki Ludowej (CIOFF), Międzynarodowej Organizacji Muzyki na Instrumenty Dęte (CISM), Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu Amatorskiego i Video (UNICA) oraz Międzynarodowej Organizacji Teatru Amatorskiego (AITA/IATA). Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi polskými a českými středisky Mezinárodního divadelního institutu (ITI), Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA), Mezinárodní organizace scénografů a divadelních techniků (OISTAT), Mezinárodní rady pořadatelů folklorních festivalů a lidového umění (CIOFF), Mezinárodní organizace pro dechovou hudbu (CISM), Mezinárodního sdružení pro amatérský film a video (UNICA) a Mezinárodní organizace amatérského divadla (AITA/IATA).

Artykuł 6

Článek 6

1. Umawiające się Strony będą współpracowały w dziedzinie ochrony wspólnego ruchomego, nieruchomego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapewnią wymianę informacji dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i będą popierały działalność skierowaną na ewidencję, inwentaryzację oraz wymianę informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym.

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany společného movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví, zajistí výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví a budou podporovat činnost směřující k evidenci, inventarizaci a výměně informací o společném kulturním dědictví.

2. Umawiające się Strony będą, zgodnie z normami prawa międzynarodowego oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, na zasadach wzajemności i w granicach swoich kompetencji udzielać informacji, przekazywać doświadczenia i wspólnie zapobiegać nielegalnemu handlowi i wywozowi dóbr kultury.

2. Smluvní strany si budou v souladu s normami mezinárodního práva a vnitrostátními právními předpisy platnými v Polské republice a v České republice, na zásadách vzájemnosti a v mezích svých kompetencí poskytovat informace, předávat si zkušenosti a společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků.

3. Umawiające się Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi oraz czeskimi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi działającymi w dziedzinie ochrony i konserwacji dóbr kultury.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi polskými a českými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti ochrany a uchování kulturních statků.

Artykuł 7

Článek 7

Umawiające się Strony w ramach swoich możliwości zapewnią ochronę prawa autorskiego i praw z tym związanych zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej oraz zgodnie z Konwencją Berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., w brzmieniu Aktu Paryskiego z dnia 24 lipca 1971 r.. Międzynarodową Konwencją o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (Konwencja Rzymska z dnia 26 października 1961 r.), a także z Traktatem WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, uzgodnionym dnia 20 grudnia 1996 r. w Genewie.

Smluvní strany dle svých možností zajistí ochranu práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v Polské republice a v České republice a v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsanou dne 9. září 1886, ve znění pařížské revize ze dne 24. července 1971, Mezinárodní úmluvou o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsanou v Římě dne 26. října 1961, a Smlouvou Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, sjednanou dne 20. prosince 1996 v Ženevě.

Artykuł 8

Článek 8

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę polskich i czeskich instytucji oraz organizacji działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej, tradycyjnej kultury ludowej oraz twórczości dziecięcej i zapewnią, zgodnie z planami programów organizatorów, udział polskich i czeskich zespołów, osób, członków jury i uczestników seminariów w znaczących imprezach odbywających się w danej dziedzinie kultury w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej. Szczególną uwagę skierują na następujące przedsięwzięcia: Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci polských a českých institucí a organizací působících v Polské republice a v České republice v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, tradiční lidové kultury a dětských estetických aktivit a dle dramaturgických plánů pořadatelů účast polských a českých jednotlivců, souborů, porotců a seminaristů na významných událostech konaných v této oblasti kultury v Polské republice a v České republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:
w Rzeczypospolitej Polskiej: v Polské republice:
— Tydzień Kultury Beskidzkiej w Bielsku-Białej, — Týden beskydské kultury v Bialsku-Bialej,

— Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu,

— Festival dětských regionálních souborů „Slavnost dětí hor” v Novém Saczi,

— Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach, — Celopolská setkání loutkářů v Pulawách,
— Biesiada Teatralna — Horyniec-Zdrój, — Divadelní beseda — Horyniec-Zdroj,
— Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Szczecinie, — Mezinárodní festival sborů ve Štětině,
w Republice Czeskiej: v České republice:
— Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Strażnice, — Mezinárodní folklórní festival Strážnice,
— Festiwal Sztuki Chóralnej Jihlava, — Festival sborového umění Jihlava,

— Międzynarodowy Festiwal Czeskiego Teatru Amatorskiego „Jiraskuv Hronov” (Hronow Alojzego Jiraska),

— Festival českého amatérského divadla s mezinárodní účastí „Jiráskův Hronov”,

— Festiwal Amatorskich Teatrów Lalkarskich „Lo-utkarska Chrudim” (Lalkarskie Miasto Chrudim),

— Festival amatérských loutkářských divadel „Loutkářská Chrudim”,

— Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Rożnovske slavnosti” (Uroczystości Rożnowskie) w skansenie w Rożnowie pod Rad-choszczem.

— Mezinárodní festival folklórních souborů „Rožnovské slavnosti” ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Artykuł 9

Článek 9

Umawiające się Strony będą w ramach swoich możliwości popierać: Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat:
— bezpośrednią współpracę producentów filmowych, mającą na celu realizację filmów oraz świadczenie usług filmowych. — přímou spolupráci polských a českých filmových producentů, jejímž cílem je realizace filmů a poskytování filmových služeb.
— bezpośrednią współpracę organizacji i instytucji działających w dziedzinie kinematografii, w tym archiwów filmowych, — přímou spolupráci polských a českých institucí a organizací působících v oblasti kinematografie, včetně filmových archivů,
— wymianę filmów na zasadach handlowych i nieko-mercyjnych. — výměnu filmů na komerčním i nekomerčním základě.
— bezpośrednią współpracę polskich i czeskich instytucji zajmujących się tworzeniem nowych przepisów prawnych w dziedzinie mediów audiowizualnych, — přímou spolupráci polských a českých institucí zabývajících se tvorbou nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize.
— udział polskich i czeskich artystów i specjalistów w międzynarodowych filmowych festiwalach, organizowanych w kraju drugiej Strony, zgodnie z regulaminem tych festiwali, przy czym szczególną uwagę skierują na następujące akcje: — účast polských a českých umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných v Polské republice a v České republice, v souladu s pravidly těchto akcí, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:
w Rzeczypospolitej Polskiej: v Polské republice:
— Krakowski Festiwal Filmowy, — Krakovský filmový festival.

— Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Lubuskie Lato Filmowe” w Łagowie,

— Mezinárodní filmový festival „Lubuské filmové léto” v Lagowě,

— Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (udział przedstawicieli Strony czeskiej jako obserwatorów). — Festival polských hraných filmů v Gdyni (jen pozorovatelé),
— Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, — Varšavský mezinárodní filmový festival.
— Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,

— Mezinárodní festival umění kameramanů „Camerimage”,

w Republice Czeskiej: v České republice:
— Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karłowych Warach, — Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,
— Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Zlinie, — Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
— Międzynarodowy Festiwal Filmowy Finale w Pilz-nie. — Mezinárodní filmový festival Finále v Plzni,
— Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych AniFest w Trzeboni, — Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest v Třeboni,
— Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Jihlawie. — Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě.

Artykuł 10

Článek 10

1. Umawiające się Strony będą popierać działania nakierowane na wzajemne poznanie literatur narodowych, bezpośrednią współpracę bibliotek narodowych oraz pozostałych polskich i czeskich bibliotek, muzeów literackich oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz rozwijanie konkretnej współpracy w dziedzinie nowych technologii, szczególnie w dziedzinie udostępniania wspomnianej części dziedzictwa kulturowego specjalistom i pozostałym odbiorcom.

1. Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur, přímou spolupráci národních knihoven a dalších polských a českých knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí a rozvíjení konkrétní spolupráce v oblasti nových technologií, a to zvláště v oblasti zpřístupňování této části kulturního dědictví odborné a laické veřejnosti.

2. Umawiające się Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi wydawnictwami szczególnie w dziedzinie marketingu literatury pięknej i specjalistycznej na rynkach wydawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi polskými a českými vydavatelskými organizacemi zejména v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v Polské republice a v České republice.

3. Umawiające się Strony będą w ramach swoich możliwości popierać dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język czeski i dzieł literatury czeskiej na język polski.

3. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat překládání děl polské literatury do českého jazyka a děl české literatury do polského jazyka.

Artykuł 11

Článek 11

Umawiające się Strony będą w ramach swoich możliwości popierać działalność kulturalną polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej oraz czeskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich działalność wydawniczą w języku ojczystym. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat kulturní aktivity polské národnostní menšiny v České republice a české národnostní menšiny v Polské republice a jejich vydavatelskou činnost v mateřském jazyce.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą popierały projekty realizowane w ramach współpracy państw Grupy Wy-szehradzkiej oraz Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat projekty realizované v rámci spolupráce států Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy.

Artykuł 13

Článek 13

Umawiające się Strony będą kontynuowały współpracę w ramach Grupy Roboczej do spraw rozwoju kulturalnego przy Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej, zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy transgranicznej, podpisaną dnia 8 września 1994 r. w Warszawie. Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v rámci Pracovní skupiny pro kulturní rozwoj při Polsko--české mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci ve smyslu Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o přeshraniční spolupráci, podepsané dne 8. září 1994 ve Varšavě.

Artykuł 14

Článek 14

Umawiające się Strony w okresie ważności niniejszego programu mogą wymieniać specjalistów działających w dziedzinie kultury na robocze pobyty studyjne, każdego roku jednak najwyżej sześciu specjalistów z polskiej strony i sześciu specjalistów z czeskiej strony, każdy na pobyt trwający maksymalnie 14 dni. Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům, každoročně však nejvíce šest odborníků z polské strany a šest odborníků z české strany k pobytům v maximální délce trvání čtrnácti dnů každý.

Artykuł 15

Článek 15

Wymiana specjalistów będzie realizowana zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej oraz na następujących ogólnych warunkach: Výměna odborníků se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v Polské republice a v České republice a za těchto všeobecných podmínek:

1. Strona delegująca przekaże Stronie przyjmującej propozycję wysłania swoich kandydatów, najpóźniej dwa miesiące przed planowaną datą realizacji pobytu. W propozycji powinno być podane imię i nazwisko kandydata, propozycja programu pobytu łącznie z terminem jego realizacji oraz znajomość języków obcych kandydata.

1. Vysílající strana sdělí přijímající straně návrh na vyslání svých kandidátů nejpozději dva měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede jméno a příjmení kandidáta, návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění a jazykové znalosti kandidáta.

2. Strona przyjmująca przekaże Stronie delegującej swoją decyzję o przyjęciu proponowanego kandydata na pobyt studyjny, najpóźniej jeden miesiąc przed terminem planowanego pobytu.

2. Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta ke studijnímu pobytu nejpozději jeden měsíc před datem plánovaného pobytu.

3. Strona delegująca zawiadomi Stronę przyjmującą o dokładnym terminie oraz sposobie transportu kandydata, najpóźniej trzy tygodnie przed datą planowanego pobytu.

3. Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum a způsob dopravy kandidáta nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu.

4. Strona delegująca pokrywa koszty przejazdu międzynarodowego do miejsca pobytu i z powrotem.

4. Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

5. Strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie oraz diety na wyżywienie i kieszonkowe, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

5. Přijímající strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v Polské republice a v České republice.

6. 0 ile wymaga tego zatwierdzony program pobytu. Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu na terenie swojego kraju.

6. Vyžaduje — li to schválený program pobytu, uhradí přijímající strana náklady na dopravu na území svého státu.

7. W razie nagłego zachorowania lub wypadku Strona przyjmująca pokrywa koszty koniecznej i niezwłocznej opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

7. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu uhradí přijímající strana nutnou a neodkladnou zdravotní péči v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v Polské republice a v České republice a v souladu s příslušnými nařízeními Evropských společenství.

Artykuł 16

Článek 16

Wymiana wystaw będzie realizowana na podstawie warunków organizacyjnych oraz finansowych uzgodnionych bezpośrednio przez ich organizatorów. Výměna výstav bude realizována na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo jejich organizátory.

Artykuł 17

Článek 17

Niniejszy program nie wyklucza możliwości podejmowania przez Umawiające się Strony innych działań uzgodnionych drogą dyplomatyczną. Tento Program spolupráce nevylučuje další aktivity dohodnuté smluvními stranami diplomatickou cestou.

Artykuł 18

Článek 18

Niniejszy program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. Po wzajemnym porozumieniu Umawiających się Stron jego ważność może być przedłużona. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2006. Po vzájemné dohodě smluvních stran může být jeho platnost prodloužena.
SPORZĄDZONO w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. DÁNO v Praze dne 7. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce polském a českém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej
Za Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej
Ministr kultury Polské republiky
Za Ministerstvo kultury České republiky