PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZY MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A MINISTREM ZASOBÓW LUDZKICH WĘGIER W DZIEDZINIE KULTURY NA LATA 2013-2016, podpisany w Krakowie dnia 13 czerwca 2013 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Zasobów Ludzkich Węgier, zwani dalej „Stronami”,

kierując się pragnieniem pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury i działając zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1.  Strony będą rozwijać współpracę w różnych dziedzinach kultury oraz wspierać bezpośrednie kontakty między polskimi i węgierskimi twórcami i stowarzyszeniami twórców, a także instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie kultury.

2. Strony będą wspierać prezentowanie dzieł literackich, muzycznych, dramatycznych oraz z zakresu sztuk wizualnych polskich i węgierskich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

Artykuł 2

L Strony będą wspierać na zasadach wzajemności udział polskich i węgierskich artystów i zespołów artystycznych w festiwalach teatralnych, muzycznych oraz sztuk wizualnych, jak również w innych znaczących imprezach kulturalnych. Szczegóły dotyczące wyboru zespołów artystycznych, ich repertuaru, programu pobytu i terminów występów będą bezpośrednio uzgadniane przez właściwe instytucje.

2, Strony będą, w ramach swoich możliwości, wspierać udział przedstawicieli drugiej Strony w festiwalach międzynarodowych, a w szczególności:

1)  w Rzeczypospolitej Polskiej w:

a)  Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie,

b)  Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Dialog” we Wrocławiu,

c)  Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt” w Toruniu,

d)  Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych,

e)  Międzynarodowym Festiwalu „Warszawska Jesień”,

f)  Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie,

g)  Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Chopin i jego Europa” w Warszawie,

h) Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach,

i) Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu,

j) Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie,

k) Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej „Mediations” w Poznaniu,

l) Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie,

m) Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi,

n) Festiwalu Gdynia Design Days;

2)  na Węgrzech w:

a)  Budapeszteńskim Festiwalu Wiosennym,

b)  Ogólnokrajowych Spotkaniach Teatralnych w Peczu,

c)  Międzynarodowym Biennale Teatralnym dla Dzieci i Młodzieży w Kaposvarze,

d)  „Thealter International” — Międzynarodowym Spotkaniu Teatrów Niezależnych w Szegedzie,

e)  Międzynarodowych Spotkaniach Tanecznych w Peczu,

f)  Międzynarodowym Festiwalu Tańca „SzólóDuó” w Budapeszcie,

g)  Konkursie i Festiwalu Operowym „Armel” w Szegedzie,

h) „Mediawave” — Międzynarodowym Festiwalu Filmowym i Muzycznym w Komarom,

i) Krajowym i Międzynarodowym Spotkaniu Sztuk Współczesnych w Veszprem,

j) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Peczu,

k) Międzynarodowym Seminarium i Festiwalu imienia Beli Bartoka w Szombathely,

l) Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Budapeszcie,

m) Międzynarodowym Konkursie Chórów i Folkloru imienia Beli Bartoka w Debreczynie,

n) Międzynarodowym Konkursie Chórów w Budapeszcie,

o) Międzynarodowym Biennale Grafiki i Rysunku w Gyór,

p) Triennale Tkaniny Artystycznej w Szombathely,

r) Tygodniu Wzornictwa w Budapeszcie.

3.  Strony będą popierać udział twórców ludowych i zespołów folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach i innych imprezach kulturalnych, odbywających się w obu państwach, jak również wymianę i współpracę specjalistów w dziedzinie kultury ludowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Artykuł3

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych, w tym twórczości plastycznej, architektury i wzornictwa, w szczególności poprzez:

1)  realizację wspólnych projektów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji, stowarzyszeń i związków twórczych oraz innych organizacji działających w tym obszarze;

2)  wymianę doświadczeń, informacji, czasopism i publikacji fachowych;

3)  organizowanie wystaw.

Artykuł 4

W celu rozwijania i doskonalenia współpracy kulturalnej Strony będą wspierać wymianę twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury. Szczegółowe warunki dotyczące tej wymiany zainteresowane podmioty  uzgodnią w ramach bezpośrednich kontaktów roboczych.

Artykuł 5

1.  Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przekazywania własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym kraju oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba państwa są stronami.

2. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego państwa i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiego państwa podlegają zwrotowi.

Artykuł 6

1. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę muzeów oraz narodowych instytucji kultury i innych organizacji działających w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)  bezpośredniej współpracy między instytucjami i organizacjami zajmującymi się dokumentowaniem i ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

2) działań koordynowanych przez grupę roboczą ds. dziedzictwa kulturowego krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie ochrony miejsc światowego dziedzictwa oraz ochrony ich dziedzictwa kulturowego;

3) współpracy pomiędzy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie a Narodowym Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa imienia Gyuli Forstera i Fundacją imienia Laszló Telekiego w zakresie dokumentowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej;

4) wymiany informacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, w szczególności poprzez internetowy serwis informacji o dziedzictwie Europy Środkowej AHICE (Art Historian Information from Central Europę).

2. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie z Muzeum Sztuk Pięknych — Galerią Narodową w Budapeszcie, a także podejmowanym przez te instytucje działaniom w celu wzajemnej prezentacji zbiorów.

3. Strony, w miarę swoich możliwości, będą podejmować starania mające na celu ochronę i promocję miejsc o znaczeniu historycznym dla obu narodów.

4. Strony będą sprzyjać współpracy w ramach Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność”.

5.  Strony, w miarę swoich możliwości, będą dążyć do digitalizacji dokumentów dotyczących wspólnej historii oraz udostępniania powstałych w ten sposób dokumentów cyfrowych.

Artykuł 7

L W dziedzinie kinematografii, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym, Strony będą wspierać:

1)  bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji filmowych, zwłaszcza Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Węgierskiego Narodowego Funduszu Filmowego;

2)  bezpośrednią współpracę Filmoteki Narodowej oraz Węgierskiego Narodowego Archiwum Cyfrowego i Instytutu Filmowego (MaNDA) w zakresie wymiany filmów, doświadczeń i informacji;

3)  organizację przeglądów filmowych na zasadach wzajemności;

4)  udział filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w państwie drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział przedstawicieli drugiej Strony w festiwalach filmowych, a w szczególności:

ł) w Rzeczypospolitej Polskiej w:

a) Gdynia Film Festivał, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,

b) Warszawskim Festiwalu Filmowym,

c) Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” w Bydgoszczy,

d) Gdańsk DocFilm Festival,

e) Krakowskim Festiwalu Filmowym;

2) na Węgrzech w:

a) Przeglądzie Filmu Węgierskiego w Budapeszcie,

b) Międzynarodowym Przeglądzie Filmów dotyczących Sztuk Pięknych i Nauki w Szolnok,

c) Festiwalu Filmu Animowanego w Kecskemet,

d) Jameson CineFest, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Miszkolcu,

e) Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Titanic w Budapeszcie,

f) Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych BuSho w Budapeszcie.

3. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę w zakresie digitalizacji realizowaną przez:

1) ze strony polskiej:

a) Narodowy Instytut Audiowizualny,

b) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

c) Bibliotekę Narodową;

2) ze strony węgierskiej:

a) Węgierskie Narodowe Archiwum Cyfrowe i Instytut Filmowy,

b) Bibliotekę Elektroniczną Biblioteki Narodowej imienia Istvana Szechenyfego,

c) Ogólnokrajowe Archiwum Węgierskiego Archiwum Narodowego.

Artykuł 8

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy pisarzy, poetów, tłumaczy i krytyków literackich oraz wydawnictw obu państw. W tym celu Strony będą wspierać:

1)  wymianę specjalistów w dziedzinie literatury;

2)  udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony.

2. Strony będą wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język węgierski i dzieł literatury węgierskiej na język polski.

3,   Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między polskimi i węgierskimi wydawnictwami oraz udział w międzynarodowych targach książki w Warszawie i w Budapeszcie.

Artykuł 9

1.  Strony będą popierać współpracę bibliotek obu państw, szczególnie bibliotek narodowych na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi, w szczególności w zakresie rozwoju i stosowania nowych technologii i rozwiązań informatycznych oraz ich wykorzystania w działalności bibliotek.

2.  Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów oraz wymiany doświadczeń, publikacji, informacji o źródłach do historii obu krajów i kopii dokumentów archiwalnych.

Artykuł 10

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między teatrami i innymi instytucjami kultury, a także zespołami artystycznymi oraz stowarzyszeniami twórców i artystów z obu państw, w szczególności:

1)  współpracę zespołów teatralnych, w tym Teatru Narodowego w Warszawie i Węgierskiego Teatru Narodowego w Budapeszcie;

2)  wymianę specjalistów w dziedzinie teatru;

3)  wymianę informacji i zaproszeń na seminaria, wykłady i inne znaczące wydarzenia w dziedzinie teatru;

4)  wymianę tekstów dramatycznych oraz fachowych czasopism i specjalistycznych publikacji teatralnych;

5)  wymianę nagrań przedstawień teatralnych;

6)  bezpośrednią współpracę między Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie a Narodowym Instytutem i Muzeum Teatralnym w Budapeszcie.

Artykuł 11

1. Strony będą wspierać współpracę w zakresie muzyki, w szczególności:

1)  wymianę zespołów muzycznych, solistów i dyrygentów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji i organizacji;

2)  stwarzanie możliwości wymiany partytur, czasopism fachowych oraz literatury muzykologicznej;

3)  wspieranie prezentacji twórczości kompozytorów z obu państw;

4)  wspieranie wymiany specjalistów w dziedzinie muzyki w formie zaproszeń na pobyty studyjne oraz jako obserwatorów festiwali muzycznych i innych ważnych wydarzeń z życia muzycznego.

2. Strony będą dążyć do zorganizowania, na zasadach wzajemności, występów orkiestr kameralnych prezentujących twórczość kompozytorów z obu państw.

Artykuł 12

1. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę uczelni artystycznych, w szczególności:

1)  wymianę grup studenckich i nauczycieli akademickich;

2)  udział przedstawicieli uczelni artystycznych w konferencjach, seminariach, kolokwiach i sesjach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;

3)  wzajemne informowanie się o imprezach artystycznych (konkursy, warsztaty, festiwale).

2. Warunki finansowe współpracy będą uzgadniane bezpośrednio przez zainteresowane uczelnie.

Artykuł 13

Strony, w miarę swoich możliwości, zapewnią wszechstronną pomoc w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz zachowaniu kulturowego dziedzictwa polskiej mniejszości narodowej na Węgrzech, w tym utrzymywaniu i rozwijaniu obchodzącego w 2013 roku piętnastolecie istnienia Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej — Strony będą sprzyjać realizacji jego nowego celu (prezentacji tysiącletnich kontaktów polsko-węgierskich) — oraz węgierskiej grupy etnicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, a także będą popierać działalność organizacji realizujących te cele.

Artykuł 14

Strony wyrażają wolę współpracy w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania naruszeniom tych praw, zgodnie z prawem wewnętrznym obu państw oraz standardami obowiązującymi w Unii

Europejskiej.

Artykuł 15

1.  Strony będą współpracować w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących programów Unii Europejskiej.

2. Strony będą dążyć do organizowania konsultacji i wymiany doświadczeń oraz będą wspierać bezpośrednie kontakty zainteresowanych instytucji, w zakresie korzystania z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 służących inwestycjom kulturalnym i ochronie dziedzictwa kulturowego.

Artykuł 16

1.  Strony będą współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w zakresie przygotowania i promowania projektów w dziedzinie kultury oraz wspierania inicjatywy Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

2.  Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

3.  Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy na forach organizacji międzynarodowych w dziedzinie kultury, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł 17

Szczegóły wymiany kulturalnej realizowanej w ramach niniejszego Programu będą uzgadniane przez zainteresowane podmioty. W przypadku braku odrębnych ustaleń, wymiana będzie zgodna z następującymi zasadami:

1) przy wymianie zespołów artystycznych:

a)  Strona wysyłająca pokrywa koszty:

—  podróży do miejsca prezentacji i z powrotem,

—  transportu scenografii teatralnej, kostiumów, wyposażenia sceny i instrumentów muzycznych,

b)  Strona przyjmująca pokrywa koszty:

—  pobytu, tj. zakwaterowania i wyżywienia,

—  transportu wewnętrznego,

—  usług tłumacza, gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z nich;

2) przy wymianie osób:

a)  Strona wysyłająca nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą przyjazdu przesyła Stronie przyjmującej następujące informacje na temat osoby wysyłanej:

—  życiorys, zawierający także informację o znajomości języków obcych,

—  planowany program pobytu,

b)  kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą zainteresowane podmioty uzgodnią bezpośrednio, odrębnie w każdym przypadku;

3)  Szczegóły dotyczące warunków organizacji wystaw zainteresowane instytucje uzgodnią bezpośrednio, w formie odrębnych porozumień.

Artykuł 18

1.  Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2.  Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

3.  Wszelkie przedsięwzięcia rozpoczęte zgodnie z Programem, a niezakończone w okresie jego obowiązywania, będą realizowane zgodnie z postanowieniami Programu do czasu ich zakończenia.

4.  Okres obowiązywania niniejszego Programu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Programu, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Sporządzono w Krakowie, dnia 13 czerwca 2013 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i węgierskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.