PROGRAM WSPÓŁPRACY PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010-2013, podpisany w New Delhi dnia 7 września 2010 r.

MIĘDZY

MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

MINISTERSTWEM KULTURY RZĄDU REPUBLIKI INDII NA LATA 2010-2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Rządu Republiki Indii, zwani dalej „Stronami”,

dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury między obydwoma państwami oraz mając na uwadze postanowienia Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą sprzyjać współpracy w zakresie upowszechniania informacji na temat dziedzictwa kulturowego obydwu państw.

Artykuł 2

1.  Strony będą wspierać współpracę między instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną i konserwacją zabytków w zakresie wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów.

2.  Każda ze Stron zorganizuje dwutygodniowy pobyt dla jednego eksperta w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków z państwa drugiej Strony. Szczegółowe warunki pobytu zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 3

Strony będą sprzyjać współpracy w zakresie konserwacji znajdujących się na terytorium Republiki Indii dzieł Stefana Norblina.

Artykuł 4

Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w obydwu państwach oraz wiążącymi obydwa państwa konwencjami międzynarodowymi.

Artykuł 5

1.  Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie a Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) w New Delhi.

2.  Instytucje, o których mowa w ustępie 1, zorganizują dwutygodniowe warsztaty o charakterze badawczo-edukacyjnym z zakresu ochrony, promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym, które odbywać się będą naprzemiennie w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii (pierwszy raz zostaną zorganizowane w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku).

Artykuł 6

1. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między muzeami, na zasadach uzgodnionych przez zainteresowane muzea.

2. Każda ze Stron zorganizuje dwutygodniowy pobyt stażowy dla jednego eksperta w dziedzinie zarządzania muzeami z państwa drugiej Strony. Szczegółowe warunki pobytu zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 7

Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy archiwów państwowych obydwu państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi, w szczególności w zakresie organizacji wizyt archiwistów, realizacji wspólnych projektów, wymiany informacji, publikacji i kopii dokumentów archiwalnych stanowiących przedmiot zainteresowania każdej ze Stron.

Artykuł 8

Strony będą wspierać współpracę między bibliotekami narodowymi obydwu państw, w szczególności w zakresie wymiany informacji i publikacji.

Artykuł 9

1.  W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i innych podmiotów w zakresie produkcji filmów, świadczenia usług filmowych, wymiany filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych, organizacji pokazów filmowych i udziału w międzynarodowych festiwalach organizowanych w państwie drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2.  Strony będą wspierać współpracę między stowarzyszeniami filmowców i filmotekami narodowymi obydwu państw.

Artykuł 10

Strony będą wspierać wzajemną współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych i plastycznych, w tym bezpośrednie kontakty między właściwymi instytucjami, w celu wymiany wystaw oraz organizacji wizyt artystów i kuratorów.

Artykuł 11

Każda ze Stron zorganizuje dwutygodniowy pobyt stażowy dla jednego eksperta w dziedzinie projektowania ubioru z państwa drugiej Strony. Szczegółowe warunki pobytu zostaną uzgodnione między właściwymi instytucjami.

Artykuł 12

1. Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i folkloru, dążąc do prezentacji najbardziej wartościowych pozycji w dorobku kulturalnym obydwu państw.

2. Strony będą stwarzać warunki do wymiany zespołów teatralnych, tanecznych, muzycznych i folklorystycznych.

Artykuł 13

Strony będą wspierać realizacje wizyt studyjnych i warsztatów prowadzonych przez reżyserów teatralnych i innych twórców teatralnych. Szczegółowe warunki wizyt zostaną uzgodnione między właściwymi instytucjami.

Artykuł 14

Strony będą sprzyjać prezentacji dzieł muzycznych kompozytorów państwa drugiej Strony.

Artykuł 15

Strony będą wspierać dokonywanie przekładów dzieł literackich swoich autorów na język lub języki drugiej Strony.

Artykuł 16

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między szkołami artystycznymi obydwu państw, w szczególności plastycznymi i teatralnymi. Szczegółowe warunki współpracy zostaną uzgodnione przez zainteresowane szkoły i uczelnie.

Artykuł 17

Postanowienia organizacyjne i finansowe zawarte są w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszego Programu.

Artykuł 18

1. Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Okres obowiązywania Programu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Programu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

3. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w New Delhi, dnia 7 września 2010

roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.