PROGRAM WSPÓŁPRACY

między ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeczypospolitej Polskiej a ministerstwem Kultury republiki słowackiej na lata 2012-2014,

podpisany w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej, dalej zwani „Umawiającymi się Stronami”, na podstawie artykułu 27 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 roku, uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą kontynuować wymianę zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali teatralnych, muzycznych i folklorystycznych oraz innych znaczących przedsięwzięć kulturalnych.

2. Kwestie dotyczące wyboru zespołów artystycznych oraz programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między zainteresowanymi instytucjami.

3. Umawiające się Strony będą, w ramach swoich możliwości, wspierać udział swoich przedstawicieli w festiwalach międzynarodowych:

1)  w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w:

a) Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”,

b) Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Chopin i jego Europa” w Warszawie,

c) Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” w Lublinie,

d) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Demoludy” w Olsztynie,

e) Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych,

f) Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku,

g) Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem,

h) Tygodniu Kultury Beskidzkiej,

i) Międzynarodowym Wielokulturowym Festiwalu GALICJA (Przemyśl-Preszów);

2) w Republice Słowackiej w szczególności w:

a) Międzynarodowym Festiwalu „Bratysławskie Święto Muzyki”,

b) Festiwalu Twórczości Współczesnej „Melos-Etos” w Bratysławie,

c) Międzynarodowym Festiwalu Organowym imienia Ivana Sokola w Koszycach,

d) Międzynarodowym Festiwalu „Bratysławskie Dni Jazzowe”,

e) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Nitra Teatralna”,

f) Międzynarodowym Festiwalu „Nova Drama” w Bratysławie,

g) Festiwalu Teatrów Europy Środkowej w Koszycach,

h) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Bańskiej Bystrzycy,

i) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca „Bratysława w ruchu”.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury oraz organizacjami twórców działającymi w obszarze sztuk wizualnych, architektury i wzornictwa, w szczególności organizację wystaw sztuki współczesnej i udział:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej w:

a) Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie,

b) Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie — Wilanowie;

2) w Republice Słowackiej w:

a) Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnawie,

b) Biennale Ilustracji w Bratysławie.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą wspierać organizację wizyt oraz pobytów studyjnych artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury. Szczegółowe warunki organizacji i finansowania wizyt i pobytów studyjnych będą uzgadniane przez zainteresowane podmioty.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między organizacjami twórców i instytucjami kultury z obu państw.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji działających w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym państwie oraz konwencjami międzynarodowymi, które są wiążące dla obu państw;

2)  pomocy w poszukiwaniu i odzyskaniu nielegalnie przemieszczonych dóbr kultury (również w wyniku II wojny światowej), które znalazły się na terytorium drugiego państwa.

Artykuł 6 Umawiające się Strony będą wspierać współpracę:

1) Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy w celu zapewnienia stałego funkcjonowania narodowej ekspozycji dokumentacji Holokaustu;

2) Państwowego Muzeum na Majdanku ze Słowackim Muzeum Narodowym -Muzeum Kultury Żydowskiej w Bratysławie w ramach międzynarodowego zespołu do spraw rewitalizacji Miejsca Pamięci w Sobiborze;

3) Państwowego Muzeum na Majdanku z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy.

Artykuł 7

1. Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów i galerii obu państw, obejmującej wymianę wystaw, informacji i specjalistycznych publikacji, jak również w zakresie ochrony zabytków ruchomych.

2. Umawiające się Strony będą wspierać organizację wizyt i pobytów studyjnych pracowników muzeów i galerii. Szczegóły organizacji tych wizyt i pobytów studyjnych będą uzgadniane przez zainteresowane instytucje.

3. Umawiające się Strony będą popierać współpracę:

1) Muzeum Śląskiego w Katowicach ze Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie,

2) Muzeum-Zamek w Łańcucie ze Słowackim Muzeum Narodowym — Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku w zakresie badań i ochrony sztuki sakralnej.

Artykuł 8

Umawiające się Strony będą wspierać, w ramach swoich możliwości, realizację następujących wystaw:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  W 2012 roku Zamek Królewski na Wawelu zorganizuje wystawę „Koszycki Złoty Skarb”,

b)  W 2012 roku Muzeum Śląskie w Katowicach zorganizuje wystawę „Oblicza współczesnej sztuki słowackiej”;

2) w Republice Słowackiej:

W 2013 roku Słowackie Muzeum Narodowe we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie zorganizuje wystawę „Janosik -człowiek i legenda”.

Artykuł 9

1. Umawiające się Strony będą sprzyjać wymianie informacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, w szczególności poprzez platformę informacyjną AHICE (Art Historian Information from Central Europe — www.ahice.ne.

2. Strona polska oferuje słowackim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego „Thesaurus Poloniae”, koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.

Artykuł 10

1. Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. W celu upowszechniania dorobku swojej kinematografii Umawiające się Strony będą popierać organizację, na zasadach wzajemności, przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące tych przeglądów zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje.

3. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji filmowych.

4. Umawiające się Strony będą wspierać współpracę narodowych archiwów filmowych, w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji i upowszechniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.

Artykuł 11

1. Umawiające się Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych obu państw, prowadzoną na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.

2.  Umawiające się Strony będą popierać współpracę między Instytutem Książki w Krakowie i Literackim Centrum Informacyjnym w Bratysławie, w szczególności w zakresie przygotowania i wspierania działań translatorskich oraz wymiany informacji o swoich działaniach literackich.

3. Umawiające się Strony będą wspierać wydawanie tłumaczeń dzieł literatury polskiej w języku słowackim oraz dzieł literatury słowackiej w języku polskim.

4. Umawiające się Strony będą wpierać bezpośrednią współpracę między wydawnictwami polskimi i słowackimi oraz udział w międzynarodowych targach książki w Warszawie i w Bratysławie.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między teatrami, zespołami teatralnymi, baletowymi i operowymi oraz instytucjami teatralnymi z obu państw, a w szczególności:

1) współpracy Teatru Narodowego w Warszawie ze Słowackim Teatrem Narodowym w Bratysławie;

2) współpracy między Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie a Instytutem Teatralnym w Bratysławie, w tym także przy realizacji projektu Focus Polsko w ramach festiwalu „Nova Drama 2012” w Bratysławie.

Artykuł 13

W dziedzinie muzyki Umawiające się Strony będą wspierać organizację warsztatów mistrzowskich, a także stwarzać możliwości bezpośredniej współpracy instytucji muzycznych.

Artykuł 14

Umawiające się Strony będą stwarzać warunki do prezentacji kultury mniejszości polskiej w Republice Słowackiej oraz mniejszości słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 15

Umawiające się Strony będą, w ramach swoich kompetencji, popierać współpracę w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgodnie Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzoną w Paryżu dnia 17 października 2003 roku.

Artykuł 16

1. Umawiające się Strony będą współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w zakresie promowania projektów w dziedzinie kultury oraz wspierania inicjatywy Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

2. Umawiające się Strony będą współpracować w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej oraz będą wymieniać informacje i doświadczenia w zakresie przygotowań i realizacji projektów Europejskiej Stolicy Kultury: Koszyce 2013 i Wrocław 2016.

3. Umawiające się Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Artykuł 17

1. Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży w państwie przyjmującym, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą (w tym wizyty i pobyty studyjne) zainteresowane podmioty uzgodnią oddzielnie w każdym przypadku.

2. Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania realizowanej w ramach niniejszego Programu wymiany zespołów artystycznych będą uzgadniane każdorazowo przez zainteresowane instytucje.

3. Szczegółowe warunki finansowe organizacji wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty. W przypadku braku odrębnych ustaleń, organizacja wystaw będzie odbywać się na następujących zasadach:

1) instytucja wysyłająca przekaże instytucji przyjmującej wszelkie niezbędne informacje dotyczące wystawy, w języku angielskim lub w języku państwa przyjmującego, na co najmniej sześć (6) miesięcy przed uzgodnionym terminem jej otwarcia;

2) eksponaty powinny zostać dostarczone na miejsce wystawy na warunkach dogodnych dla obu instytucji;

3) instytucja wysyłająca pokrywa koszty transportu międzynarodowego eksponatów w obie strony. Jeżeli wystawa będzie prezentowana w różnych miejscach, instytucja przyjmująca pokrywa koszty transportu eksponatów na terytorium swojego państwa;

4) instytucja przyjmująca zapewnia przestrzeń wystawienniczą i pokrywa koszty związane z organizacją wystawy, w tym wynajmu pomieszczeń, dostosowania ich do potrzeb wystawy oraz zapewnienia ochrony podczas jej trwania;

5) instytucja wysyłająca pokrywa koszty ubezpieczenia na czas trwania wystawy i na czas transportu do państwa przyjmującego i z powrotem (kompletne ubezpieczenie wystawy);

6)  w przypadku utraty lub uszkodzenia eksponatów, instytucja przyjmująca dostarczy instytucji wysyłającej pełną dokumentację, która umożliwi wystąpienie o odszkodowanie. Koszty związane z uzyskaniem wspomnianej dokumentacji pokryje instytucja przyjmująca. Uszkodzone eksponaty nie mogą być naprawiane bez uprzedniego upoważnienia instytucji wysyłającej;

7) instytucja przyjmująca pokrywa koszty promocji wystawy, w tym przygotowania i druku plakatów i zaproszeń. Warunki pokrycia kosztów przygotowania i druku katalogów zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje.

Artykuł 18

Do niniejszego Programu współpracy, za obopólną zgodą Umawiających się Stron, mogą zostać wprowadzone zmiany, w drodze dyplomatycznej poprzez wymianę not.

Artykuł 19

1. Niniejszy Program współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Każda ze Umawiających się Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program współpracy przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech (3) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Umawiającą się Stronę.

Sporządzono w Pradze, dnia 1 czerwca 2012 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc prawną.